blue lotus

(Foto:dalbera, Creative Commons Attr. 2.0 US-amerikanisch Unported)

shokchy okchokchaiin shokeeor ain chol tchotor schotchy shol l cthechy ky cthy qokor daiin shor sho shol shom ydair

py cphodain ykor shody oraiin qotcheey ctho che dam aiin chol chol shoctholy chodo sholdar sheey chy or oeeol chol dair chodaiiin sodary qopchal ychol yteeetol qot sor qotair oltoiin chor cholokcheoko shar otchy l dom chl ytaiin odain shoteey ol chokaiin dy chod chy shoty qochy shol qotchor dar choteeody al chol choy chokol daiin okeeoly aiin shy tor okor chol chydaiin shor ol shol qotaiin daroy ky ckhy teey shcthor shaiin kcholdaiin shoy tchofchey ctheaiin daiin odotaiin cheeochy cthey kchokaiin chor dshaiin chor dam chol chaiin shol daiin ctho oldy chol sholoy ctho odar shotam qokey kchokey d y dsheokchom chokal chom ty chodaiiin

py koly chol sheey chair daiin shokchotey ol ykaiin shol okeol sholo y dy l r y cthor chol shokchotchaiin toiin dar or chpor ekchdair cthotor chotain shor cthy kchaiin cheey dshol shotches shey shol chdaiin

pshom chol cheo shair daiin do tchol cheodaiin olshokcheo otolaiin cthy or cthy chykchol daiin chol chopchkain ol cthes sod cheor choty daiin shotchekchoy chcthoiin ke ky sho chysholokshody chychkchey shokol kcheo ockhy cthy shody chycheokchctho chydy chopchor shy ol chol oky dar otchal qotor choiin chor chy shol chotchotchokar y ckhes y

pchol cthy tey shol otaraiin chokor cheo chotsho daiin shctho cthody choky yky das chor sho dody daiin dshot dar chy shokchodaiin qotchaiin od chol cfhal daiin kchoty sheo ol chy dchodche dain ol shody dchoiin shol cphaiin shokoly dchy s sal ko shy otchy os om chor chor shy ch cheair olo kches r qoteor tchaiin chotchol chaiin ytchar daiin cthody qodaiin oty ol chor chol chor kair oty qotaiin chotor tchodaiin ypsho shotaiin dain cthodam y shol qodaraiin chor ar cphar daiir choin odar daiin cheey ctho osas octhy kchey charal shoy daiin sheolor chey dshoty ckhy ytchor qoeo am ys shy chor

pchor cphaiin qokaiin cthy dchtchodoy chor cthaiin otary shol daiin chotaiin chol cthy chear chaiin qokoraiin ar shy tchol cthaiin shor chor okchom dy qopor otal dokam chol ok char or shos cthar dotchotchokchoeain

pchotchaiin okaiin chotchol cthos

pcholy s ol chofchckhy cheey opchor

pchom chy tchol shol otaiin dos chor qokom ol tol otchotom chol doy ychot shol ctholy scholol dchol sheo cphekaiin cthodaiin keey chockhar cthol shy cthy shor shy qotchy yshey ol ctho cthy aiin oain okar yd dy octhor cthol chf shy chom otcholaiin ksholy shekeo odypcholokeos dary dy chol okchy d chy

far chey key okeo yshol dy qod kcheo cthar

fshy cthey cho shol dcho chol otcheain dy sho or ocpham om daiin cholor cheor chy chokor daiin sheeol chopy kshcphy or shy dy qoaly koly dar

faiin chol chochychor che chol ydain kaiin kcholchydor shokeo y shokeeold sam al kchoty oeeor arol qorchor yty ty chy sor dchom chol chor shey or s cthechy dy sholor ychaiin dy chokchol chor chol sholdaiin cphy cthor ytchcthol dchol y kchy eol cthol t daiin chey shol sheor chy keey dy s salolodchor cphaiin keol shodaim dain cthey dar qokeeofshory qokain sho y schol cheochear chodar shor chy okey okolom qokeechy shy cheo qotey qokchair choaror shoty chcthy chydol okoiin qotsho kory shokal ky ctho shotchor chor ycheey chain chol dchy shol ar ty choeaiin daiin dchol chor chy sho sham kody daiin otaiir sol kaiin or ctham shor s cthaiin okam choy ykchor ckhy ychotchy tey qotshor or okchy dal chokshoky cthor shol s shol sho chokaiin qodor qotchol or dary chdaiin cthy otchoshokeey choko shor chtchor deotor chotaiin sham char dam dchy chody chor sholchol y tshol chokcholdoiiin chtor choeeol dal chokeey choy ytor daiir kal chom cthody cho l

pcholshor oschy okal chokshaiin ycheey chotshy choraiiin olaiin daiin schol ypcheey dolodar chor sho cthodaiin chy ysol shokches chol daiin qopshol ypsho chkeo shokchain choctho kor kchotor oky sheeey chy sheol dy

pchychom chor dor cthod shotchosy ctham s shor dar oltecthey chokch dcholsham ckhor sodaiin daiin

pchor oly yscheo cthaiin choeeol shar cthey shol shodaiin sho s shol shol chy cphy ychy

pchor ol qokair qoteey ol ydaiin ody cphaiin dal chy

pchol shol qotchol teol shy okoiin chodom choty qokeo kcheo d l dykaiin cthey okchcthy shor chokor s tchocthair chaiin chor shor qokor chotcheody dal

pchey eochy cthaiin chees ol qoty odykchekor sho kar qoto chochor opy dain cthotol ol sol tchoeey dain cthy odaiin qotchofol qotchy cthy tchol s chor sh ydom shoee chy chocthy qotchor cphy

pchor saiin qod choty octhy kchotchaiiin shot tchokshokcholdypody okeeor aiin cphaiin ykarory shor ol chly qokchokchos dal daiin shocphey shey dytaiin oy op yt cheaiin chpy qoam kaiin sodar okar shor kchoty chor tcham chor chy shey ckhydaiin ckhy shodoiir chodoiin tshol s otar chodaiiin kshor saiin chol

psheechy kordy tsheey chol otor chair ol chor chotchocthy qokeos r chey chy dar dar or

pchosokchor cfhaiin shodal okchotchy sho chotchochokcheeteol d tosh chor ckhy octhy qopchol chol ckhaiin saiin cphy ychokor ty octhol chy kaiin chaiin dchor s dain daror s kchoeydy sheey otor sho schol or ctho yty dy ctho kchodom ytchoiir s qo olor chokchocheey shotar chokchor chy cheor cphar oky kchor dchor chdy choty

pardal s qokeoroy kor dar daiin daiin cthy aiin chotchy cholodaiin ycheey ckhy s odychy ry darain aiin kcholol dchy ol cho dy daiin schaiin cheky ychokor chod qokain shy qotchykeol chy ry cthy

par shysheory dchol choty shor chy kor chodal choly odchy chodain chy qokchy cthor cheey chy dadar shol chy y kchaiir daiin chol tchotchoiin cheeaiin chepchor seeodaiin shcpho qotchol chor chokor qokcheor das chokaral doto chy cthy am sarchol chotchain qotcholdy s ckhy shol sal qokchor chokcheo ko qokshor chotchy cpho cthotchol

far s qokeey daiin cthy ysor choldy od tchy kshot cthy chor chy kor chol cheo shol chckhody cphal oldy sho chetaiin shckhy chy shopor chokom chotchol sotoly ytchol shkchokor chy chokaiin kor y doy dshe qokeetaiin dy shodeey choty ol chom dy shcthy chaiin chol d qotchy ctho shockhy chodam d cho d chy shytchar shor chotcheol dain kcholdy shy ar schckhy dy chotor chy shy ytair chol osol oldary chor chotoiin l chey key oldain eor sho qokol chy ytcheeaiin chkchykom ol d kor dy l qokaiin kchdal chor otshodaiin cthy chodaiin shol cthokchy shos keeor y dcholchofaiin sheeaiin kaiin daraiin qokor dchol qokair or aiin

fchy chodchy tcholteol oteo chey qokchor ol or chokedy odal chy shol dar okchy dy chor daiin daiin qokoiin dam or oschor ctho okaiin ey sheor dal otshoty dshyty raiin sol odaiin dockhy dar choky chol sham scheol tar sor ol chcthor okchokain dair qoty ol odain ykeoshy doiin chytor chol dy choldaiin cheokchor shod otchol chol kchor ctheyd qodaiin

p ey qochey cthaiin dy qoty oldar cthy kar soiiin chol chor shey dy dy opchol sheol chol kchaiin shor ol chosal tcheo ol cphol qotchokody ol or chy tcholdain choty eeo chol dshychypchar okchain d shary or cthoiin dy chy tchokoiin yfcho kaiin sor ot keeo y oty aiin daiin ytar oldaiin chor cthar ychaiin char choy daiin qoty chol qo cthy yty qopor shol ko shol

psheey chor dal daiin qotchaiin odotcheaiin shey chor dsho dain shor kcholdaiin octho chckho aiin sheeeain dchey shol daiin chokaiin scheeor t chodaiin cthol shopor qoky tey ychoty cheokchol r eo cthaly ol ckhy dchy ckhy daiin chey qo cthol kcheol chtcheey chy shol cphydaiin shotshotchey choiiin deol kor shcthy cphor ty cheo shol ol ychey dain ctho chokchol dar dy chol cthaiin aiin daiin daiin cheo shokshoctho chaiin kchodcheor dam schol okshaiin chol s qoteain chotor daiin daiin kol chol sheey shol sho oeeor

py ol shoiin o qoam dar chaiir cthol qokain cthy shaiin dal chol oldeol rshotcheor qokeaiin daiin dar daiin kchor chey l chcphy cho kaiin shaiin chorar qokor shotchotchoty chokchol qokchy ctho

por chotey qokam daiin cthy odom s shol shear chy cthydy chkalydaiin shor l qokar chor sor cphy chfchckhy cheey shol ty qoko chy cthar odydy choeaiin shotchor chor sh shol shy chokar chodalokchoror kor ol char qokeo chyko chor sheody choiin shychoiin qotoiir dshey keo sd chofshokchochr oiin sain cthair shotcheo qody sheekorchy cheey chol ckhy chtody ctho oam chol sarchey schor chor

pcheody cthor chor oloke cthar doraiin chor

pchoctho cheo chokol chodaiin char cthain cthaiiin chodol d chy s dodar chaiin chol cthosh dy daiin dchor qodoly qot daiin dain kol shy ctho o dar chotshcthy qokol otchd shos ckhy sain qopol aiin ol cthor odeody chor cheol sheor oty qotcheeal choty daly okor cfhodain ol r ol kor shy dshaiir shol y chocthodaiin shor chor chor dcheo shl qokchol ar okeol otain kal chkchoy dchetaras odaly chdoiin ys shoiin ol cholal

pchckhy chy ypy odchokchaiin shor shokaiin sho oaiin ckhy shotchar cthy sh dair qokaiin shol o chey kos

pchor rchol chodchokcheol schaiin dchol ol oldoy chor cthy chy

p okas kshy chol okchy chey om cphol qokeetchpchy okain ctheo qopsholy schodolshckhy chol chor otchor shy daiin otchor shokchckhy shotchodaiiin daiin cfholdar ody cphy chokal or cholokchodadody sheaiin chodain ypy shom oldar qochorchy daiin shofor cphaiin cthair chy dy yty shold sho dcheo cthy qoaiin chy ol ckhal keor qokchol ychol chochodor kchkchaiin ychoraiin chokchopchotar shodair ctho chy cheaiin chckhy ty cphar dychoroiin kaiin ar dshos chor chokoraiin s cthy sy chor ykchokaiin ol deody qotchey y ykain qotol cphes chody daiin shotor

pchol chor ctho chytor

pchol octhol aiin chear choschokaiin shokaiin dykchdain shor ol kaiin chol deekchom al shy chol dshey qokches rchotchol chochey y key cheo chpold dy shodaiin archor okaiin qo dar ctho sheaiin cthaiin qokshckhy ol r ctho cheeain ytchotcham cthy ychotcholocthor chosaiin qotaly kaiin sheo ain dytaiin okchcphy otcho shom sy chy qoaiin key sheeteolor chor daiin ky chkey ctho chokor tchy sory dshol cho chy sheaiin dar ochol chokaiin cheekeor chear chotchy qotchoteeaiin choror shodol chychokey kar dain chdor yshol qotaiin odol darchor ol otshor che am odain qor qokchras chol chor daiin ckhain shkchor ey okcheo chey yfcham shosol qoteey daiin ty chokom ty kshar chol chey choeey kshor okor dar otor chokeol oky ckhy cthaiin ol ctho rar ey shokeo shokchokchey okor shekor chor cheor dy ytshodaiin kaiin chotaiin oly daiin chol tcheo shotchokchol cheaiin okodaiin kchor cphy daiin dam shodaiin ychodar dod daiin cthol cheey daiin cfhar ody qodoy okar dcheo

pchkeor oteeaiir ololor shy cheody chotchoposh dol dol shor cthor soy shocthor qoty chol qotol shy tchey old

psho kchokor dar ckhol ydaiin otoiin ol cthy chom ysor kcho shokol shol qokchor

pchy

pcheey chekcheol chr dy chdy o choldy chy chydar cthy qotcho yshotaiin daiin

pchol shorcheain chcthy chol chol cpholdol y ypy od ol chy tor chy shol cheor ychokaiin tchol keeo s ol choain dol odain chol chodar chy qotchosofchdain qoaiin chokchochokeol chychokshody choldain d sho otchtchokekor chopchar qoaiin cphaiin cthy chor s sor sho shekeol chokchokchotchol ytchor s ctheal chy sheor chain chokchol chkeey cheor chol shochol chy chor kchykchy ol ry r chodary dor chain ol ey dar sho tchaiin ol daiin odchey shy qokor cphetshol cthaiin chodchotaiin chol cholokchokshor chey char dain otchokeeyd shy chotchy shopchor dar

pcheaiin daiin chokoraiin choldy daiin or chy sho otcheky chy qotchol koiiin ol or qotcheo yshosaiir shotchor cthair shy aiin chaiin ey chol chy sheo shyshoshy odam daiin oloctho cphodaiin sheol shody dair odar s chol dokchoar choiin ko cphaiin ychckhar keochechy darchy ky tchees ch ol char oty daiin chody daraiin cheey ydshol ctho oy kchotom shoctho otain dchcpho chcthor chol shory qotain shodaiin cthodor chopchaiin

p ol shoto chy shokeey qotchol kor chy shodaiin qodaiin yshaiin dshodaiin ckhy sheey ol daiin ko chotam chor daiin shoral chol chol s kor sheydar s ckhy qotchotcheaiin chokchol chopol cthy chokaiin

pom sal shor oky opchly ol cho chokar chy chytain atcheo tches do shos chas dal shokchol kam cthy cheey ytaiin ar sheo rshodair sho shol chol otchol kchol ol shy cheear chopchorar ytaiin kor chotcheol shosol chor dy daiin daiin sodal daiin chotor chol qoty dol qopchol cthaiin keeaiin daiin tey chokshotchoiin sheeaiin cthod chol shor docpho chotar chokain chol dain qotydain chor ty qotaiin cthy cheaiin chotchor dol chol chol dy chaiin ky tchykaly chotcho r chd chokchdy qokchey dain cphorar chy chychosholy odyty chotchotchy shor cthol sheor ol chy cheor ykam otos shol tshol daiin cho shey cthy lor sho shor s

fchoteey saiin ychoiin

pchees daiin doteey shol shodar sho chkar kain cthy tor sol okchor chytchepchom choty otchy qoteyd chokchor qokol cthaiin yshy ytor shodchotchor shotair or tol ckhy ydaiiin oldcheeodor cheydy choiin dam chol dy dchl y cthain chol kor yty sheotchol chokaiin cthy s sho shol qotchaiin kchor chotshory

pches cthaiin cholsho chotchor ykeody qodal yshkor qotchepchy cheey dchy oseeo s daldy cthor koraiin ol ol chol qodaiin ypshor chody octhy chochokeey dar tsho kcho qokchor chopy aiin cheteeoldaiin chy chtchos cheodain cheain dar otchar kchol shotchydar chosor odaiin ol ckhaiin chodoiin shal shey aiin daiin od kchry kaiin ory cthey chom kaiin kchor dchor daiin ykol cphy ytchopchoeeo cphy al chy kee or kchol sar cthor chory shey soiin ctheey ykchoiin qokam shcthekchokshey qotchy oly eteeo ody sheey kchol cthain dain chees daiin dar tain cthy dal shol chor shol opcham kor okaiin chol dy ocphaiin chokoydy tcholodotorary qofchom ko qoty cfholy cthaiin daiin shey shodar tchol ol cphy shotchain shor shotcheey shoy chky ar dain dal chos osom ches qocthy chokor cthy okchey dchkair chy cthain yshoaiin qoteo lol oty chody dchol shaiin sheetcham cthy shees dchokcheo daiin otchol daiin ckhy ol

pchy shokchocthy cheor eal okaiin dam s chocthoky qotchor kaiin cthar kchom chyty y chy kaiin cheey chot okeo yty chor chol octheoraiin ol okchol kshokod chol chy ytcheo chol kor sy oeeo dchy ydaiin sheokchky qokshofchotos dotaiin shytcheeaiin chypor cho d ol chokam chor

pchol koiin chykeaiin chey chor d

py cphear taiin choiin ytchol s kshochykeo chol ty qotchor

Salvia divinorum

By Eric Hunt - Own work (own photo), CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1317461

otchy kam ctho dytoy qotos cthy dodam qocheol shodaiin chor cheol eeol ydy chychey ykchol ypchoy chol odal taiin ykeor odaiin tch ychkaiin oty tol odam saly chor cthey otol qokcholdoksho qoctho dar ykchor daiin odaiin ol ychain chos cthol or yteeey tos ydytal chol dchopol sor chckhody cthekoy chey qokeeorchekeody dam daiin chotchoy daiin or qoaiin doar tchol ytcholoty shotol chol or qoctho kol ychor ydshaiin shol dar okeodain kshokoly qor cthy sol osal oteeey qokeodain qokcheey tshos ol cphy s chodair cphol dar ckhy chodaiin tchotor dychol chodar ctheey cthey ar daiin daiin qoaiin ytchykchal ys ol shey choteol chodaiin dalchy chocthain chokaiin qotchkor ychol raim choksho ydofor chy dar teo olcheod qokeedaiin dal odalor okom s olkeody daiin choteeey cphodain qotor ctheey chodar sor kam r dar chodchory chey daiin dal r shoaiin qokor okor ockham qotchaiin doty qoky dotor aiin dy sheor chaiin shofchokchody yto chodar shol qofchotchor olkor chol qokom chcthol choees dotchody chokchol shoy shor qokchykchotchy chol sheodar s dal otchoain qopcho qoteey qopy ol kol ol chedar ol aiin daiim kaiin sodaiin ty qotom chod darain kor qoteodaiin otor shaiin ykcheor or yty chol chy qotor ckheo qotshol ycheetor kchal olom dy tchodam kaiin sheey dy sheo sheey shol okor ckhey dol qockhy chy keeo daiin chal ky chy r qokeeey daiin ctho oror sotor oky chodor ch qotchor sheor odal kshol qockhol os l qokeor chotol odar cthody okor dos s shol ol sotor ty okeeey sar dor l dy cheo sain cthos daly kchotchees dcheo shees tom chol choiin sho tor sar qor octham ochor cthor shol ychol kor choteol tchaiin ctheo qo ror ckheodaiin od d y shy

pchol taiir shor dory choror tchy chaiin or ctho chaiin or shol sodaiin dokaiin al dokeeey cheey choiin oky tol cthaim chopo qotchey olkey qotshokees shkey

pchaiin otcheey chair dytchot qokor sody shey cthod qodal ol kchodaiin chol qokeko otchy am ksheey ol dchy ctho dar tchotchy qokeey y qokeey

fchaiin daiin cheey okeeody sol cheotchar chaiin sal ckho ol chaiin choiin dam ar dshe chekekeedain kchokchy ol qotchor chom cthody dain cheeey qokchey ky cheor am dol qokchy s l sheey qokeor ykchor qocthor cthol dam shy dar shokcholotaiin chky choteeey daiin cheoldy ol cthey sar daiin shosar ol char chokchofy chofchey chy ykchor kom dokches ocheo cphos daiin chod sho qocthy s qoam dy kor qokeeol qotoraiin chol shoty cheod qotchokchor qodair ytchody tchy chy shol schor sshaiin dain qotsheekor ctho chaiin qokchody rchotor dydaiin l cthor otchol opaiin schy sho ykydaiin qocthor ykeeody choly ol odaiin ykchy daiin

pchor chy chom cthol cheo ysheol ykeo odaldaiin dar schy otcho saraiin sar

pchy yfshopshoteeo qokody sarchotey chos shey dalokeeo

pchar daiin qokchockhor qoky dokor chdaiin chol daiin chodaiir otor dam daiin sheody chotchotaiin cthy dar l qoo salkchey sholchol odshetchy olchaiin shol chody dal odchy cheor keol qodair tchocthy chyd torol chor te qoto sor qokor choiir chy ykchom dol sheearchy ycheain oschol chocthody chy chockheeey or oldarches qotey tol ear yteos shey oke ych ol yshy ytcheo kchodaiin teody qotordy dy tcheo opchky shey qodopchekor qoteeor ykoldaiin shain chodol qoky sal dydaiin y ckhy kar odaiin kaiin dodal teol ctho shain chol os ol chy dy otchol yty dy qoy odam d chodalor chol okeor chokshy qodal chaiin shy dain ctheor shochoky shol dar odaiin dal ctheody keodal dy dar ar ykol ckheeey toiin shor chor lkshotol shodytchykchoteeol chaiin shor qoy s dy cthy cheol ytshol dshodal kchaiin sheoldy cphy daiin s chotchoeody chotsheo cholcheey qopor shol ykaiin dal yd shoty sodchor qochoam chor daiin tchotshokol dy qoty daiin cheedair qotchoty qotchy otshotol chom cthy shoal dar osaiin daiin qochor qokeeol dy okaiin dar daldy qotam sho shey otchy tchokshodchor olchoky qotaiin ty qoky dal cthy tol keo ytory or daiin chos dchodain chaiin odchy qokshokor sheo saiin cthol chol cthey chody cthy kchol daiin ldalshotchckheeor dol qockhy cheos qotchy otaiin dam or s dy ypam cheekshorchetekchokeed chol tchoiin chotor

pchor ctholdaiin od chaiin kshotaiin qokchcthor qokor chotsheo dam ckhor odain ol qoty daiin chodol dar chopchod chokee dololotor okar dorol ykor shoteody yky sheeol shoty ychychodaral qokcheo shkchy chol qokchokchy yteey shor qokol opchokchokcheey olar ytchtol chary qoctho cthy sor ytcheolor qokchykar cthor cfheol chy qokchey dshorom chocheoldy taiin kshkchkchar s chokchor okaiin opchey ypy tor qokor qokeor l ey dy oty qotchy dar yty chodar sheeey tchokaiin qotal ykeodaiin ol ychoy ckheokeey qoey qokeo cthaiin dal otchor chocthey odam ychy s dchtoiin daiin ykchol chos qokchor chocthodal choror octheoly shold chor oteedam chtchy ytos chy tchear dal dy ol ctheor ofchaiin ckhy dar chkor qokol olor or cheo al r odaiin sodaiin daldam ochol qotchor shol dodar okol am ytchy dy daiin qotchofoiin sheody ykeol shodol chor ol ykeol cheody l choky dy chotcheor ky qokoiin teol odalol tor qo chopchokar

fchoshor l okchy cheey s qokchaiin cfhar qokor chor ykor or chor odofchoiin okal ycheey chotoy olchodam oky ol okaiin shotchodam chos okeol cthol oty tchor ckhy okol ypchol

pchokeeey ytey chy

fy qokchodaiin cheos tain qoto chokor r os tcho es chotor daiin tchaiin cthol

fchy qokeees qokchy cholchokchcfhol sho keey keaiin dy okaiin ty chtain ykchy daiin cthor kol ty odopchodaiin shom chor chypchey chaiin chey ol dam char ychol oy osal sheaiin ytchey schtol ey chol chotor ypchos qoom y ckhol sh ychopod qor otaiir tshol

pcheordain otoldy chetcholdain dykaiin s qotchol chor eeol sheeaiin yty s cholol dcheor dar qodaiin chor qopcheedy chy

pchor shody qotoiin ykchor daiin chor shoy kchorchy

fchol cholkal chaiin doshor dam choldam qokol oteor ar qoey ytcheoly ytol shotchey dol qoky

pchoroiin ar cthy ochor octhes dol shokeey alas olky dodam chol chol daiin shey chy ckhos sheo shotchey chokchol okchckhey chor shokoral qochol chy dy yty s shy sheod dodchotcholy dam dam chy qotaiin opshodalchol s dol okeo r taiin qoteckhy qotshokchykchaiin dal ctho qokchetcheekeey shodaiin ol kchy loldchodam ypcheol or ocphody keeey ol ytor ykeotar chy ypchol cheo dor chotoy otchy cheey cheepcheol qodchoteey daiin ydaiin chal qotor kor y chody chy chor chom d chor teol cthor ol ctheoror ykchey dair qotchol sheol shodain chol qotey qodam sheol otchokchy cpheodam sheol yky od qosheetom oir cthor dor cthody chotor osar cpheo chotshokor qokaiin chy qotchy ychey chy cthy dam qodam ol or qokchopaiin dol osalcheo dal ky chocthey ctheo sar okor opcheor chor oty om shoshor sholol chy daiin chol toiin yky shey sholor ody odoldaiin dy cthy ckhey kes chair dy qodaiin cheo shol kekchol tchos shochol cthy sal oky chol qokol oky qotcheey cpheory qockhy chy chy dal ykchaiin k cheor ar dcheey s chor d ckhy qoteo todam sheedy shopor shy qochor ytol ckhol cthy qoal chor kor ol okeor yteey ykor ckheor os otaiin dam ol olkal chy cham sheodaiin daiin chol sheeey okaiir kaiin qoty okeody s okchtcheey oky okol ytor chod odaiir okaiin oky cthor qotor ochol cthor s shoteo oy shal odam cholchokchol chokory qoraiin schokchol or ckheckho chy shosom chey chokor ychaiin om chol opshody oky kcheetchy ckho kol qotaiin sar sheey daiin odshodcham ykeeol dal eckhody y yty otchoy qor shy chol chal qotcholaiin sholor qodol eees ychokchor daiin chopchar qoky shom chey qoksheey dar cheody s oteo chokchor l ykair dal oky shey okchy qoty dchopchoiin shoshor chor dar sholokol dodshom shy shol chor okor tcheo qotch odchotcheor chtcheaiin ckho oko qokcheo qok

fchy chol ky chol ykcheody qokor kor cthol ofchoky ky ol okchor ksheodaiin dar sal oy sododaiin qotchy qokchokchey chol kor kor okcham daim dain dar qokchy oir al otcheey oeeos chochol ol ockhy ydaim kchokchcthol dockhekoy odar chy or kchy koin cheedy y dykoldy ytchodaiin okchar

fchy tchochor kos qotchokol oke shopcheeodaiiin ytod chy ol daiin ytor osol chey ykeey cheo chosch sheol qotchaiin odol cheey d dchdaiin ysol che dam dal sheo qokain chol olcheos daiin r chydy cthody chokor ctheey okeeold ydar or choshaiin chol cheody

pchol okeeol shol al chodarchey shdy chey daiin tor daiin choraiin s oty daiin schar s keey ckhe chotor otaiin

podoy oteodaiin chokaiin koiin qotol shokcheol shodaldcheey cheokor or oltaiin ctho ykor ytepchoshotchy ol ody shol qot odaiin dcheody ypchain qotcho qoty chy ol shy dar dy oly cthodordydaiin kshokar shydy ctheey tcheo

pchey chodaiin tshokeoly s dain qokchoty cthol qopshey okchokchol ckhey

pchoto qotchor cheol qotaiin sheteo l okey yteeodar cthy cthey odaiin ol kor dol qokshotom dararchekam ychotor qokedaiin qoty kchol daiin sh qocphy cheol sokcholoky yty tory dol daiin ey s qopchor yty olfchy daiin daim ar chkeeor shy sodchkor sheody ol ol qokor opchoiin qokeeo dain toy sotom l or cthor s s shor oteo cthodoly qokaiin qokol sho ol ar qoey chofcheol chor qockhy chees qokaiin ycholol qokeol chodair todaiin otor ctho dy chkeor daiin ol shol ty y chodar okcho dal qokeol qoty dar shol dol dam ytchodal chok cthey chaiin odal shol qoaiin qot odain chol chaldy ytsheor kshol chotshokaiin schy chotol ctheor soldaiin shy ckhy daraiin ys l dy ckho shy taiiin qotchcphod shkchoiin qockhy okchol otaiin qoteko chy otchockheos dar sheaiin d kar lodar qoty s

pcheey dar yshokchal ykchocthdaiin dsheey shes sh schckhaiin chol cthor sheol chedy ckhey l chol dain dy chokchotey sheo ytshoshky d shor dyddaiin ctheey dchor qokeeeaiin

pchdar oky okol chy qokchodcholy ydaiin ctho odchy daiin dalky shockheeoly ctho ckhaiin chees ckhody chy s ytchaiin okchedy yshodar tchokchotchokor dsheo cthy cfhol daiin cheetchdy d okeor chocpheey chopshey choiin dar sol ctho chol shaiin ol sheey ckho cthey ckho qokchear shoam cthy cthaiin chor cthol yteey cthor dar qoy ky sy cthor otaiin chy sam aiin ytchee sham ekeeey okeo cthorchy qot ol ckhey ykeeeaiin shor qockhey ar cheol kshol ey dychor shochodaiin chy

pchpchotoiin ykam s chychokody otor s dchey qokom ol kchokcholododokam okchor dol otcheey ykaldy shey cthy ckheol cheeodar okcheol qoey qo qotol teey okar l d cheey cthol ykchotshocthos choloiin otor ykcheor tcheol qokeeodaiin ofy d qokcheaiin kaiin dar som chokaiin or shy sheekol qotar daroldaiiin daiin qockho qodaiin chodaraiin otchey sol qokoraiin odokair chokeey okeeos l

fchotcheo dain cthy cheor schor cfhy yty okeepcheol s dal ar qor cho cheo chol qokain qokchodar osar ol ysheody octhey rchkcheedar ctheody dychpchol daiin qoy teeol cpheo dotchotor sarchocthol dchokchokol

pchy dal odal sheo dy qotchor s

pal chom

pcheaiin yty qokcheo doam shar qokol okcham chetey ychol sheekchochar daiin qokaiin chol s cfhar qokol dal kcholchal otchal choctheodair chom kchor chocthol qoky cthody ytorchy chy sho ycheor shody qokeody chod cheey salchodalor shor shor qokeey chos ckhy ytsholsho kchol qoar dam otydaiin cheey qotory shos chokal sheory sheod chor chy schoty chol chor s qokor sar dar tchokoral odaiin dchaiin qokor kor olchy s ctho teod chaiin qotor chy cthy dchoksheey qotchokeeal tchor otorom shor chol chokeo chaiin odykeody ol qokor chodchor okchochy oty chodar cthey chol tcholal

paiin chotoiin chotchofchokeeteody doty char qokol al tchaiin chos al sotey som oto sarain r dar shey ty sheol sheey sain shey cheody qoksheedair sod chy chaiin daiin chor teody sy otchod s qokeor qokeeody daiiin dair cthodaiin shody tory cheol daiin oteeol ykshol ytom ol tal ytchtchokeeody chey sharor dchey olotchy ol sor dom chotor okar odaiin cphaiin shaiin os qokchol s qokol r dam ykeor cheodain chol chy dal chop qokaiin taiin oeckhaiin qokshol chol ytchol ckheedy dchodaiin ychol chol chol dar odaiin dalolaiin dshom ky dy qokoly yty yty chy qoty dain chkor cfhos qoty yk qoty tol ain l octhor kydy chotchcthos aiin chodar ol shokchoteol ytchosalokshctholy shor kaiin daiin cheoldy ar ochopchtaiin chy qokeeo dar od okaiin ypchotchor os qokal otchokchotchol shol qoteody olokeor qokeol ckhold ol shor cthy sheodar choar sheol okcheey shor ckhy cphody dam chor d ytor chtes daiin dal cho sho chey shy ykor ykcheo chotor dar shy shain qopcheey ky odaiin daiin chocthekor choky dy opchofchaiin qotor or cheedor ykchy schy tcheody kchosaldaiin olol daiin chor daiin qotoldy otshey ody shol odchory odar saiin okor shoky cheolchey qoty dal shos ychokeor ykchekor qokaiin ckhy okol chaiin qoekom cho dar dchododalol qopy qopchy chey shodal ol qoor okaiin okeody dodam qokaiir chey shcthor cho qokoiin key chodaiin r sok osar cpheo dy okor chol chol choteor dal qoty aiin chotsho cheo chorches shoty qotchy oldar daiin sheeody chokor daiin shol keaiin dam dar chodeor cthor qokol chol oraiin chees ykchey cheo dor chkal shoty qotchotches oteor odchtom dy qokaiin qotchey shodal os choiin qokeodaiin qokshodchodaiin teo tchockhor shol odor dar to sheeody okchkcho cthor qodar

pchory ychol darchy ypchocpheey oty ey raiiin odaldar ychy qokshy qoty qoeydy ykeodaim qochain qokchokshosheo ckhy chal octhy shaiin sham shey octhy cheeol ckhos cheoldy daiin cphol shoty sheeo daiin sy chodaiin cphos dy shocthor ckhey s shold daiin sheor qoky daiin chocthey oloshey d qodal dar sol ol daiin dor opchol kol shetoldam ky daiin chey shor cho chy ol ol oldair dar sheedy kchey daiin saim shkchy opchor cheey qotol kchky deod ar chy cthy shor d ochaiin cheo cphy sheo ty daiin ockho qopshol okchor qotor ockho or chokaiin okor or toldol qokshol chey dar kom oteees chor lkam ol ldar shoteodor qokeey shotor d qodcheol qokoldy ykcheepchpchol qokoldy ychor chaiin dar chetshal cheor ytody cthor seeaiin tchal cthy darchaiin chol kor chodair cheody qoko ochotom chodaiin s dy ol

for ol qodar s ctheod qokeeo qokshkeo ykshol chotchdy daiin cthey tam dar qotol cheoky cthey qodam kar qofchy

fcheey koy qokcheol daim kar cheetees chy ykoram ockhy ol tchodam ol shey dol daiin kchytaldaiim chor ctheeaiin ychor chy dam kchkchy

paiin odar qokor dor chy qokol dain chal

pchodalcheey qokor odam dykeodain qokchy shy cthol chol chol odain dar tam qokcheor choldy ckhey dor s sholol dy ytam sal dar daiin ckhy ychaiin ykaiin daiin r choky ocpheor qokor dar qockhol qoty qokodam chor os cthol kor qockhol qodol oty s kain chy shy daiin chy y cholokchor ol daiim kchol daiin ykchol chor qoteey odal ychopcham qokchy cphor or ckhal dokchol odal qotor chdaiin oteeeal cthey ol chorshedy qockhy sheo daiin ol qockhes yty dockho or qoteedy okchor y chodam qotchoky shodoiin s ol qokor dair qokeodaiin s okchotol daiin qotaiin os qotor dshoain qorchy ches qoy qoko olchoteey dy dam cthey or chckhol dol cheol keedal sholor sor chckhy qokeol shety shofchey odaiin ydain dam ykeeam otoldy daiin okshey cfhy cthol octhy ckhol shoteo sheol ytor chotor ol

pcheol ol dodar cphoy saiin shes cheoty eey qoaiin shteeol chol chy ol daiin dy ar choteaiin ykchy sheey otchksheol shor cheos y cthodar octhod dalche chey ykeeo chcthol qockham kaiin cthe qok qor chol shor qoaiin chocheeey chodykor qoshody shol kchoror r qoey sdy qokoiin scheey olsheey cthey shody otor tol ckhy qokcholchokor kor ockheeodair qotor shotsheor al cphy ol cthy dal chor ochteolchy ckhol ky ky shos sody dar qokchal keeor shey cheepchody oty chotchor qokal shedy dor keey ar dar cholopo ol chear shy dy cheeekol chokcheey schy s ykaiin cfho ldam dol oty dar r qokeey s chol daror shotor shol cheod chey chody tol kchy qotchom teey ychodal dodaiin cthodaiin sal daiin shey cheod al odshe qockhydy or otom dalor chor chol qokor l chey cheo chol sheol otchocpho cthory sholkchokar s cthy cheo or ydodeey shy che tol daiin cheey s cthaiin ty oteeol

fchol ytor ty kol chochdy okaiin oteor qotchkchodaral shokold ol chdol taiin qokor kaiiin sheokaiin ychokor cheo sholdodopchky keo t shol daiin oaiin daim qotam ol

pchor keo ckhodam chol okchy che dy dar daiin chy tchokeo daiin ykey ykcheol qodaiin r daldar shkeeol sol ydy kar cheol dy sheey shey cthaiin ytor cpho ychdaim odeedy ododam sho qol ty cthor dchol d dyketetaiin dotom s ctheo shopy or ydal ykor ytoldy opchey oaiin dar cthodal ky cheolchey keos ckhey cheodain chor s ol shol ytchotchaiin dsheor chody ar ol ckheol ytor okor kol qody ckho oloschy cthey shokor daiin chol ctho ody cheey ykor chy dal scheedoiin

pshotchokol dchey tol ckhor shodar qodar chopaiin qotar cthoraiin sheeor dar qokorar qotal okaiin dam qotchytoly os kchey kal chychokchol kor dam ol s salocthes chor cthol cthodydam shol shodain odaiin chy lol taiin shotor oldaly cheeody dchocthedy odal okeeor

fchy cheod dal daiin chaiin daiin ykol qoksheo

Papaver somniferum

By Zyance (Own work) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

ol chy ychet schecthedaiin of qokchep chdar qotey dar ydaiin qokedy s dar yteol cheey chy oto

pchy ral tal chey qokchy tchdy olkchedy dal chedaiin shy opcholkeey oky otey chey shekar oldar shokeeo ychcthdaiin chekal chekar ain shekaiin otar al r chdy qokchdy qokaiin qokeedy ykain qokchedy sheear chey ytarar dsheey cheeekshotaiin qotam ykor qokchedy t ydy ar aiin am aiin chedy daiin otain qokchedy daiin odotaiin opcheol qotey kchckhdy sheeekey cheeody aiin saiin or ykeey qof qokar chol otair ykaly tefor chckhed qotar olkaiin oaiin dy qotedain cholopchedy okar oldy sheekey shy shedy choteokedar shedy okaiin shedy qotody chedain chy dar chdy chodaiin or edam s keeey dal choty ykeody taraiin yteor odaiin taiin chckhy or oke ol chty l chodain ory sheedar okchdy chdy shol chdy aiin lor dor okor oedy qokcheor chekal qokchedaiin dshy

py eol chey qokaiin shedar oky dykor dofeeor cheekar qoty shedydy chdaiin chdam yt olkaiin chedy deody tcheos qocthy sheody qokey daiir

pchodal key okar okaiin sarar shedy ry ldair odar tchdy cholkar dalkedy okeody otar os qokchodaiin kshody okchey ketedy keol dar ldarain chedar dar okeekor daiin ytchy otody tor olodardal olody qokal aiin ockhedy shcthy shedaiin sheoldy oedy sheed daiin chckhy chockhy kair y yky ytshodchy chedy chedy lorar qotchedy ar kcheedy ldaiin daiin dy ykedy r

por saiin ar okshedy shed otekecthedy okaiin qokar odal chedy okshcthedy keetchokar ksheeey olfchdy chpcheeekaiin ky olchokaiin oky cham qokeo ty otchckhy cpheoly l sheedy aldaiin

fcheedy dar octham kain okedy am laiin chdy or cheodaiin cheey ytedy oky

for cheedy dal okchdy or ar alchcthy olshor okeo cheeey dalkaiin olky tcheody or shes ardy ary cht oldar or chair dches chey odarody air lchokchey qodal ykair dychdy shokeedy dykeefchekeeey ol qokchody ol y ain taiin daldal cheeedy dy chor kaiin al okeody om ldor sheeedy chedy she chaly otaiin dy tshy ain dopdy chedy saiin shedy aiin chokedy ocheky saiin ydol oar ydaiin kaiin oiin okeol qokefain chedy cheody dalain olkedy

pchedaiin al okaiin ar ytar al okar olkain chdy aly chopaiin oty dar dar dokcheor qokair ykoly yky cheol qokam ykey cheo or dar olain chdy ykeedy cthedaiiin kedy chedy dar okam ody otol qoky chokaiin ram oedy cheekeo cthdy qopchtaiin

pchdy schy chckhedy odalolfchcthy shol ksheody shey ckhedy ytam dchoedy r kaiin qokar dy dy qoketshol otaldy ckhar dar aiin oram daiin qotey ar qokchedy kar olsheedy ykchodair otchedy qokor odalydy ol shcthy opchop daiir shy okol ar lfchdy qokeedy qoky qokain chaiin aiir ar aiin okair otchckhy ykcheckhedy cheedy kar shy y olchckhy olchokar ol ain am okair ychedaiin chy shey s ar qotaiin qotekaiin okal chckhy qokaiin ol qoty dsheedy teol oty chaiin dy qopchkaiin altam okod olkdy chedy otaiin ched chotchcthy ykcheeedaiin ky kam okekaiin ol choto aiin qotedy dar saiin olam qockhdy odain chaiin chkair das or qokaiin ar oted yteedydal qocthody qokor dar yteody qokaiin dain dain qokeedy okaiin aiin dy eckhy otchy kaiin qoky shcthy qokain okcheeedy kar qoke shedy kar cheky olkey odar

pshedain odary al

py arar dodakal aiin alair shdy okor okaly oaiin olchdy qoky dal che ydy olchecthy olor tey cthedar qokees sary olaiin shedaiin qokar or dalched okedy ytor chokeeky sheos sam ykaiin otar okedy octhy darod kekshekeokol s y ain chckhy qok ykaiin odaiir daiin okey darody to qolkor oldal saiin ckhaiin cheky ydokor okdy chedy shor dy taiin kodal tchdy ckhos dal sheky dodary chedy chekedy am otedy octhedy chedy shdy shedy ody dy ol teetor shey olkedy ckhy qotedy tchy chdy okodal ar kor chd dor kchokaim choteey okekcheedy

pory aiin al ykar oteodar yky okain okal s okaiin shedy chey chedy olkaiin chepchdy daiin dokedy chdy shes opchckhe chopcheekedy chdy chedy shey ody shedy chedy aiiin kekdy shey kaiin dar qokaldy

f dsheedaiin

pchdy saraiin qokaiin odaiin odyky ykeody qokey odakeol ar okordy or daiin otaiin chdy qokain otchkeedy sheedy r ched qopain ytedy dy qokedy sheeodar qokaiin

pam oky qoky odyky oky aly okaiin qotody oly olkaiin or qoey yshey otchdy cholchdy chedy okcheor qoky qotory chekar ckham oky otaly ol chedar ychey qodaiin osdy odar ltedaiin

pam dar rain qodam odar chokal cheetaiin taiin od qokshor ldokedy tsheedy ty cheekaiin okeedy kaim oteod or cheody oam qotaiin ykar qotal otedy dar dy daiin choksheotoraiin aldam okam tedy ain

far chy ain olfcholaiin lteol dy

poy kair

pchedy d aiin ofchoteody cheeor otedar okam odam chedy teod ykedy kedy tody chey am chedy ol okeody chedam dol okar qoteod cheedy qokeekchedy sheodaiin das yp chy sholdar shotor shey shey chdy qokaiin ol qokor or sheeody chedy lkor ychckhy or cheo s qokcheody cheedy daiin qokody shdy daiin darody aiin olkedy otar qokeeky shefcheolol daiin cfhekey qodain ykaiin aiin ar or saiin qokchckhaiin olchokes ytchd octhy daiin aiin qotody okchy odar oky shdy oky r or chckhy chdy ockhy sair odal lor

pchdy qodar ykeekshey okeor tar ol chokam qoky okam cheedy qokardy chey odain chedy chy okedy dokain oty chdal chckhy okchdy

faiin ar dar qokeodaiin sheky dy otchdy dal oltshokaiin ykor shar alkef chckhd shedy ykain oty olol lshy lain daiin dal okchy shotey okchd qoteos ar tchcthy dar tor okeforar okeedy qockhy tain shdy daiin qockhy al kchekam cheody qokar dokain taiin dyteodam shechy chotedy chdy taiin sheed ychdy chedy ykchdy shedy dal

daiin

py dy taiin ockhod ky odar tchokekedy ykchdaiin arar chopchody dal l ol chedy odaiin sheody chedy dchdy kedy shedy chdy chckhy ypain tedy al tol air chekar sam aiin dam otam sheeoshy qokaiin shotar al ol dy kod chdy qotain dokedy qokeo shdy or otor s ar chedaiin os dykedor

py sheody lkedy okain ty okdy kain saiin cthy okor tchdar okchedy dam ain qotalol okeol shkchy ol oky qopchedy d okedy tchedy chedy ykaiin or ofaiin cphody chedy to ykam chy otekekekeos sar or

pchokam os lkam

fy lchedy ol okar am chofcheckhdalchy otaiin cthy chedy yfchdy y chckhy cheeedoiin chckhedar ched chckhy daiin oky ody cheo ldacthekeody daiin chdy

far okaiin qokaiin chedy daiin chey al okaiin otedy aiin osal shdy okchy darar shodam

pam ldol keedy okaraiin doraim tor okchol ykeody ytedy taly tedaiin lor ain chokeos l otedy alkedy sheedy kar shedar ty dain odam yty ypchedydy olcheedy ldar ol okal sheedy okor dar olfaiin aiin shdy kam okar okaiin dypchy lkchey okeedy dalchedy qotshedal sam ykaiin shedy dy ytchkal chckhy qokedy kcheey otey

fy scheeky os oky okar olkedy ain shdy daiin al ypche sholtchckhy tody opchd qokar chedam lky otam okechedar dchdy daiin qoky

pchdy saiin chcthy ydy y okedy oteo okeody shedy

peeedair shofaly alchekor dal chy al okam

pos qokeedy aiin olol sheody dam or or ary dy r chol shdy olot odor ypchkshkekair shdaiin okeekchckhy oteody ykchdy chedy chcphy ykeo qokedy ykekeoldor osar shor okey shedy chckhy or sheo otsheol shedy kedy tcheekydam am sheeody okeodair y olty shotedar okaraiin oky ockhody daiin cheedair chdas sheedy tedaiin or

pdalshdy tey r otaiin or chckhey dytaiin kshekam air dy shdy qoteody kaiin chdy ykshedy r odokees dy qokaraiin chey chekar keed okcheeody k chokar dain kaiin otaiin ycholkain lar chodar dair ty daiin am chdy teody aiin saiin kcholkar ol chdy ky qodaiin okedy ytchey sheedy otody okedy dshy sain cheedain okeody chedy okain ch odykardy or okair tar otey otcholkar sar cphy shedar okchor dar teo odar al dar chedy okeodain ches qokdy ychdy oldar saly

f yky ain okchedy qoky ytekedy qokey shey ykedy ckhy qoky choky chy daiin okeody r qokeekaiin t chey oeeodaiin sar olor qokchey qokor ch chey qockhdain dar oldy osoy odyshear tar yky dypcheolor qoky ykar tchtol od ytaraiin ody shckhedy sheoly yfy ykeody shokedy aiin dal dy shetchdy lshedy yk chocthefol okal kaiin chckhy sheodol r ytam cheeody qokchodaraldy ydar tchy daiin ordy otam shodaiin qokaiin ckhy okeor dar or kedal acthy daiin shcthy lchey sheody odalkeey sy qokey kaiin ypchedy qodaiin chair cthy shekal daiin ctho lol kaiin sory dykaiin olshedaiin ckhy am ar oky am otchy ydaiin keod oky okchdy daiir qokar shcthy octhodaiin choeeody okaiin

pches shotam teekeekeeodaly ary ofar os ar daly chekaiin ykekchkair chckhy chedy ol ytar okam ar okchotcholkedy okoiin chckhy chcthedar ykain ykain olol odaiin shotedy or sar qokey sheepchy chdy or okar ched ckhy olchey teaiin ytedy olotchokchedy oteokeey okaiin tedy okaiin chey am okeochdy otaiiin qokalchdy cheody kam otar ry olkol chckhodam ytchedy qotol shedy l d dar ar

pchd ol chckheky otaiin qokeos chedy okor qopaiir qokaiin al sar

pchckhy shoeeor otchedy okar ked or oty chol dain deody tain okaiin sheo keeody okam shecthy okam ol cheor odar qokaiin saiin keckhy tey dar qokal raly chedy saiin keodain sar qodaiin chey olaiin shdy odal or kar qokaiin ydar dykcheo okchol okedaiin odar cheedor yty qokaiin chdal chdy ykal daly shechdy shotekar saror qokaly ar tedy ain qoky chedy qokedy cheeey odalol

dalor ytaiin s

pchepy shey oty sheedy shes daiin qokaiin l shedy dy oldar ol dam qokchefchokedy chedy dor daiin shes od dar kaiin okedaly qoky ar qokchedy qokey chkal qokam oty qodaiin ytchdy qotaiin otaldaraiin dair odain r eekedy daiin dar ol otsheoly qotey shodytshefy tekaiin sdy shokchy ar qokeoly otair arar dy kaiin chckhdalchedy otor qokepchotaiin ain ar otaiin qokain sheeos opchdy shy okar qokody okarar chcthaiin chdy kaiin qokeedor or ketekain or am

pchokchefaiin tar ar oedar ytey chedy shcthy qokod chedy qotal sald s okaiin chedy olodykal oty chedy opam okeeefchy chedy alas daldaiin ar daraiin kedy dal otchdaiin daram qokchey ked kchdy chy qoky dy cholkaiin chodchedy qokain chy al otal aiin qokar odair ydaiin chdy ckhy ytam oky okchey s shekeedar okcholol chekain dam okaiin odaiin chedy teeef laiin chy os otshees

fam oky alchdary chokaiin kaiin chcpheokeodam otain odalchedy shy otar dar okain otedy odoy sar chtaiin qokeedy chedy cheky olol okeey ckhdy keedy qokain chey

fsheody dar sheody dar qoky dchey qokeeedy shoeeekchey chodar ched qockhy kedy ydaiin sas dar chedy ytar loldal kedy okam qofchdar chedy s qokeody air oteody odar tedy ar yky shedam keeey qotedy

pchedy yked chy cheody olokchor shedy shedy kedy odaiin te odaiin chteody ydol chckhody

pdy chedald ody ykshedy saim otar chdy ol dar ytedy chdy soteey dy chey chedy dain keey ol chckhey cheey sholar okey chedy qokam chedy qotchotchdy aiin kedy oteody sheeodar chdy ofchey or ar daiin ody aim chaiin ol shedy solain teody ykcheody air odar ckhy okedar qokaiin ty okaiin daiin chody oly daiin shedy d dokeol chol chotchekar qody lkeey chckhy qokar ytchkedy dar chokal sheey olcho chey ykaiin qokaldy ard otchekar tchedy tey or qokar shedaiin taiin chy qokaiin qokain shedy chedy kair toldy olfchepy sheody ar ypchdy okar qokchdaiiin chdy ckhaiin sal chdy alal ol qokal al ychykedy kekalaiin chdy dary okaiin sheeoldy qoty shekos y keo ain

pshekchdy kaiin odey qoey cheedy otam t deedy chkedy shkes ytaiin ar lchtor oky okam ar air qokdy qokey tedy chedy chky deedy teodaiin daiin okaiin qokedy daiin qotar schy s to dalfeckhy ol okar kedy chckhy shar shkeody sheody otey odar shedy dar totar oair chey lky t ol aiin cheepchedy oteydy shy qofchckhy oldsheshedy otedaiin aiin ar ol okol chd qokar cheochekey chepar olkedy olaiin ykeekar kedy opchckhy olfchdy aiin dor oted sh chckhy octhy chey dsheody chedy qokaiin daiin okaiin lkas ol chotchckhy ol okey chckhy daiin ckhdy or r odaiin or okchckhy oldal yshedy or shedy oldytaiin chdy oloaiin dy okey qokeekarain chcthedam r chey qokol aiin key ydsheaiin or qokar otodaly saiin shekeody otey qokaiin cheedy okor qoky okam chokedy dykair yko tchdy opchy chdy air shekeotch ckhdy qoky shckhdy odalkeey dar or kaiin okaly chedy arald qoky sholdal yky oldaldy

pchdaiin odeefor qokaiin cheol oteedaiin ydaiin chkar dy seor qofaiin chy chotekair ykar qokchkair daror chypchedy sheodam chedy cphedaiin oky alokey chotchdy qokor qokchedy chdy qokcholdam cphetepy qool qokoldy dy okchtchedal or qotam kair ar chy ykekopched otsheody tey chedy qokey qokaiin okefchdy ytaiin or qotaiin oteody ol otche olos daiin ar qokaiin ar chd kedy tal daiin shotedy kar qokedy qokaiin daiin opchedy okeoldy dair lkaiin chedaiin otedy oky chol teody otedam odaiin okal otain otody tar shedy ardy dain sheky olol ol chdy chckhy qoky or od shedydydy dar

pchepchoeky sheo qofaiiin dar qokeodaiin kaiin okedy

pchckhes or oldaiin osaiin dy chedy odain otorshekaiin otol ckhedy qokaiin chdy qokched odam chedar tekeey qokam kol otchytekshedaiin aky dy okas ar qokeodaiin shedy ar ykedy odalor chdy shy otaiin sheeey dar ykaiin okchpchckhy qodalaiin shey altchotsheed qokos or chol okedy ockhy osal chy taiir dar dy odar shedy qokor sheeody chckhedy cheeekeeody ldaiin or y lor sholdal chey otees otedy aiin dor shdaiin daraiin odar ykaiin oky or okody aiin dair shekar s qofaiin dar y dar ytedain chokal ol dar chody qoky otary qokeody sal chdy chdy otchdy otchdy qokaiin chdy daiin chdy lor tody or shol dalaiin saly ytal otekam ol qokeedy ychckhy shor okaiin dar qokaiin

psheody dy daiin chekaiin okey chosaiin kedaly ydar ol acthey otchckhy opchd chetchckhy ar okeeody shedy ykedy qotedaiin daiin sheody dar oteodar dair chey yty ykaiin qokchdy qotalor kchedy ckhy sh oteody kshedy okaiin qokedy ar

pchedy teedy ches qodyfeeedy dar ykaiin lkor qolpdy kaiin dykaiin sheor

pchy dordar ykchedy chey chotaly okeedy ar qokor dy ol dy chckhy chol okaiin daiin alokair octhy ol sheeekekaiin daiin dcholkaiin or dal aiin osair dair ol chdy qokeody cheedy sheckhy dockhody dor dam chedy chdy qokeol qokedy otodaiin qokeey okaiin chy

fchey qotekaiin sheol ytar scheeey qokcheedaiin al

faim cheedy otaiin chol shoky qokeodal odar chy shol ar chdor ykeedalchy ckhy s ol okchdy lotar cheekain chepchdor ky ched ochtchd olfchedy daiin qoty chdy choty daiin sholdar qoteody qopchdy qodaltchechey tar chofchdy okal dor cheor chokey shedy kar key yt chdy chedy chckhedy osokary tcheol cholkeeoly dy qok

pal lokaiin oldain ol qokain chckhy chedy chor dar okekas oar lchedy kair shy odaloky odal chol qokedy shy daiin dyk shokshedy shdy olkchdy qokchy okas chdy shdy or ain ytaiin os ky tcheedy okar ol ykaiin r or okchekchey chotedy cheod ykaiin ar oky otaiin dy okaiin chdy cphody okey y aiin qoteeedar okeos qotoly chockhy olaly ockhy qotedy

paim otaiin shdy daraiin kain cheed chodam cheekaiin qoky okshefchedy lkchetekaraiin otar op qokeeaiin sheetes chey oair

pcheey dar qoldar chey shedy qok sheeo alar chydaiir chedar ytekeey cheal oky ol qoteedy chey shokor ckhekedaiin ydom otsheeedy chckhy qoky qokedy aiin olody okor chot dar daiin qoky sh qotaiin yfchkaiin chol choteedy

pcheky olteol qokor okaldy opchokeos ykaiin sas tedy odam oschckhedy okcheor qokchedar otaly qokedy okchekaiin chdy d ol oltar ol tal laiin taiin ody qokaiin sheed okeody qokar sam dy air olkam lky chckhedy odam shy kochdy oty chdy r chdy ar ofchek keetedy chotol qokain kain okeokeor sam ain chdar qokedy salfy oky kar opcheky todaiin kal okchdy chedy dy otar qokain opshedaiin okeedy ocphey dal chdy tey araiin cheodaiin okchey chey or qocthedy chedaiin oky chotcheedy ychy okeody keody dar dychdy ykeal kaiin qokod chckhy shdy dy alolain aiin qoky qotaiin ofor ofam kedy dy chkain ral qokal qoty chedy aiin odair ty ykedy ar qotey lkam schey qokeoly dy otcheeaiin shedy shor sheedy dain ey shdalchey dam odol qol sheody kchedy l qokey ar ch dam

par okeodydy otaiin qoaiin dal qofchdy shey daiin ty ykain olair arshes otchedaiin qokam dam kes chekey l ykekchedy chy l dy chky ckheedy chey aldy dshedaiin dol teod okeedam schoy oky odar alain dar oky chedy chckhy kam ockhy ytedy ypchdy ypdy das chdy qokeey

pchdy kcheedy ol or l olchokal otshold osaim shcthy ltar ky dar sheo chedor ody aror or sor kchky shedy leeody sar chotchdy ykar kedy chokeokol otchkaiin sheodal dalchdy odaraiin tedydy otaly qokes ol olchdy chedy otedy qokchedy chol dar qodaiin opchodalar okal kaiin ar qokaiin chey or

pam ekes olaiin ckhd olkeekor odaiin oedy sheedy qofchedam dar olkaiin oty tal odar ychey daiin

fchey cheky r ykaiin dcheedy shey otaiin saiin qok okam sheedy chcthy chckhy qody otey daiin qokedy s chochedy ar dychdar cheedaly

pchedy ytody or oky yto okchtaiin doteedy odeey okor dalor oteol oky okedy chedy alked oty al tekair daiin qoteos osal qotaiin or aly sam ol kaly sor sair okody dal oky ykam ckhy oky qotedy eckhedy chey sheodaiin ar dal shcthedy olor daiin sarar qotchedy dair sheo dar dain qokaiin ary yte keody keey os cheody shy

pd cham dar lkaiin olokain chey dy chcthy ockhdy edy lor tchedy os shocthy sar chdy lkeody or choam karor opchekepchckhdy or ykeo chdy oraiin qoteey aiin taiir shedy cphy dar olkar dykchokor okaiin chy dy ypcheaiin qokaiin dain d odaiin chdor shotedy qokaiin okaiiin or tedy otedy odcheol shey tedy tchkaiin olkedy dy ypchol chdy dy sheedy shdaiin ykain dchedy qokchdy chdy chdy qokor che okaiin dal chdy qoky qokam or ykoraiin cheksheody odykeedy odakey ykaiin dor chedy qokaly eody qokeodal ar ykaiin ykedy qokain dal qotchdy schedar qokeedy otor kedy shocphedy ckhy ykchepchedy tchedy qokaiin ol otchedy chdam teotchdy cheod tshy chdy okaiin cthdaiin otchey olkody ydy ar okaiin shedy qokam okaiin ekain sheeey chckhy shokaiin shedy qokal kody lkair kedy chotaiin or chcthody ykary shedy am chky olotaiin chdy olte cheoky ol chkaiiin oty chcphos d shey ain chdy chotor oaiin ytedor chokaiin qokeodor ol chal or yky shokalchy oky tchoteor chckhy tchy kedy olkchetaiin osar chedy qokeol otor ykar daiin s kaly ol kedy keodal chckhedy dy or chckhy okaiin qopchedy olkydy otar ory tol qokaiir

for olaiin ar tchckhdy or dal okchckhefcheopy olaiin chky ol chokes yky qokoly dy odar okal sair okam ytas otaiin oair okaly chodaraiin okekcheefchckhekaiin oted kal alol shody seody dy qokchedaiin qoky edarar teody qockhy shedy salchdy alchy ch sar cphy shodar tey chekoldy qokaiin s odalchokchedair otaly shedy or odshekeody keedy chedy qokaiin chteteal kchdy shedam aiin

pchekam ykarol tos okar qokcheey chor chckhy or ykaiin l qockhy okedy okor okal qokepy shedy oteodaiin keedy aiin kaiin kchedy dy ot okeor qotchdy dy dain okshofcheedy or kes chy lkam ykar daiin qokair otam qokedy sheeedy daiin qokody chody okar cheody tchedy sheedy shol chedy ochdy ytey ofaiin ypy lky daiin ty key

pdy cthy chdy am shkaiin odotor chckhedy okechey qoky chedy qokal okedy ckhy or or ol qokar qokaiin qoky cheod or okar shdy qokedy okar shor dair okal qotody okedy y chotaiin yteey dy or dyfchdar qokaiin dain kedy keeedy kcheotol ykedy qor odsheedy ordy chokody cheey otcheekedy ofchdy teey kchodaiin otal sheeody aiin alkar ykedy sheol chedy dar ol qokees dalshdy cheoly okeetedy dypchdy ckhdy kecthodaiin kor kedy otey chefshedy qokchedar sh alky as air shedy chedy otchokody octho chedy aiin l al oty or shokey chey daiin kar yty ytoral

for chdary tain daiin dain olol

f kdaiin okal qotar chckhedy sheey chdy oky qokair odey

pchdy dalchy aiin tchckhaiiin

p chey qotor qoke qokam chtey oal kshes otar daral dar chdydy qokcheeedy sheeey oky aiir qofy chckheey okes shcthedy qopchey dam dytchdy olokedy otody qopy ychdy shdy qokeor qoky taiin chol qokeedy odary kchekaiin chey ched or dar ol tsheody yksheedy shdaiin qotodyd chckhy or olair cheepam ot kekam aiin shedy dekeky otey qokeol r ydar chykaiin ofair chdy shodshey chtchodyshol okokedy chor schodalchdy opchokaraiin okaiin cfhdam chor shdy l cheekeeekedaiin alkor key tal qokchetchokeo otalchey dy or

pchedy daiin sheody ar ol ain qokaraiin al odchdaiin shey sal ol dchdaiin daiin daldal qoaiiin

paiin ypaim tedy ytain qotair qoky dy qokam qotedy or aiin sheodair chdy taiin okchedy ckhy okain daldaiin kaiin qokaiin chedy ypchotaiin olkor qokeos chckhdy qokaiir qotchey chedy okedaiin k chal ypy dam chdy qokaiin odar daiin r alor chdy ykchckhy dar okeos okaiin chcthody olkeckhy ol otchtshedy okaiin chody or odaiin qoty ckhy cheedy chdy sheofar chedam dytey cheky chotchoky cheeedaiin qokaiin osaraiin okshedy qokaram olar qotchey qoteody okor sal am os oted tam chdy dal aral qokar chey oteedy shodar qokchey

faiin tcheeody qokoiin sheepo qoty qotaim chdaiin chckhy chedy chykor okaiin kaiin osain shey qotedal or ykeody chcthy qodyteedy tain ldshedy chdy okor yky dain tar oltam chey ol olaiin saiin daiin etchedy opchedy darar chcthody

por cheedy qoteeedy ol daly chokchoeckhedy chckhedy cheol daiin shed oty dalkos odal tedy okees dar chcthaiin tedam otaiin okeo dalal cheefaiin shees saiin okchedy chdal laiin chpy dam ckhy dydy tchedam cholchey otaiin ykeody ky chos shoteedy chey qokain okoly tchedy oeedy taiin ykaiin cphy ok chckhedy cheteol ol keoldy chey shedy chedy otey qokain kshdy kchokain yteey shokaiin ykaiin cheedy dcheteeor taiin alordy qokcheedaiir dal or tchedy sheo cthekal dar

psh y dchey chetam qokeetar chedar or dchy okeekes chekal dar ykedy ytchedy ty shkedaiin qokaim keol ol ar chedy shekordy chekaiin opchckhy odaiin oky ry ytar talshy ar chekeedy shody chdy alkedy or dal okaiin otchdy shoteydy chedar chotaiin lkaiin odal ykol ytor sheol al oky dy dy aiin qokoldy chotedy shedy

faly qokaiin dar daiin qotaiin sheodaiin okeedain dy qokol qotchey olar qoar olke olchefchedain okchdy dar qokeo shekar aiin otor otchedy opam dy okchair cheekam okeaiin odary ky chedy chckhy sheoldaiin

pshokeody ol dy qokain

Cannabis sativa

By Hendrike 14:33, 23 November 2006 (UTC) - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1395494

dchcthody qotchol oty ysholsheeeyd osho oky chytaiin qotchotoly cho dshokoiiin qokey daiin cheotcheeaiin aiin shcthor oky ykeey chokchor otchor chey al qotor chor sam ytol cfhor octho ykeo qokchol taiin chey dydchotchtor daiin cphar qotshotor dain dsho shey l kaiin y choly yky qocphaiin ychor cheo yshor qopaiin qoteody ol qoky chol daiin chotchokor ol sor cheody dy qotchol chokeep cheol kaiin chey dytchy daiin dold chy schokchotchoto chky sho qokol shy dol cthy daiin sy dal daiin

pchos schkchol shy qodaiin ol chey chor dytchody schotchokor sholshol chtor daiin daiin chcthy cphodaiin qoky dor ockhody ctho kchy chyky kchy daiin qotchol ol kcheol otchor sor okeo shotchoiin dor okchckhol ckhor shol qotsholy deor sho altor chy daiin ckheor sol osokchor cpho qofchky shor qokchor dodyty qotar okor qokchocthol doiiin daiin so daiin daiin qokcholsheo chokchokchy os daiin cheo daiin

pchol daiin shol seo aiin okol shor otchodos qoky qotor kchotchor qokor daiin qoky qokchoiin ot daiin dcheey sar ychotchy daiin chey ckhol taiin daiin dchotaiin saiin chy

fchor chom shcphain okcho qotchor cfho chy dain ochokchoiin r ochy sol kchodain qokcholy chol daiin odaiin otchol cphain daiin chor daiin qokchy daiin y qokeaiin chol shoiiin daiin otchy daiin octhy shor okshol ychy do doky chol ydchaiin qotchy ykor chaiin shol dchor sor qotor qotor dor qotchy dodaiin ykchoky shoiin o dchocthy dar sheeey ctho okchl r qotchokchor al dchydydcholor dair daiin qokor ol daiin oldaiin tchofaiin sho chor chor dshor ytol ckho schol chor tor daiin okchor kaiin okeo ky r chor shor daiin daiin shokoly chaiin daiin daiin daiin dydaiin dar qoto odaiin yky dal dy tchor okcheoly daiin ckhor soty chy otor chkchoiin okeey kchy ykchoty otchy ol dory sho qotod otchol chodor daiin chocthoksholy ykory chaiin dol chor ol ykor dain toldaiin chokor ychoksho chytchol chy tchol dain daiin qol daiin daiin daiin qotar daiin qotal daiin cphy cthy ytydaiin choy ytchey cthy chotcheey shokor chaiin ytchodaiin aiin otchol cphaiin dchol ol daiin olshodaiin daiin tchol ytcholchodal daiin daiin cthaiin ol s daiin docthodaiin qotaiin qotaiin shees ctho shor otor chey cthol keey qofchy ctho sheeaiin dor chol daiin cthain ytol qockho tchy shey ar tchotor dol qocphy ychom daiin cthol ytory shoty shaiin qotchotchaiin qokey cthol tchy or cthy qotol chotaiin dardaiin otol odsheo ctho qokeoky chom oto chpchyd qokeey ytshor ckhol shcthol cthy qotaiin d chor cphaiir cthol cthol otor chtor daiin chodykchoky ol qotcheo qoty qokchoiin qotaiin qotchochor sor daiin daiin kory cheo okchoseod qokchord shotor odaiin oky otshoctho qotchol qotchol deeor daiin kaiin qoty cphaiin daiin qokchkaiin sol dshldy chol chy otchy ctho chor qotshochytchoky ykaiin rdy dshol oky osor shom daiin chy qotol ytor chor daiin cholshy chy cthol chctheo dal qotor ytol yky chckho dar ckhor ctho oiin cfhy cheody ytchosaiin otchaiin chodor qokchol chol dshey daiin soctho sheaiin oty kor chy chkeokair qotor qokaiin qokeol shotchory qoeeey chor chor osoldaiin ykchy qotchochodoiiin daiin ctho chor chor ckhy ckhy qopcholdaltor shy ytor dar ykor chol ydy chy char ckhey shy daiin shoky qotor qotchor cheo ody ckho cthy shocphor cthol dokchey ctho cphaiin daiir cthor chy qoty daiin odychaiin ycho dytchor qokeo dydaiin qotor shey dory daiin qokol qody daiin dshodaiin qokchy tchom dol tchom daiin kchor daiin cthekchtchol cthy cthor shory sy qotcheeaiin daiin chokcholdytchord daiin oschol dcholdaiin ty kchotchor cthy qol ky qokchoiin tchor od qotchosor ty daiin dain dol schol qotol shy ctho choiin qoky daiir yfshocphor cheeo qokeoldy

pchydy daiin sholy choaiin ckhey ckhor dchy qotaiin taiin chotchaiin oky saiin ytoldy qokeey ydchol op qokoy ykshol qoky ckho kcholshotol kchokeodaiin tor yd chy chy shoteeo cthy shory otchor odoly shodaiin qotchy ytchotchy qotcho daiin daiin ody daiin dain ol daiin qotchey sy daiin chor tchey shotchochodol okchkchy qotor ol ary al oain daiin ydain dchotchaiin choiin aiin r cheoly qokaiin y octhody ol okoldor ytaiin shody choiiin chotchotor ol daiin ol qokcheos yty daiin dchol qotchor chol dchoiiin shody qokchor shor qokchotol schol chokeeody shey ckho ol choty qotoiin daiin tchcthody oly qokeo qotol cfhy qotshy l sotcheaiin shy qotchocthy qotor otaiin chot qokchy yty ytchey sheo dcheaiin qokchkol ro daiin y altchy cheody daiin shodaiin dchodaiin choiin chol daiin ol qokchokol shy keo qotdy qotchykeo

por chy shor chocthy ckhy qokeeo qotchochain choctho sotchotchy ytol shor yty cfhy daiin ydchodaiin sheey qokor otchol daiin dain or daiin chor ckhor chol qotchokory ol dsho qotaiin qotaiin daiin chol opaiin qoty qotchy sho chol taiin ckhy cthy shor qoeeol qotchodaiin chksho daiin kchokchoiin ol qofaiin ytaiin dain qokcheor chor aror shor or daiin dyty okom ykey shor ykeor ytchotom ckhy choky sholdaiin

fcheor sol daiin kchy daiin dy chotchoty dytcheo qokchotor chor dy otol qotchotoiiin ror tolor ol shor chokol s ckhy chaiin ychokshotor ykchy daiin chy qockhy oty or ctho ytain cfhy qokchofchotchkor doscheaiin qotor ty qoksheey dy yty dar dchotcheor shokeetor taiin cthy cthy daiin cthy dar shol ty chol tor ytaiin qoty qotchaiin dar s qokchodaiin dchocthor dal chokeod dy dain schaiin daiin l daiin dchor daiin dain odor kar ar chey shokeo oto chey chealdy qoty okaiin qody okaiin cphy chokchol ykeey daiin qotoraiin qofchy cthy daiin qotchcthol cthy daiin ytcheey otchoky daiin cthor daiin daiin chkar cthdy r sho shor cthol ytchy daiin cphol sheod daiin ol r ckho ctho cthor shokshd shokchokom choty chytchor chor dotshodykchaiin qokor daiin cthain sor chy qokaiin choldshey cthy shor qotor otaiin kor qotchkcheol chochotchaiin olokaiin qodaiin chor qopo dain kshold cthol qotoiin qotchor qotshotoiin daiin opor qotcheo chotaiin shodchy chod daiin chol qotchol shotor daiin aiin qol qopchokor qoty otor tor ytchckhy daiin odaiin cphol daiin dary ytchokshor ctheol kchctholy dar qotchodaiin kol daiin shol daiin qotaiin qoto chtaiin daiin ytor qodaiin daiin qoto chol okchkor dytaiin dal cthor chaiin aiin qotsho s keor daiin daiin chy tor dy qodaiin qoty qotshy tar otchor choteey daiin cthy ydshor dchor oaiin choldaiin ydchol qokaiin cthy ytchor oky dchokeeal sheor shor chodaiin daiir dy qotchckhodor daiin qotchey qotchor cthy daiin daiin ykchol oty okol daiin chor qokchoiin ytshotcheo dchaiin daiiin qoty shody tchaiin octhy daiin keeey dal qotaiin qotain y daiin daiin otcholchol okeol shol ctho dair dsho dcheokchotshol ckhor saiin chal olchotchoror qodaiin shy qoshofchor odaiin ytchy qockhy chodaiin or daiin

pcholchol cthor oty daiin daiin qotchy okor cfhodaiin to odaiin

pchy ytchor

fchain oksholdy ddy daiin daiin okchofor ctho shey daiin qokol chotchor cthy qotchy ykchod cthy dar sheo chodokcholchol ksheor cpho dchaiin shey shotol daiin keo choldaiin daiin oeey dsho okeody oty kol daiin ykoiin daiin chotchor ytchokor tchokshy qotcholot cthor dchytaiin otain qokor chain ykor oteaiin ytaiin ckhy chy qokshfchy doiin chol ytchotshor qoty doly chkaiin dy daiiin chkeo

fchod daiin daiin qodain cthey ykor shochy daiin daiin chokshody cheo okain sheor qokey dchoiin

foiin dcheeain ol qodshokol qokor daiin chy shokchor oty olokey soldaiir octhd ydaiin ol daiin daiin chey yshor qokol ol dor daiin cho daiin cthody chkchor ykcheo qodyky sheeaiin daiin

fos qockhod qockhey shor dal kchoty chokshcthy qodar qokor ctheor qokor soto ty ckhor qokeeey ysaiin o qotchokchor okor ytor shy ctho ckheyd yky shy sheary qoky d cheol daiin daiin sheo chotchodaiin ky chor ckho daiin daiin qoty cthod tchor cthodaiin okar shosaiin ykcheey chy oky qokory cho taiin s dain sokeey shor qotchy dchor odom cthy ol dy rdy okoiin shain chol yfch chocthy r dokeekchy daiin kaiin qotaiin cthor dar sho qotain shor sheo qotor daiin ykor daiin chory qotchy shol daiin s osol daiin dsho qokaiin qotcheo qokeeo ytchor shol chol ochodcheetsho s dotcheol cthaiin qotsheo odychotchol ckheeaiin shcfhy ol daiin chaiin qotcheey s qodchy shokchy shy sain sheol chydy qotchy chckhor tor ytcheear chotchor ykchor sheey choky qotol ky shol chr qotchoiin otoly dchykchol dsheo shor ychol taiin aiin shy ol cthy daiin daiin char qoty cho qokeor dshol oiin shor qoky daiin key qotchor qokoroiin daiin tchy ckho ypchotchokoiin qotchy dchy dar taiin qokeaiin dar ckhy daiin chy sholy qotchor qotchol cfhy yty daiin ykchor daiin dor chosokchor dchol tol dar al okoldy shy chotchom r daiin chaiin daiin aiin ckhor chy chor r shotchpchey kchear deod daldaiin l ochol otor okeeo cphy dchy sy ychor daiin or daiin y otor qoky ky yty daiin okor doty otcho qocphaiin shokor osoiin okeey shy ykchaiin ol ytor cho otchokchotcheaiin qotaiin ykchechy cphody dytchy chy kshol chotchotaiin dyty qotody daiin otol qotcho chor keor daiin shol qotchoiin cthy ror dshy chey sho ctho ckhey ctho sho qotoly chy olshodaiin ychotory chky chokoiin d dolshy daiin sheo oty dolchy y qot qol ol r ykchol cthaiin ckhy chy daiin chodshy dokol cthod ror qodaiin oldy cheor chkshaiin daiin sho shodor ochotor qotaiin qoty cthor ykchor ykchor l daiin chor s ydaiin qokeeory dal qotchor daiin okeol ykeol dain oteo tchor tcheo cpho chypchoshoeo dal ykaiin daiin doiin ctho dy ytaiin okchy chy tchotor qotol dchcthy ckho dy saiin okaiin sotordy lchor daiin dy otchotchol dshey chol cthol yksheey yty chosheo chy cthor sheaiin daiin dol octhy daiin dcheory oshol dy daiin chy daiin chytaiin chor qopchokshol dair doiin dar al chain chor chaiin shol otchytchey chytchy ctho l oky schosy qokchor daiin daiin qokchol or

pchodod chy otchokchcthor chytcholdaiin shol qotchor l choldaiin ol dychotshy dor ckhey dychol ch ychy qotchkchy choctho roy cheeol daiin qotol daiir ckhey ydchodaiin chy okshochy tchotdaiin yty ockhol cthy l y dy sal qodaiin ty chor qodaiin chy daiin chkordy cthol cthod choky kcheo kal dshor kchoiin choty daiin chol ky shodaiin ytor sheey qockhy tch ychoiin chy qotaiin tor shodain dar dy chosoty cthol ky qoky key daiin ytcholdaiin

Jupiter

This image is in the public domain in the United States because it only contains materials that originally came from the United States Geological Survey, an agency of the United States Department of the Interior.

tchardy ckhy shey sheo cheey oteody dar shdy ytal oksheo daiin otor lain araiin ochey cheedaiin oeepo oteetal shol opar olom ykol chykor qotchfaiir ateotor qodchdy shoteekchedy okor shedy cheol

psheody al ar oteol ykey chy chedy chdaiir dary oteechy qokey qotar olchepchy choteol okokeody qoteeal aiin shey aiin yl otol oteedy dchoteear octheo qotaiin ykar otechy shkory yteol otaiin dy ytekoy qokaiin oeeedydy ytchotar okcheky oy qokal saiin ody qokardy qooldalal ekal choly sheody oteor edy daiin qodchy as ydal qotain qokcheey aiir ar qokchey ol sopches shoteedy dy air kaiin ykedy chdy eees oshdy opar chokey chdy otey dar ok yteepam ody oteody chdam oetchotaly chteokeeos qoteo am chd qokedaiir ytchear oteey d dalar salchoteoly shedair ar okeedy opcheody otey shey oteody osheey chdy or ykar otched or ychokcheody aroraly s dchoketeear okeor okeey otaim yky ch chdy okchoky alal shedal ytos okaiin dchey okeeey ar otain oes chpchl air am ar odalkeekar cthy ydaiin oteodaiin aiin alol okeeory okcht odchy chor chey oteedy d otchocheodaly cheey eey ok chdy doldy dam daiin shokeeol aiin oteoly ar teekeeair aly ofy dar dal qokedy oeeey ches chaldy dary am arydar oey l oteodal chotal l oteey dair shey otody teedy ody otetaiin okeeody okeody salfair ody oteody otar soctheetair ofcheekair al okaiin chedy dam otcheol daldchees or choketeedy oey okchotchedaly otaiin keo cheeotchote daraly dalky daiin ypaiin opchos shy otchokaiin chdy raly ytey oteeedy daiin aiin okor choteedain otey al okeody shy shoteos ychey oteey qokey qockhy chekoral shdy daiin os okeechekam dcheos otcheoly chokchy oteol qotsheteey okeol odair daiin qote ychy dch otchokaiin okedal daldy otor dar chey aiin al chotoram okey r sar sor os odaiin kcheody air oteey cpho dal oteey tody chokeody chotam otched sal chdy l shokey darolaly otchokchody ched qotaiin al daiin ey oseeody os eey teed okeal keody s shey saiin okeey okaiin ykeor oteodar ykeeol chekeey otchckhdy ykchoteoly okoly sheaiin dam ol sal ol opaiin qokeoteeteedy oto odal oteody s okeey odycheey octhy am dchopar ch daiin chdy chedy shotedor cheol aley otchedaly oteedy dy ar ol oky oteody daiin oky odary ykeeody oteeam okaiin yteodar qokor chey ykeo ykekshy sal odarchees otaiin chedy ochdy oteteodair ykeey chy yty shody ain shoteotair okeekeey tes chy okeodaiin keetoly okeey daldarchor okor okeepchd otor okeol chey okeoly odchotey ol okeokaly qokair al otal qoteodaiin oky ykeody dal sor opchotolchy sheey aiin ypchey oteeoly chokal dalaiin otoly ototal ykeedy cheor qokeody teey chctho ockhy ry otam dar cheeotaly chey oty qokeeekeokaiin okaiin oky dal otchair ytody otedaiin oekeodaiin d shotshedy om oty olokekeeody ol ol darair chcthey chey ar otedy aiin s oky sar chdy oteokeedy okchedaiin keey aly otam yteody okey shey oteeochy okedy oiin dchy s choteoly oteeodoraiin teey ar ochdaiin chekeody ochokeey shey choteodair odar darain ykeey daiin choaiin dair otaiin dy chotor qokshey odal chaloir ykoy choteey sam shetchokaly okekaiin okal chokaly okal sheekeos okeol chdy ytaiin okeeaiin qokeeody lar osheain ykeey okaiin otaiin sho qoky chckhy al ytaiin oteaiin dshey ochy chy shdy chotchotaiin oteees dal al shekeeo ar otaiin odary ches dar qokch qoteody qokees chodar aiin ar shoksheor okedy chokey cheochey qokcheees archey okaly otal dchykchoty saraiin ey sh okol sotom cheey ch okar oteeair shey am chey saiin chdy aly olar sotol s ycheeor ykeey ykam qotchoram s otoy okeekeeo ok aldar octhodoly daly olkeodair ar shes shey alal s oteody olfody otcheedy ykey eair dam sotedy qoty dar kal cheoly ar chey daiin chycheey daraiin chokaly ykal otol qokaiin otcheey ykey ar dshokaly qokeey otey dalaiin dy ockhy qotcheodoiin shol dotos

for ytaral dar oke ytaiin yteol ochy docthy dary otshd ok dal dy dalol am okeodar oteedy daiin otaiin yteos teeal otey ky ofol ar sopcho cheey ol dal es chol ote otody choteos oty okaly cthy chedy al otchal otey oky okchokchey ytey shekal chdar chy or al choty shr otey ol ody or ar aiin ok qokchy chedy oteotaiin ar aiin ytey aiim olcho okeeokol otcheeey qokaiin qokeos lpsheodar chy chy okair oteepcheol ytedaldy dar oky daiin ary ykeoteedy dalaly dal alain oteedy alkeekeeo okor okal qoky sokaiin keedy okor oteo qokair dy sheodalaiin ochekar daiin dy otchokcheo osodar darchetchotair od okaly chdy okchl sar sokal daraiin cheos eo lokeeol teedy chytcheo otey otol aiin tey sho tedaiin keody aiin sarar qokaiin ytam shey opchepcheedy ky oteody or ofaiin aiir otchokor dar doteey cholshey qotal otor dam otal chor taiin okaiin otordy sheal ar shy okal archdal oteol otaly s octhy choey chokeotody qokeekoly oky daiiin cheepal cheot tcheody chdy otedy dal daiin aiin oteey dy aiin d l dain ofchofaiin okedaiin otol shy s chotaiin okchoteo oey olair oteodaly os ar otey s shokaiin chedy qokaiiin ar oky otees oedy das otol qototchokaiir alkar chol araiin choteody op qodaiin ytaiin eody ain ar shody okcheey shodaiin alotchdy oiin yty ychokcholaiin oteotchey chody okeody chdal ar dar or ykeeoly l dary okar opchosor okar qokam sheo oteos chokchokeey am alcheod olaiin qoteody ykor daiin qoksheody oteey otal teotedy eekeey okeor okair ary odary oteedaiin odar ytcheto dchoteo odar archy ofchey aral oteey olaiin ytol oteor choteetor octhoraiin sar cthy aiin otaiin cheear octhy al olol ar chykeodaiin dar oteedy olky otshopam okaiin alkey chey chydal ykeeo olshr okory ytotom oshetol dal cheody sor cheksheey qokeol saiin dy ry oetchokeol cheey shey shey ol okair osheedam otol otekchechy otcheody oed s cheol cheos ykeedy qokeechy d d otchey shey chedy shaiin oteo or aly saiin okeeor ykaly chees oteetchedy shy okeey dar dchey ys opal d oteody otchkeeol okaly dar otal chey ol oteodaiin okeeydy alkor l sheeey ol ched dal dy chpchy chos okshal okcheos qodam otecthy ocholaiir qokeos octhy or sheokeeol okeey ol yty ey chotey sheody otal shoraiin yty okedy dadar okeeody doey ar chotedaiin shoy darolshdy d sheos cheey ches daiir teofaiiin shy daiin qoto al ol okor sheoteody olol ar olain dal dal araiin aiin sal aleody ain scheody yky okees chor ochokair oteos olaiim oltcheos olaiin oteol oteos ykor ytor ol ykeedy saiir okor dy oeodar odokchoey chedaiin shedaiin qoteetal okoiin salos dar al oteo otchechy sheedy qokam oteody cheodal am ykeeteodor shoeodaiin ypchody chol ain okeody eal aiin okchar qoteor as odaiin al dchody chotam otaiin chekeeaiin okey okeedy shear okeedy eody aiin ykey seeain odar okos shey al dar oky daiin otees dar okshey sheodalaiin kor yteees oke ototey ytchy oteol okaiin okair okol daiin kaiin okcheodal ytcheody otes sheaiin shedaiin opal oteos otal dy alkchedy okeol olchockheey okee eeol okey ar ley shey yair cheedy okor dain qotees dokol aiin laiin shdy teody okain tam dchkey tey shokardy choteor choteeekeol chetor alaiin opaiin okar osar aiin chedaiin okeolchdy salain chey cheaiin okeol chaiin ain otolorar oedy cheshy kyd oes otey ote al ar otair ol daral sho aiin oteo otar olkom otcheol l okaiin oteey otey l aiin daiin chydarair al daloly ochedy opchotodaiin teokory daiin otees qokeotal daiin char okeey odaldalchotor atcheody shdy aldaiin dy qopchal am al ar otekor chdaly octhy okeokeey otaiin lkeol yteedam otar okar ch ytaldy okchol dsheeos ain otydaly otor chal s qokeearaiin al al ar ary air choteolor ol okaiin ol to ychody dar sheal okeol sar qotaiin okeody edy ochdaiin dal sal oty dal am ol oky oteedy aral sar okaiin s shey saral qokeor or ain okeo chotchtaiin opchodar qo ockhodaly qokeokeody chy shy ytchd otcheeo ychos ytaiin qoty dateeody okeody otalar shotcheey oly otey chocthey sho otor oke al chokeekor yteody sar olar s shedy chey otees ey eey dain ykaly oteos oteeain dakeeody chotody chor daiir ody chckhodas okeoly chey cheedy yky otam okarain orchedy ykol qotchotochy talar otal ar okchos shedy ytos shokcheo dar okeedam okody s octhy olaly chotcheeoldy chedy otchdy otedy okaiin sarar chdy chokoy ol shdy ees ykees okair okeeol or oteolaiin cheetor oteol qoeeol dar cheekaiin alar okeeedy ry ar chdy olfy dar ocheody sheody tokeo d shepcheos yky cthy sol qokchedar dchey okoldy alfaiin yky chey chdy chd oldal oke cholkey dadalaly dy oedy qokoly qokar dam cheody otchedy dar chey kcheeke shey ckheedair qoky chodaiin aiin otees ch shoteeaiin odair qopchy opchosaraiin oteo dal chdy yteed dcheoly

fal

pchedory okeoly chedy ykaly chey teey dchcthy chykas teey

pchkaiin sar otol shekeody or sheey sheekeody oteodair octhedy okeeoldy salal oshosom ar ol otey r shedaly ot oshoteedy kekcholam ol otd qokain al chedaiin shey qoeeody ykchepchoshes octhy chedy chosal okeody okchotair kol sol sam ytaiin oky chey chol chdy ekeo opal opch eedy oteo otcheekeees or aleey sheey otarair qokaiin arar dal schy okchekor kal dcheedy ar ar yteedy qokchy otory s or ykol choteey okeeoloiin d otcheor sheor d oteeol keodar choteedy ykal daiin cheey shokol qokeo yteeos otchdy chey oteeol dal ady yteo dchear otor odaraiin ol ofy ar

M31

By Adam Evans [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

for qokeeos ar dalkchekchdy otor shyteey sar oteeokar okal shl olsheky shorain yky dey okair shokcheey okeolaiin tedy teeetedy ar otchdy oteo osar otchokey okcheol chopair al otar ar okeeey odchedaly chey teos okey dain okal kair ar otchdy ches okorol oky daldalaiin ar alo olol lal okchey shedaiin choteeody olshes sor osheo lky sain ys daly al ok qokeo areodaiin al okeepoldy chysheodal daraiin ar qokey daiin shkedy daiin dar oir chaiin okeekam qotsheol otaiin dar dal otoly sheedy okeeey ol sodotsheoly dam am ol okas qokchokchotol cheey oeo chotor olar okey chkeos oky aral ykeekol chochoteey oteedy ofaiin dar oto ol otchey okchy otcheodar chotor oteodarchdy cthy otol ar dald ar dchotchekeeo yteo choteeol oteol oteeody oteey okol eo shey dar oteody dar otchdaraiin chdy ol keos dam oteos ar ody cheody shey os oteod ykeody ykeo otar okair ol choaiin dalal ar okshepchekeos al aiin aiin okeedaraiir ain ykchokor yteokaiin ar chedy oshody okar s ote ol otalchy okoly teeo chor ched qoteey ydar sheol dchedy ar ykaiin dain lkeokeey oy okekeodar al sheol shdy chdy ytchy ar qodcheaiin otcheodaiin daiin dal sheody s cheey dy am dam qoteeekeo okeol otchor chocheair cheetcheody oksheos teey s otal ykaiin ched otol sar chy olaldy aiin okedy sheo ar otedy aldy oteedy oteol choteeoldaiin yty shes ar qoty air ot aiin dal sh dy oy air s ar tal cheol opam

f chochedy shor dal dal chees qoksheos choto oteteedy qoky otchkeeody otal oteeey tor ykeeos oey oky tol ykchedy chok air sar oekeedal oshey shekaiin qoky ykeepsheody ykeeekepar shedy aiin okchedaiin dshey chcphol yteody choloeo dal ar oteey otor yteedy ytectholor okeokeekeoly chy qoo okor osoraiir etar chotekeeo sheotody dar otaldaiin d dal otcheaiin okaiin qokor chy sh ytedy ary choteor sheolchdy sheos okes oteodaiin olpaiin al otey choteoldor ol alolaiin oteo dy ykcheo sheeol oty cholain oeeos ol cheedy sheal chedy oteodar shol okeam daiin ary oteody shedy ol oteochy otcheeor okeeoral chy okaiin dy opchkey al kchekeey das okeeody dal air ykol olky okeody choedy otcheekam ylaiin al cham otair chey chy ar dy yketal os dary chey odeoly choldal ol araiin otal ok dal dar chey ochedy okodalor otain lotaiin am otoly am okaiin dal shey sheo otas otal shes ol ofas otes chody olaly daiin daiir chedy olor ofal cheol d shedy chp shety aiin sor s otetol qoal oteos d oky ykol chekal qotodaraiin oloey otal oteos dar ykeeey olaly qokeetchees oteoly ochotey dal oteedy qokeody aiin opchey d ol shotes os oky okeeal ol oey chey chy ykal osar shr qoteol ytes dotor qod ykchotam ar okealy ol oteol daiin chey chdy olokcheteol qoeey dal chy chedy qotaroir ol ar sholsheo chol ody chopsheey oky oteo otey aiin cheolaly otey al chokeoly ykchdy ol okchol otcheody okeeaiin air sheo odar chokeodaiin ytey or chey oteodam s choteol oky okaly olkeody yky otar sh aiin qokol oeol ey oteody ykeey sar ar qokeody shes al or otaly chy dchdy chy qodar araiin aiin qoky cho sokal okcheody oaiin ol yteey otchokes sary qokor ykeody aledy yteol or ar chot choteol ar opchey oksholal chotas keey ykeey dair dar yteey oteey otair oes ol dar okchdar chokoralal yparain sheo qoteody aiin y ytekeeo qofy daly qoeeey qopair okaiin s chey oteol dar otoly eo al dy eeky dar olchdy l sheey dor otor oly dal okain ar aiir daiin qoar shodam otal otaiin ys qotoin cheo oteody ytochy dy etodaly osal sheedolaiin oeteos shedar sheey shokchoedor okeos cheoly cheedy dar choly dair olodam ol okeody chy am sheeody dair octheeodaiin araiin qot oky ar daiin or qoeeos ykekeey cheeaiin ocheedy dar otal chdal otaiir ol r osal oy oteod shes alain

par al dain am sar otey tar osotekal chotom dy s otchy ychdy chteol qodalosair otair olokchedy otain sar ar aiin ol okeotey oky teeetchcphy okchedy ykeedy otey oly tor shy aral okey okol okchy dy odar shdar dar doraly oshokeos schokair ocheo otedy ches okshor oteeedy

pchoteody shey sheodal chotcheol dalkaly ykeor dar okor shey chyky sheedarary otaiin ey dalar ar otcheepal ykchoaiin dokchedy teos ar oteedy okeo aly oteey otor osar aiir shdy ol dar dy otaiin chokedy schdy dam okar shocheody chol otedar tam lain okeeedy opchd qoteeoly ar chokeeor yteoraiin dchokchokaiin oteoteey cheeoly ky aiir ar cheekeeol dal sheo or otaiin oeeo ykeo sheos ykaly ykeor ykcheedy as yteodair okeaiin or chckhy ydal deed chokeokey oky dam shoteeol okchechy shoal otor ody ykoiir okchos s yteeokchokaiin s taiin qo okeodar shy oteedy ypchy darchol shey shd daiin dy ky ykos dar saly seeos chody otchey dam oteey es keo am ot s eeey ocheody otchedy salekaiin ykedy cheodaral ytchy otees chedaiin soteeetcheos daly darar dar ar shdaiin oey daiin tor s aiin otchoal cheodal okar sair dchcthey chdy sor okeody dadchokchokeeeke dal oteo qoky dal s chokeekeos dar odaiin teetchpal qokeey dar dar okeeey chocfhy odchey qodaraiin dy am am ary shol al l ol alty okeeedol oteedol ol cheedal qokair l qoteeedy chedy saiin r shedal ofarol cheeealy otekeeody keedaiin oky oain ar otaiir okchey oky chey otaiin sokar ofal teod chy choteey qotchdarary daiir qotam dal oteody alair ol shey sh qotor oteody daiin keepchdy shepchkcheor cheedy dary dy arair

pary aiin chokaiin olaiin okeor shol oteody oteeedoly oteey oleol dchedy shor ory yar dolkeos aiin daiir dal cheey ar cheody ar dar okcheey shedy chokor aiin ar daroral dy oto chodar teo shkeetey shedal odain okar ctheolal odar soteedy sardy sor lchody oteol otody otcheey ol yteep qodal sh chokedy chy yky cheees otaiin odalal otshekolar ot ain cheekeodar ytotaiir qokeody okod ykeey shodal oty r oteol shkeedy shey oketeolaiin ar oky al l ches ar chokaiin dy dalaiin lpcheody oky sheydal schotaiin al dy dal okeo olol okaiin ol ykeey chey dchey ody oteeol chos chokor oteor oteedy otal okchol cheos yteo eo oteoly shes alar shos chotar cholain okeody odal chedaiin aiin tcheo aiin r or qoky sheolaiin dain ol cheey oteeolaiir oed ardar qotam oteed chedar tdy osoeol air al otchy okshoteeteos dar aiin oy oteolaiin okar araiin ytchokol otey otol eo otor dsheeody kchochotoly ytordaly daim odcheolal ykaiin okeey qoky otes kaiin ar shes sokaly dar opchokeodalor chokar shor otair sheey sam oteodaiin okeody cheol osarol oldaim qodaiin okeos oteey s otchoraiin ycheor qoketeol s ocheody oldchaiir dar chey otekalar okaiin dalor saltekaraiin otchokam sheedy otar shotedy dar air sheor dar ol chy chdam osheeedy ol cphos qoty otchoky okeeal aiiin doeekeeo qokeo qokorolchy shedy chokes chaiin shaiin olair cthol al ytoly qokeeol alshol or cheed ary ycheo qokeey dal oteor olaiin eo odar dal odary yteedy al shotodas saiin cheteokeotaiin ar olair otshol archey ches choeeo al chedaiin otor ykaiir qokeo otain chy chotchokeody air dair chedy oteey okcheos chey shokar qodchedy chy sheotaiin al qokeey l olaly air sheeo aiin qokaiin shocpho octhey dchey shy daiir otaly deees oteod shdy chckhodaram opos qokeo otoiin shey sheal olaiin oky otydy okol aiin ochedy cheody oty oteodaiin al octhey qokol otar dy ar opcheoly aly chey oteor okaly oky odaiin or al chedal oaiin qokeol teo okeody saiin okor oty ytcheey ykeoteeaiin chckhechey shey ytekeechy ykeey sokeo

faiin ol ykshey aldykchekaiin otar olfaldy otcheedaly al ched otdy oes aiin yteeoches yteeain qoteody okas oiin okeol am opchedy okcheol dair dar chcthy dar r qoky okeo ykeeas qoteodam sodar osalar otaiin oteepchotchech cthey chotaiin okchokeo chdy sh oky al odair okep ol aiir oteoteekaiin dar eeody ol teechedy ky ok koly r ote otol oteor osor dal altam otaly dal aiin ocheey ol ykoiir alar oteo sheo oty cheos teeey al air okair sheeshdy qoteos sodal chokedar chdy shedar dam chedy yky chdy dal otey dar ytsheolar daiin shear chydam or chol okeodaiin oteo olsheeo oteos e ty okeos sheedy odor otain shodaiin sar otody oteoldy ochoeal yteody qotor s d dchotos otey toly ytaiin keeedal shes or am os otchocthody seedy salaiiin shy daraly dar cthees okor ykeey dalal otaiin ofal okory otar sheodaiir otol okol chy chey ykcheey qoteos daiin dar dcho al oteeody dal shotshol ychey ain cheey dar ytor daiin keod ydy dchoeos eoly chdy seeody shey oteor otaiin qokchodarar alkeain oteo cheod ytam sar daiin or araiin al qokaiin shopchkor dam choty oteedal sheey aiin ar or shaiin yteedy odaly qokeody dy oty orar shekeey cholo otchey dam okes shekeey dodcheedy qokaiin qoksheod ckhy otam oky ch oeeekeey daim dar aiin ar sal qotar odam choiin chekcheoteey okeos oteear shechy salkeedy od sal chos ar oteeaiin olpchy oteeody shey daiin ykes s yteeteeokeair r olam al yteedaiin aiin sal shey oteo ekal oly shepchdy kcheeotcheodaraiin osar otair aiin chotchaiin opar okaiin cheo octhey tair cheos araiin ykeoch dar dalaiin odal dy otchotsheey oteey chd ches shodalam odal or cheey ar otody oey aiin chdy oteo ychor al qokchotes d okeor dalaly al dsheey chokoy rair aiin dar octheydy oleair otey okedy ototeedy chey aiin choteey okeo oeody okchetchey chedy cheedaiin al oey qokchey oteodaraiin doteeody or dalokedy shekees yty chey daleey oteeo sal ol otchcphy otaiin otsheedaiin sheteo ockhy otcheey cheedal oteos otchdy shoaiiin s ar qokekar ol chol qoky otcheo qokeey chokeolaiin choky osol otoraiin dalfchokech sheos yfchdaram s kchaiin dy oteey sholdy qokeey shey ary al eal teodain qokeo qokeeodaiin ypar okoir ol lshotey shokain qoky cht otchey dcho ar otor shkeey otcheorair chokaiin chees oteor ochy ar or or om cheedy okchopam dalaiir okeetam choeody dalkchotcheo teo dak eodal sar daiin opchotal sal otaral otain daiin am otey okeedy sheodar cheo shdy okcheey sho shedy tor oty shekeor sain sheodain ydchoteey otod oair oteol odaraiin am otar chkeody oteody am ykshey tes dy oekol ches qoksho yky otor oldar sar tetcheedy dal air ykaly das otcheos oteedy okeey tchaiin oto aly otal qoey oeeodydy oteor dey cheey oteeey shol ykeokor dokeody yteody shteeey shoteotcheochy qokchol oteol okeepcheey opar shair sheedy otair al yteolaiin sheedy ytol sal chy alt ar saram d cheeoram shey okaiin aiin oekeor dary qokedy okeeopaiir otal edaiin qokearalchekeedy qoky salfy chdal shal ytchokepchar al oky opair otetchoaiin ykol ykchedy dody chor ar qockheedydy cheaiin oted dar oeeedy ydchor oteo okeol chdam oear otey sheodaiin aiin cheoldy oteeos oteedy teor cheey shodal olf alodaiin okeody oteor cheoteeos chokaiir chor shear ytain sar dotaraiin oteedy okchey sheor ar chey dal odotar qoteey ytees otor olam cheody okos ol oteedolar oaly oiin okey oeeolar ol daly qoksheos ar chokos or ar tal okey okeo dcheeedy dar s okees yty dchedy s yteeos teeedy chom ar oteokchol oldchd lchey or okey oteo ykeey ar yteeodaiin ytey chy oteol otes keey aiin ches sochkeo tar dar chedy otos osokoy oteetal chy lteeaiin qotoldy sheekcheol sheey doty chdy

Onsen

From Culture: Japanese hot springs (Onsen)

qokedy ol oteedy l ol dar ololdy qoldam qokchedy oldalcheoly qol ar qokain or qokain shekeol olshy s shedy ol otedy daiin kedy okedy otedal okal schckhy otedy olchedy opchey okeedy oshed yloiin dshedy dar oiiin keedy l dshedy chey dshedy ol dy shol ol tedy chcthy shedy ol olchedy qoteedy oloiin ol otedy qokain qopchpoiiin daraiin qokeedy

pched ykedy ol ol qokeey olcheckhdy teol ol qokol ol ol dar otedy otedy olor kedain chey dshedy tey dokor dol oky olkedy qotedy shedy shedydy qotey kal chckhor oshokey qoeedy okaly qoeey okor olchedy qolol qol daiin cheshy chy chckhy qol shekor dalkes oky tedy daiin kain chedy olchey okeekeed qokedy olkeedy qokedy ol qol qoky dary chedy dshkar doky qokar lolchckhedy s qotaly kor qokaiin chpor ol otety lkeey chdy okaiin qokekain qol qol qokedy oteey chal okeol chckhy ol qoked olokedy dotedy okeedy dal otedy chedy qol oldaiin y ytey tecthy qokeedy olcholkor al chedy qolkal okedy yfshey oky ol lchedy dal dchckhy l okedy qotedy okey chckhy shedy qokedy kedy dar sor tar teedy shy okaly oly ol ol ory or kedy chkain ytedy kor olor qokekeedy oshey shedy oted yl cthy oiin otedy oshey sain ykedy lkeotedy okedy shedy ol oin chcthy chedy shckhal qokedy okal dar otey qokain dy qotedy olain sokaly al okedain okshaiin sheedy olal doty ytey otedy shedy yched scheshy qokedy l shedar qokeedy tey ol dal al shor olkchedy shdy otaly olchdy otar dain okedy kedy ol ol dy aiin dal ytaiin dar dal dal okey al cpholy opchaiin okedy sheteotor chekeedy l oshedy otaiin qotchey okar y okeol qol qokor shey oshey okaiin dol olchedy daiiin ol chedy qokedy otedy ol kary dokeol ory otey shedy qokekal chedy dain aror qoteedy shedy olkain qokeedy kaly qokeedy olor tchey ol olkal okedy qokar otalshdy kain dol qokeol ol dain okeeshy okaiiin qokey shey ol okeedy schedy oloy chdy shedy sheedy ol chey lokes chdaiin chedol ol rchotey l chokedy lor shety ol cheor okedy dchopor ykol daraiin chkain ytey shedy qokal cheeoly dol oly otedy qoksheedy olaly qoky qokeky sotar ol soin sheedy shedy shedy daiin eol shokain shedal olchedy okeedy dal qokaiin olchedy ol qotcheedy oteey sheol qokeedy ytal shedy r dain qoky shedy chedy daiin otedy chey yteshy dain olshedy kedy ytedy chedy ol otedaiin qokeefchedy qoky qor shedy dar shedy qolkedy dol qokaiin sal dain chedy shedy oteedy r qokain shckhy okchedy qol ytedy sar qokshey olkar okchey shecthy qokaiin lor ol chedy sary oteedy dain olaiin qotey dol chedalor qoked l chckhedy oty os dain shoshedy qol olkeedy oror qolshckhy lchokedy r ol darol tey ol cheey chey okshedy dy al ol ykedy ytain okeekain dy techy keol dain okeedy sheshy dsheedy ol ol qokal qoky olshey ykedain l olaiin ofchcfheey ol or chedy qokchcthy chedy ol okain keey qokain qokaiin chd okedy qotekechdy sor sam qokaiin shol qokeedy qokol chy ol qokorain otor ol shedy okeedy chdy ol okedy dyky qotol qokor qokeey qol kchdy kcheeedy qokeedy dain ain ykedy ol olkey qol qokeedal dal dshedy ol qol teedy dar qokol chedy dam qol ol okshdy oly ykedy olkedy sal ol tedy dalshey ochedy qotain cthy shedy sal qokeey shey qokal shey ar oltchedy okedy dal qoteedy dokol shckhedy olkain shokedain olkoly ol ol ykeey edy shey dain chdy okeor shedy qokaiin shol kaiin ol olchedy chedy ain chedy qoky olotol dar or olshedy shdy oecpholy shcthy al chckholy ol qololchedy otam sheedy daiin chey qokor darain cheedy dalcheol qokedy qotor qokedor shes olaly ykedy ol shedy

pchey okekaiin okedy ytain qokedy sheey ol olsheckhedy qokedy qokedy chey qokedy qolkedy olkeechy qokeedy qokeey qokeekedy olchdy okeey r kaiin l okeedy tchedy ol qokain qokeedy lchedy qotaiin chedy qotey r chckhy choty otain ar shdy dal qokeeshedy olshedy okal qokol qokedy tchey qokaiin olkal qokaiiin qokeedy dain l d olchedy lokedy sain tor qop dal ches qotal dal shckhy dolchey chey otedy shkaiin sy qotey qolkeedy daiiin

pchey qokedy dy ol chey sal okedy olkain key olchedy dar dar okchedy keedy oral ol qokey olshedy kaiin olcheoly chedy ol cthy alkey qol

pchdy solkeedy ar qokedy qotain qoky tam chckhy olshey chedy chey qofchcthy ol sain or osholshl okeedy dshdy ytedy shedy chedy qokaiiin qokedy okeedy ol olshedy sopor checkhy sor cheey ol chedy sotedy ytedy shdy otaiin shedy qopchcthy qokeedy l chedy sholopaly ched chedy al shedy ol shes qokeey ol qokshetchedy sor qokekeedy

poroly dshey chedy qoky dalkedy sshey oly chedoiin opcheedy ol qokal qolkey tedy ytar qokedy kedy ol qokal tar odar oiiin okey chckhy qol ol otain ol shckhy or cheey rain chedy ky qokey dshysholtey chey chfchy olked ol qokeedy okedy ol okedy qokcheol ol opcheedy l olkar dshedy olkain qokal qokeoly qotedy olkey qotedy qotedal olokain dam soly lkeey dol qokeechdy qokain ol dytey qokeey qol qoteedy qokedy ol olkedy olshecthy l or archain cheey dain oky okaiin aroraiin olkeedy ykeedy sor daiin ol daiin shotedy raiin ytchdy ol ytchedy aly ol ry darolchdain dolcheeedy qotedy oshey daiin tedy l ledy tor otedy qotain qol ol shokaiin chdy qokedy dain qokedy qotekedy ol rchckhy ar ol shedy shedy qokeedy olshedy qokar qolkaiin dal qotar okedy keor dar s sched dalshy okey chedy olshckhy qokedy qokedy ytar dain r ykoly okekey ol checkhedy tain qokedy qokain shedy chaiin qokedal ol tain shor qoky qokedy chly ykain ol qokoiiin otal daly chedy qokedy okeey dy shckhy chedy chckhedy chol sotoiin kor s qol sor ol chedy ytor ol l ol dol

pchedy sol dshey dar l teedy daiin aiin alpchedaiin olchedy qokar qokedy qotar dokaiin oshedy shdy okeedy dalol ty oshokeedy qokedy qokeshy qol daly chedy otaly kedy okedy salshedy shey shedy qoky chdy olkaiin ary qoky dalchedy olky sor oked oshedy olkar salchedy oly daiin l qokedy oly shedy okedy qofchckhy or shedy okedy olokey dol or qoky qol l qol shedy oldaly cheedal qokedy keckhy chedy r ted okal sar key chy okeky aiin qokchedy taiin ol qokey kedy olshy okey cfhdy okeedaiin lor sholdy shckhy okedy okedy shdy sor chdy dain sheedy sar qol rol qokedaiin otain olkain shey dshedy ol ydeedy dary chedy chkol qokain kedy lkedy lor ol qokeedy qokedy dol otey qokor oky l qokal qokeey s qoky chcthy otedy shol r cheedy qopoiin daiin olkedy otedy qol qolshckhy l checthy qokaiin shedy daly oteshdy lkar ykedy dain qol ol l shedy qofain qokedy r olor qol lkaiin cheedy yshedy or chol olchckhedy dar sheoly shdy okedy chedy dshedy okey qotey qokeey qokedy kam qol ckhdy

pchfar dolchedy shckhey l ytey ykaiin shekain qokaly dolchedy shedy sor opchckhy shedy qol qokeedy ketedal qokain kchekeedy key dalkarorol qokain dar olchedy kchdy qokedy qotedy chedy sor olchtchy qotain chokedy chedy dokor qol ytaiin shedy okeedy qolky ol chedy yteedy kain olky daiin sar or chckhy dokeedy sokeedy dalshedy or lshedy yteol qoteedy or chedaiin l otain sheedy ol oteey oiin sain keckhy okedy qoral r keedy dar lkeed dalshedy sheey oly ol chedy qol olor chedy shedy qokedy chedy qokol ol

pchckhy otain shed kcham qolchekaiin l dar ol qokekeedy okoly qokeedy qokaiin qokedy chey dar qokedy ckhedy kor shckhy l chdy okeed qokeedy olchedy or lkeedy chedy dalkain olol qokey kaiin dshedy chdy dain olky oteoly al okaiin qopchcthdy taiin ar qofaiin qokedy olol chckhey chedy shedy oty olkeedy ol shedy

por ol qokain otedy otey shdy olshedy ol sor daly

fchedaiin qokedy qokes qofchedy okain kam qol dol qokam dal okam olchekedy cheedy okar chedy okair teedy ol qol chdy ol oky ol ytetal cheey shey qokedy ar sol qoteeshy ol chedy cheedy ytchedy ofchckhy oly dolchcthy sheckhedy ytar oky okair shotey ol qokeedy dchy cholsheshdy tey ary qol okal l chckhy ytain shedy qokedy dar osotey dain otedy ykedain olkaiin ytar chedy ytedy r ol ol rar ol qokeedy ol ol dotedy sar shokedy shedy dain qolshckhey kedy al okoror shedaiiin okedy oly teey qokor or aroly ol oly ol sheeky ol shor qokain chedy dshedy olchdy olshedy qokeedy chedy chedy dary chy okshedy alshedy dy shedy olkain qolchdy shdy shed qol qokeor ol otedy olkain ol or daiin otedy oteedy qokedy ol ykedy qokey rol ty chedy cthdy kedy qol qol qokar kor shdy ycheedy otar okchedy oldal dshl qolky chey chckhy qokary dshdy keety chey shckhy os qotedy oldchedy okedy sholchedy shy ain oky chey qofchedy ololchedy qokeedy sol ochedy lshe saiin ytedy ol qokeedy lchckhy qokedy qolchedy okeol sheol qokaiin qokedy shckhy al

pchdy oteedy chcthy otor deedy otes shl lkedaiin okedy checthdy yteed osarchokedol okedy doraly kedy qokedy olkchedy dydy dolchol okeey chedy ol dal okedy ol okedy olkaly ychedy qokain chokeedy lkedy tedy yshedy opcheedy dshedy dshedy or qokar qolked cthy

pororor al dar keedy olshedy olchey l chey qokeey qokain qokar chedy schdy okaly qokaiin chedy qokeedy checkhy shdy qoteedy ykeedy l otsheey ol qokedy qopchedy shey kal otar sain shey otedy

pchey dol qokal dshedy shol lkeey doty ytedy qokeedy ain qokeey chedy olshedy okaiin daror otarain qotain ol qokar sor oiiin shedy qokedy ol qotedy dam okain chedy qokeedy qokey shedy kedy okeed chedy or qokechdy kar cheed l otchdy tey ain dar shey sheteedy dain dar otedy dain shedy kedy oly qokain keedy okeey ofchcthy qolkain qolkaiin olkedy olkedy okar

pchckhy ol or chedy qol otol otor cfhdor chedy olchdy okedy qokeol kedy shedy l oral al lkeoly okeekedy shedy kedaiin shedy otain qokaiin r sheedy kedy daiin dair okey ain ky shcthy salk qokeedy chedy chedy dar dchedy l okey dsheedy daiin ty qoky qokaiin dar shal otor ol okey okey aiin okedy ol solkedy sol cheedy dy ychckhdal

pchy ol opchedy qokain darchedy chedy qoky oloky shey olkedy otedy sokedy or shes shedy l otedy ykedy s okaiin yked edy ol qokeedy lkeol sheey qokain olol l dain qokedy qokaldy oky ofchedy qol oltedy chedy kaiin chekedy qokedaiin qolol ol okar shedy rshedy or qokoror ol shckhy okedy shdy qokey qokey okedy l cheedy sal

pchedy r shedy olshedy s chedy otedy op chckhy qoky ol dar ar okeey ol yfchdy dain dokeedy dshedy shedy qokaiin shraly cthy shedy qoteoly qolchol sor dal okeedaiin chedy or ky chey otal ol ar ol qokaiin or ol dokedy okey qok oledy l sor olkedy chedy l qokey or otedy

pchly

pchedy shckhy ol olchedy qokeedy qolkeedy olky dar yty shedy qokeedy okedol ol lky chedal ol qokedy chcthedy qol chedy al shey shedy qotedy tedy qol dal qolkeol okedy qolkedy daldar qol olchee qokeedy

pchedy ar cheedy qokedy chckhy dshedy ol qol shey shecthy salol kain qokes dar orar dokal lsheedy oral otam sar okedy dsheedy qokeoly cfhdy dain l r dal qoky qokety dain sheal olchey qoteedy r qokeoly qokaiin shedy ar okedy qol dal shedy qolkain otaiin chey okam kedy shecthy oly shotedy okchy chedy ykedy chckhy

paiin darchy okedy r shedy dal qokoiin qokeedy l aldain ytor sheckhedy chedy doly ar qol shckhy oteedy dalchey lkeedy ol ykedy dokar r dokeekain kaly lkeed chedy qopchedy shey qoteedy okedy qokeedy okedy cheedy ytaiin qoky oty chedy olty dolchdy qokain olched kedy dol shedy dshedy kchedy qotal ked edy qolcheeedy l otain or oteedy qokaiin lor dar shdy otain olched ain qokedy osheol dy daiin shcthy okchedy key dar qokeey ykar olkedy s

pchekeedy

yunessun onsen

From Onsen Regions in Japan

chedy olchkain okal alydy dy qok qolshy sor qokain sain olkeey chey qokeedy darol qokeol qolkedy qokol qokal oky ol y otchey qoky qokal otshedy chey kaiin chey qokain qokain qokal shedy sol qokam ol chedy sheey chy qokal

pchedy shedy qoky shees kal daiin qokeedy sor qoky

poldy qol qokeol shecthy qol tol

pchey

pchcthy ol cheeey l lky qokeedy shedy qolcheey shy otedy shedy okain qokain okain qolkeolsh qokoiin qotchedy qoteedy qokain edy sotain shey ory ol qoky shedy or sar odaldy lcheedy oteky ey otain orain qokeey shectholdy sy qokar cheey otal qokar qoteey qokees olkchedy qol qotain qokchey qokaiin okalcheal dol kain arol shcthy qolchedy qoky shedy qotey qokor otor olor l darchedy ody shedy qotair y darsheedy qokal qokees al ololdy qotain dalchey olkair oksheedy olchcthy qokaiin chckhy qokain ol chain qokary shedy alkey qokekor dshol okal chey qokal chy

por chedy dar kaiin ain chekal oty oldydy dalor tshey

pain oksheedy olchedy otedy aiin cheo r chckhy qokain kchol ol r dain sheedy shedy ol qol darshecthy qoty lshey saiin cthy ykain shetorol qokain shey chey olkar qokaiin qokedy qokar kaiin qokeedy chey qokaiin qokol chey qokeedaiin sar l lor dshedy olal ol shy rshedy chair shedy sheol doltas cheedy lkedy shedy l qokam qokar kary ololporol shey qorshy qoteedy okchey ol olky ol ol sheefchedy qoksheekol ol qokom tar otcheey shedy okeol chckhey chey qokedy or chedy al ol l qoteo oty dalkar qoty qokam solkeedy shedy qoteey daiin opchedy ain qokcheedy oteol qokain sokain shecthy chtshckhy shealy ory dar qokey shedy ol oly qokor qotar opor qol al shey qotaiin kal shedy qokaiin qoky qokar sheol lshey sal shey qokain qokeey qolor qokeey qokaly sheckhdy qoty cheedy olkeedy or ain ory shy cheedy chey ain dshecthy shes cthey saroly qokal okeedy shey qotedy ar qokal dalkedy qol qokain sain qolkcheedy qokain qokedy shedy qokeoly olor shey tain olkam qotol qokain karol dykain okaiin shey shtain ychyky qoked chdydy qokam oty ol chtedain tedy tchedy olkalsh ol otal okal shedy ol chckhy shedy qokaiin ol qoky sholkaiin ol olkeedy oty olchain qokeolor shedy okedy qokeor sheey qokal dshedy olcheedy daraly chdy qokeey otshedy qokar l qokchedy lshedy olkeedy shey qoteedy okain qoty qokain olshckhedy keedy y oltchedy chey qopy dy shey olkeain olor sheedy sar otcheey dchedy qokain ar otar shey qolkedy teey shedy r teey lky ol okar lkam

pcheckhy olkaiin lkeekshedy qotain ty qolain kain qoty qokain shey chckhy ytal shey shey qor chedy shey rain sheckhy chey lchy rar qol dalolcheedy

psheedy tain otedy loly dar otom cheey dykeedy dy kaiin cheey okey qoky qokarol qokam ol okal tekam l shey chey

por chedy l dain otal arain qokedy chey olkain y ychey shey qoksheckhy qokar otain l qoky olol qoltarain rorain kar olky lcheey qoky okol archy qokal sheckhy ky qoky olcheedy sheees l kal korar qokaly chcthy qotedy dalkshey qotaiin chedy chedy kain shol olokedy olor okal s qokar qotol olol

pdy sol okal otey lchedy shey qokedy olkarol dar qokain solchey okeey

pcheckhy shedy oloty chedy qokedy qokeechy chedy darsheeey kal alkedy okeedy olor qokaiin qokaiin dysheey qokeoly sy chedy dy qokshkedy qokaldy chedy olkeey qokain chckhy qokchedy otar kain qokain ol qokal shdy opy qokain or olol qotol kchckhy

por alchedy qoty qotedy lshedy chedy cholshey olor kal chey qokal shokain qokaiin qokaiin otor qotedy daiin oloty dy chor qokeoly olteedy ey qokain qokain lolshey cthy daly qokaiin okedy qokol sal ol ol ol lkey qoky oteedy qotedy chey qokal shedy shedy dar chey qokar kain

por qol ol opol kain shy sheey qotedar dalchecthy sheeedy sarain qotor qokeey otedy qokeey qokain qoteol olky qokain olkam qokeey sol qokaraiiin keoly soky qokey chey ychey qoky qolkal qokain oldarol qoty okal ychey qokedy ol teor oky cthey ykor otain qotol qotedy dar dy dalaroiin rshey qokeechdy okaiin okeedy sam qotor yshey lchy chy or qokar qokain qotain keey ol qokeey okar ches qolchcthy dy sheey ol qokarchey rar oted chedy olol qotain qokedy qolkaiin oteedy qotorol lkaiin oty qoteedy cheedy lkey olol qoty kain qokeedy oloky qolsheedy olksheey sheor shedy ol okas am qol l dor shol oldy olcheey doldyshey ol ol chdy qokaly dam rain keetain olky taly yteedy chckhy shey lol dokedy chy okal qokain qokain

pchedy okain qokain okeekealoly shedy

pchcthedy qotedy qokal qokain shdy or oteey shedy qotain sheey shcthy qokaiin taiin ol shdy okaiin shedy qoky sheedy lkol qokoly lor

pol shey ol ol ldchedy olshedy keol

pchckhey key qokaiin okar qot dalkchedy sokey qopchedaiin sheckhy qokain saiin chckhy qokaly dalkshaiin olar qotedal shey oldain cheey odal qoteedy qokain okain qokain chcthy qokokeedy chy dal sheckhy dar kain olkeedy oteedy oldar kain ol dar qokeedy shedy sheedy l olkaiin otsheey ar shey chey dy qotain olkar shey olkain qotaiin oloteedy

fchctho sor kain shey ol chedy shey dal l sheedy qoky chckhy tey shy olkaiin olchoty qokaiin dy qol shy daror qoky ol qotor chedar kol qokal chey qokeol shcthy ar qokedy ol otey dalkedy okaldy otchcthy okal

pcheey olchcthy r olkor chckhy tcheekain arol qol qotaly dy rchedy sholcheedy lcheedy otaiin qoty

pshedy shedy qokain l shekaly chey al ldaror dalkchcthy qokal teedy olkain shecthy chey shedy qotain qokal ar qokal oky qokeey qolchckhedy qotcheedy osalshy okeedy qokeol qokol sheedaly l chey qokain chedy tal okedy cheey qotey okeey ol qokal okaiin qokal olkedy odaiin qokeey keedy otedy sal shey qokeey dal sheey chcthy ain lkaiin qokain darchcthy chey dar sarchkedy ssheees qokol dchain shedy otedy qokeey chedy dchedy otedy opchedy qoldarol chedy qotaiin olchdy qodalol doteol opchey olkeedy olchckhy dchcthy qokeedy chedy qoteeol dar qotaiin chckhy sheedy

polor qol qokal chedy olshedy sheeotchedy chedy sheey qoltain qokeedy sheey dary chedy qoteckhy qokey dykeey qokshedy oteetedy qokcheey dal aiin sotcheey otedy oldy qokaldaiin

pshl shey qokal ol chcthy oty shedy shy qokain qokeol otaly

por chol qokal r ty qokey qokeey chedydy ororain qoky ycheedy chedy ololotshain olol qoty otain qokal shedain lchecthy qokain keo qokain tcheedy dalolkey qokol

pcheey qokain olkey daiin okar qokain sy ykeey r chedy chekain okaiin sheedy chckhy sheekedy olkam y qotar sheedy ychedy qolkain qokam cheey s qokeedy

polchy qokeol qokar okaly okeedy okain qokeeain qokeeey okal qoldchedy olshedy otedy qokaly octhedy ol

pchechy sheedy shey or qol qokar olol qokol qokain olotaiin am qokain dy qokeolor chey qoltal shey lsheey ytey ol okshey shedy ol oloteey ololor qokchey qolkain qokain l daltain dychedy dytedy qolchedy qoky ol kain qokain ysheedy qotain sar rsheedy olsheey tedy lchedy oty ykaiin qokar qotain qoteoly chckhy sheky odchy shey chedol olkeey yky sheckhy otain shey olkal qofsheor osol lcheed ain ychckhy

pchedy qolotol kaiin cheey qokain chedy checkhy chedy qokal adal shey qokeeaiin dain sarol olkey tain olol okeedy ykeedy kealdy l daiin chdy aiin ol qokar lodal qokedy aldain qotchey schdy cheor qokal qokchedy dalchey okaiin qokal okeol l ychedy sheedy otain otain sal qoky shedy qolkeey chedy chey ol olshey olkas qokeedain lchedy qolkeedy qokeey qoky olkal qolor qokain qokaiin ytshey tain shdy

pchedy lshechdy y shedy sheol qokeey cheteedy otal sokeedy dal otar qoky otal rain qokain olkeedy

pchckhy dy chey qokain dain qokar qoted dar qokain l qokaiin ol chedy odydy qokedy oldal chdy or qol shedy ar qol ory keeshy olkalol dy otar olchedy qotol dy or ysholkeedy qokal lcheeol dychol chedy sheeey chy dain shetaiin l shedain shedy aldackhy tey lkal qol qokain olchy ol shedy lor qokor okshedy lotaiin olor ol qoky qokeckhy ol lkedy qokain cheain

pchedy shedy ral tchl rchdy chekeedy qokal dain cheey qokeedy shedy

por sar sheedy qokeekeedy otain qokas qokain otedy olteey okeedy tedy oky olkecthy ol chy dy chlory chdy lkeey qokeey qokar qol qokal qokain ear shey docthy qotey qotor dy l qokal qokar qokar tain okey qopol okeol checkhy kain kain sar qokeky checthedy dain sheckhy

por ol ol ol qotain qolchedy olcheedy dal qotair okaiin dsheey l dar oty chechy ol sheol ykor qolchey ol olkain chedy ol oty qoteedy dy

psheeedy ofcheety qokor sotchey otain qolor shedy shkeeteey chedy qokain qokain qokeedy dshain qotaiin qokey cholol qokain ol qokaiin qokeedy shedy sheckhey opchdy tshedy r okedy shedy chy qokar qokain qotchedy qokal olain sheo qotoiin cheol oteoly ol qokey ain qokain ol qokey olchedy qokeedy qol qoteeydy qokain lain sheckhy shdy tain okain or shey qotchckhy qokal oldshcthy olol qotaiin ain sheedy okeol qokeedy chckhy yl kal okain qokor qokeey qolkal qokeedy okshecthey qokor otol qokey okeol qoloroiin qokain qokshedy qokar or sol dsheol qokol ky qotain dalkal shdy qotol olshey sheckhy qokedy ry qokain arain otaiin qokain opchar qokam oldy qol sheedy lchkeedy sheekain kal qokedy qokeedy olshain chey qokar s qokey olchedy otshckhy qokain dal chedy l soeol qotal teedy qokeor qokain dy ol daiin

por dain olkar aram qolkar cthy qolshedy ol qokain doir qolshedy qotar kar sshedy chekeedy ykaiin shedy shey otain sheckhy tal chey lkol oteey oteey qokeedy qol shain qokain qokar ol kaiin shckhy ar qolchy chey kain opchedy shey otam shey qokal shey otaiin dalkedy r qotal qokalol dal okain chdy okal qolor chedy oty oly qokedy qokas ol

pchy shey dal chedy qokar dal qol tey ol qotedaiin oloy qotoiiin okal otain cheedy taiin sheedy qoky shey ky qokey aiin shedy lol kol cheey lkeckhy chey okor qoteol olain qolchey aiin otedy r qol soldy ololchdy otain

pchckhdy qoky qokain qolsheey r ry olsheol oteorydy cheor qokar qotedy okarom qokedy dalkar oky shedy otain qotain qokal l opchckhy qokeedy dain ol ol sheey oly okain ol chdy dydchey qotain qokoly qolchey qotal qokain qokeekar kol chey r chedy dal l kchcthy odal qokedy shey chekal sheedy qokeedy lcheey qokeol lol qokar dotchekeoly chy otey oteey olk chey qoteedy kal socthy or qokor

pchckhy chy chckhy yshedy okar sal dararoly l chedy qokas qotain qol lchdy otedal key sal qokain dain shedy or ol olkain kain sheedy okaldy opchepchedy dain teeedy dar chedy okain oloror ol dalkey qoky shedy dar tar qolkeol ol sor okain rain ain ol olchedy kaiin dsheedy opor oldy l qotees qokain ol qoky qokeed lam dy oteol dy lkar qokeedy otain oty shy qokal chy

poly cthy qokeedy chey shey dotain olkey ykal ol sain oteedy otain qotain aiiin shecthedy olkaly oteedy lkeol chckhdy dain qor al otshedy okal qokain olor okar chokalshdy oror chcthedy to or qol qokain qotol qokor kchedy chedy qokar qokar l qokeey ykedy lor okeey soty qotsheckhy ckhy olor qokeedy checthy okey lsheeedy chy qokal qokar chedy lched sheain qokal olshokeetshdy olkekeol qotchey okar ol dar otchey shedy ykar teedaly dy otecthy lshey qokory ain chey olain l qokeo cheor qokedy qotedy qokeedy sosheo qokaiin qokaly ol r sar olchey lcheedy ol rar qolcheechy qotal qokar qokeey qoky ol qotain ol chey qokeedy qokey olkain qokeey qolchekaiin chedy ol aral qokain qokedy shedy cheedy dar cheshdy om qoky ytain dchkain darol ol cthy oly saror qololkedain lkal r otain qokal qokal tal shed qol shedy otar otary olshokal qoky ror ar qokeey checkhy ololy or qokshey sheeey qokeedy qol dol qokchedy qokey dy chedy kar qokaiin dy ysheeol cholol cheol lalam qokar lshey qol chal ol okeckhy qolshedy shedy chekar sheckhy qolkaiin qokaiin otar qoteey sheed shedy qokam qokedor qokain qokefal olkeekeedy qotol dyshekaiin shlshy qokain qokain r ol olcheol qokeey dy olsheeedy lshedy olpshor sheey keey sheckhedy chey sar qokal l qoty shechdy osal cthol shol dar okey tsheedy yky shedy keedy l qoty

por olkekaiin darchey olkaly r shol qokeedy chtal chey qokal qokol otain sheekchedy qol shedy qokor qokal qokaly ykain dar qokedy ol chckhy sheedy qokey okam solshol ody qokar qolkeedy opshy soteedy olkain otes tal qokchedy qokar otedy sain chedy or olshedy oteey otam shear shey qokar or shedy qolkain okain chey oty opchey qotain qokal qolkain qokain ol olor chey tchedy ydy qokary r darar olchedy qotekaiin ltaiin or qokain lsheol ol am shedy shtchedy qoty qokar qolcheedy qokeedy qotain qokekeey qoky qokeedy ol shey saiin qokain chedy oiiin daiin chl shedy ldy qokam qolor shecthol ykeey qotain saral keey oteey dykaly otedy chcthedy otor shedy chy r shotain shedain qokechy dy qoky sheed qoky qokal lkedy dar qolotalchdy okam qopoly qokeey char shedy ol qokeedy qotain qokeedy dy chey shy ol yl qokeedy olkeechdy ol oto shey qokedy lor oloteey okaror qokeedy qokedy dokaiir dar okor qol qoky qokedy qoldalor qokeey qoty cheey qokal rorol chedy ololchl or cheedy chotaiin chedy qokshetes ry sain sheedy qokol qokain qotepchey sarcheedy qokam qokar dalom qolchdy l olchckhy chedy keedy chedy qokor oky kaiin olchdy qokeey qokarar cheekeckhy shechedy qokeey shecthy dol shey okaiin or l shedy cheedy checthy ain qoteepdy otam lchedy qotal olchedy daiin dalokeopor shain qokeedy qokal chcthy otedy okain

por ar ltal qokain

por olsheey qoty oky sal chdarain ky okol qolsheey qoty ol aror

pchoroiin sheedy okedy kal qokar s qokey olshedy qokain chedy olches shedy olol sol cheey otain olkal okain chedy ol cheey lain qokeey ol ol dy ol qokain shokchedy qokam qokain qokeol qokaiin cheey ol shecthey solkaldy

pdy lkal olshy shckhy teol chedy tam qokeey chekeedy shey dol qotchedy qotedy shed dy daroly key qotol sheey ol qokain cheolshy qopchey oteey qokar chey olkain solchedaiin shkedy qokal ol qokcheedy char dalkeedy ol qokaiin qokeey otor dy qoty qokal shcthy qokedy

pshecthedy daiin qoky dyshecthy aiin okeo shey sy ol tain qokey ol qotal qoteey qokey qoltain teedy olkal sheckhy ok ol qokeey qokedaiin qol otain cheeedy sheeedy qokain chdy shain qoked olshar olchedy shey keechy ol otoir qolol ol ol qokain ssheol okal teey okain dal tol sheckhy qopchedy l chedy doty qokarain sheey chedy otey cheey otchdy dar otchedy ol ol shedy chotepol cholkal qokain qokeol or qokeedy darcheedy qokchey cthy shedy keey shedy dokar qokey dy keol ykain cthey l okain eedy lkaiin qokal qoteedy qokain qokchedy qolchedy lkain aror l ain shedy sokal qokor qotain qolkeedy shes chcthy ary qokeoly tectholy sheckhy shey kaiin dchey otal qokaiir qotedy okal otaiin dy dain qokaiin aiin shckhy sheepor rolor yky shey sheo ol lotain salor olkshey olchckhy otsheckhy r al okees shy qokain otey otal ry qokal alkeedy oky chedy qokal opor dyshey sain sain lory key l lor qolshed shokal shey or shey shey dain lkol chey shed l otedy keey ty qolshedydy qolshckhy qokar dalol ain otedy qokain ol sheey dcheckhy qotshar olkaiin shedy shey ol qokeedy qokey qotshedy ol qokedy sheol qokeedy okeedy sal shedy daiin otar qoky ol qolkedy chckhy ol dykal kam qokeol checthy otol qolchckhy qotched qoteepchecthy okain

por qokal r yky okain keey olshololy okedy qokary qokey oltaly qokal shedy l qokeol olshedy okal

pchedy oteey qokeor dar ol qotaiin oteedy okeedy olkain qokain or qokshedaiin

fchdy qokeedy qokoram olsheepsheedy ky arain qololy okair otaiin

pcheteey ar qokedy qol okeedy otar qokeoly ol yshckhy qokain otaiin olchckhy kedy qokeetal sheeor

pchedy

pcheckhy qokain kalchedy sheckhy

pshedy qotar dchey ar qolchdy sheckhy s olshedy chckhy shecthy kshedy ol chedy l aiin ol shey kain okain qokeechedy oshedy qokeedy ain ched qokeal qotedy qoky ylkar shedydy qoty ltchey raiin arshedy tor r qokain otedy

pchear lchedy okeey ol arar dy qokal qokol dain shey dshetal cheedy ykal shcthy qokar rchey qokeedor olaldy ytain l otaly qotaiin chy qokain oky okeedy sol daraiin qokain qokedy shedy dchey shory shedy qokal lkeo opchey chedy okain teedy lor aiin olkain qokain k lkal okchey olkal lain shcthedy qokeepchcthy shedy shechy shedy tedy shey olchdy qokaiin lchey ol olky qokal qokeey koin shedy otedy dy qotshedy loldchey chedy qokar shedain qol qokain qokeekain okal sheckhy qoteey qokeey oteeshdy sokal ain sokeedy qokain qokain qoky qokal ol qokar shepsheoly qokal shedy ykary qokaiin ol okeedy qokeedy salkeey shey qokaiin okeedy qokey qokedy otal shedy lcheey chaiin qokaror osor shey ry l lchey qokeedy shey olol shedy olol dcheey ol okchey ol lkain shedy qokshedy otor dy dar qotain shedy dy

pshedy chckhy chedy

Onsen Hakuba

From HAKUBA'S ONSENS

oteey lshedy okcheckhedy daiin qolchey daiiin qokeey olkeeey lokoiiin ol chey l dalolky sain shedy qokain qokedy shedy cheedy qolshes qokor ror dy qoteedy qokeedy

pchdy cheed olkaiin qotaiiin okeoly qol okey tal lcheedy chedain qol qolkey laiin soly raiin qokar lshedaiin qokedy teo qolcheo solkedy qotchey olched qolchedy sheor ral alshedy qotedy lshedy she deol qoty chey qokain qopcheol qokey dar chl solcheody r chedy sheedaiin dal qokaiin chey qokeey dcheol daraiiin qotey sal chor chey keedy ol qokol oty olchey dar shey qokey ytal qokeedy shedy qol saral cthy chedy or l ar sheol lcheaiin cheeol laiin shedy l qokeedy daiin chey qokshey daiin olokar al alchedy lsheol shes dsheedy qopchr chckhedy olor chedy olol lchdy qotcheedy chedy ol qolain chedy doke

pchdy qotary okedy qokedy qokeedy sar chey qotshcthey chedy ldaldaiin chted sotain okeeedy l chedy sheol cheedy al qokey shedy okeedy chedy aiin ychedy shedy sol qo lshedy okshedy qokain qotain saiin dar alaiin saror saiin oky oteey ykedy qokar olkaiin lsheeekcheedy chkal chedy dalchedy qokedy shcthey chedy ched shl qokeedy otol sheedy daly otedy qokeedy qokeey shokeey dy al solchedy l qokal lcheeain

por rol okaiin sain ain or qoteokedy cheey dal dalalor otain lfcheey cheeol shes kaiin l olar keedy otaiin l chey qor qokeol olchy qotal cheedalchy shedy shedy chedy qotal qokaiin qokeedy okey raly shey lchey qoeckhedy qokeor solchedy okecthedy dolchedy shedy tchees qokalchy qokeo olshey r qokeedaiin qokor shey sar cholchaiin qokal chey cheepchey qokar loteedy qoty l sheedy shedy daiin qotcheetedy qotain lchedy rsheedy okal qokeedy chedy chdy qokaiin okeedy shedy chain dain shedy dcheedy l qokain cthedar dalkal cthedy ocheedy olaiin deedaiin qokey lol chaiin qokal lol chedy qokeedy lol qokain daraiin chedy chedy qotes salchcthy sh qoty dar cheol ol qokal cthedy lcheedy cthed l teey saror qolkchckhes cheedy chedy dar qotal qokaiin qokeo l qoteeedaiin sy sokeedy chedy chedy r qokaly qokaiin ol qokeedy oteedy tal olfshtecthain chey ol qokaiin shedy l shedaiin oral dain chedy chty chey shey chedy qokcheckhy lolain key shedy sheed salcheeedy okees oty checkhdy lchedy sheckhy opchdy cheedy chees sheoldy r qolchedy or chedy qoky qotaiin olal qokeedor dar tchedy shedy qokcheey olkshedy chedy lcheedal tey qokain qokeedy l qokeey

fcheckhedy okeey shey olchey sair qokaiin qolchckhy okeedy aral daral qokedy sheol sheedy l qokaiin l qokeedy ldopch sain salcheedy cheedy qokeedy

pcheey dal dshedy qoeckhy qokeol qokol okol chokedy qokain darain ol qokey r lkeedy olal qokaiin l daraiin lchedy chkey l chedy qotal lchckhy oteedy alchcphy lkain cheey shey qodaiin sheedaiin al ykeoral lkedy cheedy shedy qotedy qokeedy qokeedy chedy qokain cheal oldch olshdy qoty r qotcheeedy lchedy shedy shedy l saiin sotaiin lkchedy chey chdy oteekey

pshdy qokey deey ol l shedy qolshedy keor solshecphedy qoky sheeteekeedy lcholkedal qo laiin qoked opol lchedy chey chedy chdy okain qokedy chekeeedaiin lchedy qok qokolshdy dal chcfhdy chedy qokol al chy l rain sair dar olkeedy doky s olshedy chy chedy qotey qokeedain qokeey okcheedy oteedy qokedy chr shedy qoeol shecthy qorsheedy sheey qotedy qorchcfhdy lchy shey aldorain qokedy qoteedy qoky tshar qoksheedy cheedy qokedain ral soteey olkor qokeedy ldaiin qokor l taiin qokaiin sheol cheed qotain otedy dal qokedy qotar qokain qokeedy qokeedy sheey daiin sheor yty lchedy qokal

pchckhy olcheo cheol ches qoky qolor ol qokeol lor qokalor lshey sal chy daiin qokar chkeedy qokeedy qokar olkeey qokeey dalchdy qoty teedy shcthy chotchey chedy qokeol lsheey l qokol sar shedy qokey shey qolokchees okeotchedy qokaiin ol sal qotaiin qokedy qoteol soldarar saiin olcholchpchckhedy shey otain olshedy okeedy sheey salaiin olchedy lkol chedal rain qokedy daiin qokedaiin qokees osolchal or keedy qotectheaiin l or shey shedy qokal qochedy cheedy checkhy chckhedal tepshedy shedy qokey ldain cheed qokor sol ol otol chey chey okeedaiin tchckhy sol shckho oteol chdy lkes otal chl qokchedaly dy shey qotaiin ol sh shey sokain chey olshcthy saiin qokedy or chedy ykedy oteotain chedain sheeol ol chcthy qokaiin qoty qokeey shdy olsheey qokar qolches chdy qoltal shedy lchckhy okaiin sor qoldshes qokal checkhy dshckhy qotol sal lchy cheokain r okeey otchedy qolkarol dalshckhy oteckhol qokeedy qokcheckhey rain qokeedy aiin sy shey qokaiin okeey oksheedy chepor sal checkhy shedol cheo qokedy shey shckhedy olkeedy qokeor oltey sotaiin qokorched tedy cheedy shedy lkeedy chedy sheeedy qotchal sheedy ain aiin qokeedor qokedy tedy lkedy qolkaiin olchey lsheey qotedy opdy qokeedy qotaiin schedaiin qoky qolchey schy ydor shey lchey sheeedy aiin chy dalshey lchedaroly qokeedy cholshedy okeed salchy sheetedy qokas lchl ches qokeokeedy sor daiin lchedy qokchedy qokal cthy qokeedy olchey chedy kaiin lshedy l qokeol arsheedy qoteol qokeedaiin sain kal chedy qokeol alchedy sockhoteedy okaiin qokeey qotsheey chdy qokeedy lchey qo qokedy shedy akarchy cheey qokaiin qolchedy lshey qokedy cheedal ches shetaiin solshedy chey okeedy daiin qokcheedy lokeolchey dalchey lor chdy otaiin chedy shey qokeol qokedy ol sokey ldshedy qotchedaiin qoteedy sheory olsheo lchedy qokeey dykeo qokeedy qoky chedy shedy qotepchedy tal lshedy teedy oey shedal qoteedy chey otaiin shedy qotedy shey shedy qokeol qokain cheealchedy sheain shecthy olkal chckhy shey qofchey qolkedy cheey dotcheckhedy olar shedy qokeey tedal solain dol chol rar qokor qokal qofcheey sheey schedy qol shedy sal sheol dain shotain qolkedy daiin olshed sal qotaiin qoksheeol dokaiin qotedy okchey shey dchokal shoty shedy qokain qoteedy qokedy qoteedy lol qolkeol qokecthy chey qokeedy lkaly shedy olaiin otcheedy qokeedy qokeedy ol qokaiin qo ry s alcheedair olchedy qokeedy lchey teedy chedy as ockhedy chedy qokecthy shedy qokain qokedy qokeedy ain qol oly tedam cheedy qokain qokeedy dain cheaiin alkedy l qokeedy dal qoraiin daltedy sheedy l qokaiin otar qotedain qokeain cheedy qokey taiin okeol l qokal shdy ycheedy daiin chey qokar ty chr okal sheedy shedy qotal dal qotal ykaiin chey tain chedor sain ol dal olky dalkedy al chedy qokaiin chcthedy qokees ol

pchey otcheedy qokeeedy l shey okeedy l qoteckhedy daraiin shedy loted cheol dolshedy qoky dolsheedy lcheedy ar salchy lchedal qokain qokor qokedy olchedy keedy l dokeedy sotedy qokain shcthy chckhy teedy darain oteedy qokain qokey qokchdy shedaiin lchedy qokeey shedy ochedy qotal okey qokaiin olchecthy qokol cheal lal l lcheo chedy sar qokedy qolchedy

por dalaiin dar dshedy ror chedy chedy qokeor qokeol lkecphy chey dain chaiin ain chkeedy qopchedy daiin qokchey saiin chedy ches l shedy qotedy shedy dalchedy lchedy qokain chdy tedal chedy qokain cholchedy chr dol daiin qokchy ol lchedy shed chdy chedy chey olchedy qokedy daiin shey oteoror sar l shed chdy chey qokeey qoal sol sar qokedy qokeedy lchey qokeedy ol qokar das chy tar ol qoeedy keedy shcthedy qolshey alor oky qotey qotaiin qolar okeey qokeedy chey r sheedy lchey olshedy chedaiiin qol qokey chedy sy chedy dal arsheedy olshedy daraiin okal dchedy l lol shedy qopchees qokar qokeedy qokedain dal

pcheor shedy cheedy chedy qokeedy shedy qokchey chedor qokeedy qokedy qokedaiin lar chedy qokar ol qolkedy dal qokal shey lsh sheey qokeey chedy qofor r shey shdy dalkor octhy

pchedy shey chey qokedy l saloly teedy qokoror shl lshcthy

pchedy shechetey daiin okedy qokedy shedy r dal dar dol qokaiin qokeedy qokeedy aiin daiin daltedy lchdy lchy olochain qo sokaiin daiin y qokedy r l qotey chedy qolshaiin cheedy ol dalkedy sain l l qokedy solcheey qotey saiin qockhedar qokeol chey qokeol sar qokair lchedy alcheey doteedy qokedy qokain ssheedy chedaiin lshdy qokeedy cphedy dain sheedy olshey

pol shey qokedy qokal chckhdy

pchedy sain qokeeey dal shey otaiin sarol qokeedy sheol qokeed ockhy olchedy qokeedy dain ol o dokar shaiin r chdy qotaiin okedy qoky qokeey l ry sheokar odaiin ykeedy qokey alcheeed dal saiin chey dain qokal qokar qokol sheedar qotal qotar chedy sheedy qokeey ol qokeey lchckhedy chedy qo l qolcheeedy shey ral okal qoteol qokedy shedy olkain qotaiin ol ol olaiin dararaiin cheol chedy shedy lshedy sol shedaiin qolcheeedy lokcheckhy checkhy qotedy chey shkar chain

pchedy qoldalcheedy shedy kcheey lchedy chdy sheedy qoltshedy olchedydy dey shedy sheeedy cphaiin qokeedy qokaiin qokeedy olchey cheain dar qokor qotal chey qokeedain dyteedaiiin checthy

pcheckhy qokeedy daraiin okal cheedy ar dchey qoty ol qololy sholchedy qokain qolkedy chedy chl chl tcheey qokey sheedy sheedy eeey chekain chedy shees salchedy qolty

pshedy shedy qokol dcholchr ol sheedy chedy ol qoky dchedy okeol qokaiin qokain qokal oky sotain shedy ockhy qokaiin lchdy sair lchedy sheol shey ol solshedy kaiin shedy chedy okaiin daiin qotaiin olshedy qoky shdaiin chedaly sheedy olol chedy otain qokeeey al qokal daiin choteey qokeedy r qokeedain daiiin oty checkhepchy shckhy olchedy qopcheeey qokar qokeed qokaiin arol qokalaiin otar l salshedy qokaiin r qokal dshedy saiin l qolchy chy sotaiin lshed chdy qo daly ain cthedy chedy qokcheey opol l qotaiin daiin l chedy sal cheedy doteedy sol qokor saiin chedy opcheedain qoky qokalchdy opchal chedy lkain ched chedy chedy cheedaiin sal qokedy qotal cheol l otedor otedy cheedy cheeor aror cheedy cheol qokaiin qokaiin qotchl qotes sal ty otey qokain qokeekedy dain tedy sain qotaiin keey okain ched sor chey chedy ltar okeol qokecthy chedy qockhedy l dokaiin lkcheol okeey qokey chedy aiin shey chedy dal qokeedy l olkedy otar qotam lcheckhy salkey shedy l dain qokeedy cheedy chedy lchey solchdy dalcheedy shedy okshedy l qokedy oteedy qokedy qokchckhed chedy otoin cheol odar shedy dal ror dchedy ral sheol shy lshey shedy al aiin olchekeedy qolchedy cheol okeol alkol dain qokain ol olchdy chpchey shly l teedy qokcheedy otaiin sakaiin sheedy sar sokain laiin shey lcheedy shedy ol qofchedy qoteey chteedy chedy chedy dal qotey qoair okeeedy sheotey sokey olor okol oteey qoldain shey sheckhy sheedy chedam qolpchedy shedaiin daldy chedy qokeedy teey chedy qotaiin keedy eckhy olchedy qofcholkeotedy raiin olchedy shedy shedy ldaraiin lchey cheeey qop lchedain olain qokeedy cheor chedy qotal qokeedal oteedy qotaiin l sheedy qokaiin lchckhy ol qokor olty shedy qokaiin olshey chedy shckhdy qokal sh sheealchedy okedy ychdal shckhey qotey soteedy oteedy chy qokal dalchdain qoteedy chain sar shdy qokain qodarory taiiin qokeedy qoteol qokain sy shkedy qokal al qokedy chedy qokaiin qokain qokal qotal dal daldal shedy shcthy okedoly daiin dsheedaiin sshey otar shekeed d ok chedy l daiin dalchckhy chedy dytedy qokory okeey okaiin dol qokeey kar qokaiin taiin lshedy sal chedy laiin okeedy shedy chol qokaiin cheeedy cheed soky ol shedy shekain sol ockhy daral aror qokain qokol shoiin chey chedaiin qokal shedy oloteedaiin chcfhdy daral okcheedal salsheol chedy qokaiiin qokeedal shedy okain kchol daldal shedy otaly daraiin qokey qokain qol lshey dol qo qotaiin qokain chedy qokar oteedy lpchcthy qokeedain chey shedy chedy qoky qoke or shedy qokedy oky qoty shey daiin qokaiin qokeedy otol saiin cheol sheedy rshckhey sheedy olchedy sheedy sheedy qokaiin qokeckhy olcheeedy darain chedy chair qokaiin rain qokeol shaiin otchey chedy sheedy qotey qokeedy arol dal otedy dal olchr qokedy qokeedy lain okchedy chey saiin qotal qotey qotey ol qotor dain shckhy qotey chey qokedy

pchedy qotey sain qokeey shd lcheedy qokedy qokeol okeol oked

pchedy ary lchey dychl olkaiin qotaiin oteedy oteedy sheedy salchoiin ol qokeedy dsheey shecthy qol lopchoteedy cheey darory l qotcheekaly okeedy okain chedal qoteedy ain ldeol qolchckhedy qoldshees cheey chedy or shecthedy chedy or okeepchedy qoked chdy darchkeedy otey qotor dshedy alchey dsheedy dal qokedy qop okedy qodaral l qotedy qokal yshckhy shy dshed sheeedy okeedy l sheckhedy lotaiin lkedy okeedy olkeedy saiin olches sheedy otedy lsheeaiin ches qolchey sain qotear qotaiin sheedy lchedy olchckhy chedy qolkeedy lkain lchedy cheey sokeo chedy chedy qokeey dain lkeekey chedy checthy lcheaiin sotedy chey ain qokeedaiin lain daror opchedy aldeey sopol cheedy qokar shedy sarchedy chey shecthy daiin ochy shedy qokeey qokedy chedy taiin saroiiin laiin olchor olshey lshey shedy cheedy qokaiin l qokeol otchey qokar l shedy qoky qotaiin chedy ololkalchy qolchain cheedy qokar lkeedy okedy sokeedy olkaiin qokeo sh qolchedy okeol olchedy qolain shotain or dal qokchedain sheedy

pdy qopchal sol daraiin qoteedy saiin kalol chedy okedy qotedy araiin chedy dal shedy yshedy qokedy alshedy chy qotchedy raiin qoty olchain cheoly shey qokedy ol ytaiin qokeedy shy rain qokal okedy cheain qokedy okeedy olchedy qolchedy qokeedy cheoral qoteedy l soteey chkain solchedy scheol qockhy chedy qolkeey chol air dain arol okal qotey qokshckhy l checthedy qotas olar al chepaiin dar shey qokeedy qokey dchl sheol ched ltcheedy keedain okeor shedy qokair qokar okaiin shal sam cheey l qotaiin qofshcthol okedy shedy dchey qokaiin sheedy dshedy qol qokain qodokaiin otor

fshedy qokey r solchey dal qokaiin shckhes oteedy dchedy okor okaiin lchedy ol chdy shey chedy shedy qotain cthey shdy tol chedy olshetory rcheeo chkeor okaiin qolpchcfhdy ol soin dshey olchedy qokeey shey qotedy qokeedy lchey ol dain olchedain qololaiin shedy dal lchey sain daiin qokedy okal sarar

psheey qokeey alchedy lcheckhedy qokeo lchedy qokchedy qokeedy qolshckhy olshedaiin lsheey lchedy qokain qokedy ain sarolaiin aror qokol saiiin qokoin sain qol l lchedy chedy dchedain dain saiin olchkeedy sor dyshedy otedain qokedy qotedy solchckhy qokal qoteedy dam cheol qol qokedy shey qolchy qokedy chy shoteeol shey

poror shd qokeor chedy opchedy olchy qokaiin qokaiin chor olchckheotchey okedy lchey l okain qokaiiin sal qolshedy cheol okeealy chy cheey l daiin qolpcheedy chey char cheey aror daldaldaldchedain dar tedy chedain qokeedy sheedy shedy l daroral chetedy lchedy cheedy otaiin sain chey dy qoty solchedy sar dalshkeey ol qotey qokam qokaiin l rcheedy qokal qokain okeey ralol qokeoral qotaiin teedal ar olchey sheedy solchedaiin qokal taiin lcheo qotedy qokeedy chedy chedy otor chedal l chdy cheedy dain raiin qokchedy sheedy dy shey qolol chedy qolkal chdy chey cheedy qotaiin qokey olokeedy shey cheedal sal daiin okaiin ldaraiiin qoky sheedy dam olch shey qopchor cheal arar shedy chedy lchedy solol keedy qolchedy sy shedy qolkaiin oldarchedy chedy chdy qoar

py qotedy rain olchedy qodshey qockhedy qotor chedy ol ol l shedy otees qol chey qoteey cheedy qolcheedy dal sar qoky checphey aiin chedy shedain qory otain chedy qokaiin qokaiin

pcheedain qotar okal qotedy

pchckhedy shdy chep qokeol chedy qodaram sheekeey shes shcthdy lchey qokain dcheckhy dain otal chedain lchedy qoty cphedy qokaiin yky ol shedy chedy shedy cheeedy shedy okedy qolshey qokeey sor qokain qoty tedy dshy ol okaldy chedy qokaly qokedy lcheetal qokey lkaiin qoeckhy qokain qokeckhey qokaloror chedy qokedain sal qokaiin qol cheol qoal qotcheedy chedal shedy qokaiin r qolkeol chckhedy shedy chckheedy qoteey qokeedain okaiin dar l shotor lshcthy qokalchedy qolkalol alsheedaiin lked okeedal checkhy qokaiin ychedy shey shedal l otal ytedal shedy olchedy l qokalor shedy ol ol qokaiin shedain okain qoky dchd chotor qol chedy oteey yshedy chedy air dain qokedy qokal qokair chr qokeedy chckhedy sheey ry taiin daiin qoteedy ykeo ol sheedy qokaiin shes qoeeey d sheedain kal olshedy qoketar qokey l qokor sheedy lkeedy yshedy qoaraiin daraiin olchey qokey ain qoty shey shedy qotchedy qokeedy daly alchey chedy ol shedy sal sain daroly qoky daror opchedy sheey shedy qokedy okeey cheepain qokeey otey qoteedy shedy aiin sheckhy qokaiin shedy qokeedar ral sotedam sal sheedy okeo okaldy olkaiin shedy otor qotcheokedy ltal olal op opchl qokeo qotedy shedain chekar opshedy tain oldain qokaiin shedy qokedy lkeol qokeey shey olkchey shekedy l chaiin l arol qotory qopol qoky dyshedy qokor okeedy qoeeeaiin chcphar qokaiin chteedy qol chedy chey olched dokain qotedy dshol or qolshedy dokeedol dalchedy lchedy daraiin oketedar shedy dey l qokeol teedy qokaiin daiiin lcheeol sol qokor l chain qokal qodar chey chedy oteedalolory qolchy lkeey chckhedy dchedy lcheedy dykedy qotor lol qokeedy shey dalkain qotaiin sokedy dain qokeedaiin chkaiin chedy qokal dalcheey otedy qokeoly ol sheeedy qokar lshckhedy chey shedy sheeedy oteol r sain olcheeeal checthedy olchedy cheteol qokeey qotetal sshey qotaiin ol cheo qokey dal okar shedy chey dalkeey dain dain dshedy qol qoty dchcfhdy qokaiin qokar saldy chedy shedy qol qorain lchedy lshoiiin l lchcthy chedy chedy daiin ol chor rol l oral olchol qotedy chedy shecphedy l qodal cthedy

bacteriophage

By Adenosine (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

daiin cheody qokol choleeo shey qotaiin saldar cheodam ar keo chcthekor ykol daldaiin qofaiin oky qokeey ykey cheeekeokshdy dory sheey qoky shey dal sheol qokeeam okaiiin dam dy odaiin okaraiin daiin chody okeory daiin oparaiin ol dam opchedy ockhy qokor chol tair qokeol ody qotor dol sheey sheeody qokor qoeeey oiir chokor okol oky qotchokchokod dar keolchekeold oteey aiin sheeey ytor olkeol key shoksheor ory choeoly qoeoraiin chokydaiin okain ol kor qokeeody chol odaiin kaiin sy keefcheyd os okeody qokory olokeey qoey dokeeody salor dair or kar ykeey cholsharain oldchdy kor yshckhey seeody qokeey shor qofcheor qokal cpheokeol cheor cheey okol ykeeody dal qokeody otol dol oldor shair cthod olaiin qokeo ykeol cheo qokeol chockhody dar chees or chokeody daiin cheo or qokeeechy cheotol otor cheody daiin dol chokeo oteol chokeoly teopchey daiin shol chosokeor koiin oky cheor shol keeor osheeey aiin qokey sheol qokeol oky ody ol okoraiin cheol aiin cheol okcheey dol sheey otol ol sosheey shoeopchor chey daiin qokeody ychokchos eor chy qokshol ckhes ykeol okcheeey okeol saiiin cheey chy sheey ol l qokey qotor eeol qokeey cthody dockhy qokeey okeey okain ol ocpheey dar chedy oldaiin choy chaiin okol qokeo cheody dy cphody dytor cheol dol

fol aldar cheol yteey dsheey dokeeol cheor okeey qokeokeeey okeey dam opcheol sal ykeody ol oteol cfheey otair sokeey dam daroiin shorol okeeor r sar otdal shokeody qokeeey ckhy chol doky chol dar saiin ykaiin dal oiin chodar qokey qokey oram s ol qokey okeeol okam ofcheol qokeod ckhey odain dam qokeey qockhy qokeokeody odar sheeey otoraiin daldy dol sol d dodeey ol qoky sheey sheody shey ykeey ctholyd saiin sheo ydal qoes shes shol orar or dy qokaiin otal chy qokeeey qokeol chey choldor daiin sheey keedy ckhy taiin ol olaiin qokekeey otaiin otol qokeos keol raiin ol dar shol okam r chod qokey odokor ckheo ytam or oteolain sheeol okeey rchotor yl sheos cheekaiin ykaiin sar s ckhey okcheody okcheody shory sheod oldy daiin cheol cheey tchoeeol dam chdaiin keol olkor s ockhy sheodaiin teod taiin soteor dar ytaiin qoeeodaiin qotchaiin chodal qokey qokeodol qopchey sheo cheol yteydalaiiin chor cheol

pcheey sheey ckhol otey olain or dolpol oky cheol ol qoteey ol chodal odain doldair chol shey dam octhey oteey otcheodaiin cheol qockhol ar okeckhey ykeey shocthey odol okchokor s daiin cheey okeody qoeol chol cheol okey chodal okeeor qokeory chol daiin qockhy chees daiin dain qokeey schdam cheey dy ckham ypchekey chos qokeol okol ctheol qoaiin choky qokeol cheol okeey otol choteey dcheor dy qoey qotaiin qokes dche qopcheey daiin oeeey oin dalchdy osal chokcholdaly choldy sarol cfheol cheey qokeodor saiin olol sarol qoeol dy sheol odair choteey chom sheey al oldydy dain qokoy ydain s or s oshey ol olaiin l cheody chteor opody qokeeey sol dy or sheeo cheol dar qokoiir daiin dy daiin ol qokeol ykol sary ol cthokol qokchocthol dol tol otol qool sheol alchokeo keol qokeeoror daldalal ykeey ockheol qokcheos aiin cheey qokeeol chekoraiin shokeey qoor ykeeol or okor cheeor cheey ydy ysheol aiin cheos cholchokchokoiin cheol chotaiin shey cheey chotam okeey shey cheoraiin qokeody qokaiin chey cthey aiin key cheey qockhey sheoly dy saraiin okeeol cholkeol qockhey qoky shokey okor qokol oeor

fal qokchodain chey dchor oy qokain odsheeokaiin aldy chodaiin teeey ytoiin okol cheo teey sheody dydodoteol sheodaiin chor oldaldol dar chokchokeol sheeedain shey chey keey chol dam ockhey qokoly ey shodain keeol eeol cheor ol okey olaiin cheol cheol sheoly dal ockhol chokees chor okeoldy dal qokcheol teey qockhey qokeor cheaiin daiin sheeol chey l ockhol oey olshokaiin odoky sheol daiin chetol okory sheoly okoly daiin ctheorair daraiin qokeol dy cheodain chokeedy cheey okaiin ey ockhey deeaiin dain cheodair qokolaiin choeol ykol daiiin qokeod otor qocheeody osaly cthody doeeey sheodaiim okeeody shodeoldy ckhey keo ykeey dcheol qockhy daiin chokol

faiin keodor ckheey qokeey sheol sy choeeoly dsheold chokeckhy ckhol cheor osain qocheol chol dain ochokeol oar cheol s otsheol shey qokeeey otol qockhey dsheodoiiin ydam otol qokoiiin cheor sararaiin cheeoldy ol dary dar okor dam cthol qokaiin

poldy dair okeorches chor ysheol ekaiin cthey dain doy odal s dy dair dokey aiin sheo sair sh or cheol chofchosar yshol qokoy ypshoraiin ykeeol cthey cheor choy choleeol chodain daiin chokeor otain cheechey okeolal shokeor saiin cheody qokol ol toror ykor chor saiin daiin doiin aiin cthey chey ar ol okeo qoaiin chkeokekeol qokcheey chckheteol chey cheey ytolor ar okoiir sheol al qoor ychokechey qokeol ol daiir ody kchckhy shees ctheey keey oky chckheos ary os okain d qokeody okes cheeetain qoy cheey daldofchor qool toiin qol chokeol schoteol chokeeey ol ctheold cheor qokeody chy qokor okeeaiin daiin ofol dalcheeody chockhy shochey okeod ckhy am cthey oldaiin r dam aiin qockhey cholam okey cheeor cheol okeeol oaiin dol cheol cpheol olaiin chossheor chckheydaral daiin ain ory qocphos yteol cheody chey shodolaiin chody qokeeol cholchosaroiin dar choteol qoky olkol qockhol al sheey chokchodaiin shey okees cheor dy okeor qoos dokey taiin shey qokeolchy daly cheey okol ctheaiin chey d orar lal salal sheor cheol sheos shor dar ykeeaiin odal qokeol qokeeody chol sy qokeol otol ol ytaiir aiin cheol doldal deeol sy ctheokeol chockhey ykeor shey sheodaiin teol cheod qoor qokey sheepch ckhy

fol okeey qokeey cheol odshokeol qokey ckhey chkeo qockhey ykor r chodor shokeol cheol ykeo sheor qoeedair ycheey odain osaiin sheey qokeody okeody chol dy qoky qokeos sheo ol rshody okeol salchokchey ykeckhy sheeor oldaiin aiin al qokeol okorar l ykeod cheoly ty olchokeor qockhes qokaiin seeol dar qokeol osor cholain ychy qokeol tey qokol oty dy okoy otor ochey okeol s s qokeody sol cheodoram or shey ol odaiin chol or aiin dol y teol qokam dal qokee qotol cheor oteal dor ockhy okchdy dam shol okeeaiin dal dokoiiin qokeeo chokoiir salcheo teey dam otol daiin oteey r shol ykeey cheol sheol ykeor alchaiin qokefol aleolar or koiin sheody otam dokaiin dalain sor qokol qokol dar ol qotam qokeoky okeeol dshodaiin chokaiin dolaiin cheor okeor daiin dshockheydy qocheey soiin ockhy qockhy sheo oam daiin scheory dol cphodaiin qoor dy ar qokeol sal cheol qoaiin cheol dokeeol osol

pchoteeorchy daiin taiin sheeokeey chopchokeoloraiin chockhy okey s cheody tdam dokeol qokeos cheey ykaiin dy ysheol chory oldaiin ockhey okeeey toraiin okeo cheey chy cheo aly ykeody chey oal ykees oiin sheody lcheo or ykeey qockhey cthy chees octholdy okeeol scheey kcheey opchoror qokey cheey chokcholol soiin qokol or qodaiin qockhy oteol cheokeor daiin shol tor dy cheey al sheo osheor qokeor dam ckhy cheol toy cheol odockhor okeodol cthedy ol olaiiin sair ykeeey cholchotol oky otar olcheo qokor qokeeol dypcheey cheol shoty okol qokoly qotaiin cheor sheo y dyky ody dor k dy cheody shor chodaiin dair dalar cheey l dal okeeeksheol key otaiin dy qokeod opchockheain ckheey okeedy qockhy dal aiin chy dary keey qokeedy chey sholaiin salol oky deod qokeey ypchor shokeor okoiin daiin cheol shdy qoor sheody okey oiin shotam chey cheey keekeol kchoy sol daiin ol ky shotcholy choy okcheo cheol shor sol dal qotaiin keol olal doraiin qokeey okeeody aiin dot chokeeorair ar dy dykeol qokeol sofcheoly qokeody sheokeol chokol soeey dy cthol aiin saiin or otor s qoolaraiin sheokaiin dy sheod sokcholy dol ol qokol oteoly olkchkeor saldar otdy aiin oteody chokol ysalor qoteey sheeydaiin daiin dar dokcheey daiin chokeol ytsheekor ain dol ol sheo ckhos saiin shor daiin okeeor qockhy daiin opchol octhey chokeody dy ykey dary chos ot qokor qooror qokeo chodaiin dain shokeody qokeeody oteody qokey ckhey daiin tor ychal chdaiin darchokeol cheor sheol ykeetor okeod s dy odshokeody air chey oeekaiin ory al chdy keor darain cpho keey ar oeeor oteor osho sheol chol octheam chy qokeeody alaiin dam qolcheodaiin cheol key ckhetol l shokor choiin chockholain kor oeeod dy olpor chey cheeol aiin shaiin taiin aiin dosal qokaiin sheeydy okeeody qokal dos chotoldy kos daloey dshy dal qokeo dal dal dokol choly ykeey ody chey cheol qokol al qokeody ykal teey she oeeol keos sheey sheol ytarchekam shey qockhy dsheol keol daiin dodychoain odar sokeeey daiin qoteol shokey dorain sheol dol dy daiin eol al oteey cheo shees chey sheeey opshokeor okedy

pchey okor cheeey dy tcheol qockheol cheory qokoraiin chodol ol teol sopchokeeeaiin cholaiin dokeol okey aiin okeody oldy ycheey

LSD

By Klaus Hoffmeier - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42020

pcheol dolchofor rodydy sheodain salal qockhey qokol or cheoraiin qokeeody chol old sheeshey chd ycheol chotoy ckhol qoko chckhy chair qoy chotor daiin oeeol ol oteey ychotoly cthy ykeeechy okeey dal

poin dal shey ochokol dain kor dy ckheor kaiin okor chees dcheey cheey ckheodor oke cheoldaiin okey daiir sheolchey cheody okeeol ol cholcheol ol cheody ycheoror sheeol ydaiin otsheaiin qokor okeeol ykody kor shey al koiin qokeeol okeeody ctheol qoaiin qokam qodaiin chodaiin daiin qokeey dy daiin sol qoeol cthos cheody daiin qockhokeol cheol doty odor chokol qokol okar sol qokey cheol chodar okain sheor cheoly dain eeoly cheor okcheod qokody okeeol sheol cheory choldaiin dal dotol cheekeey olcheo cheody oldaiin odar qokor olaiin qockhod qokeeo or shey daiin shor doteeol sosam shotaiin chdaiin shol opor sofal chotor olair

por sy chokor keoly chor sol oldokcheos saraiin odaiin qokeey deody qokeey qoteodaiin okeey dor cfhor am dair cheeol cheey ol qokeey keol qokeol ckhor sheol yteey sal qokeckhy cheol ol chokeol osam ckhey otody okeodaiin qotcheody choiin qoey okeody ochokchkchoke shor qockhey sodalcheeory ydy kam okey sal ocpheor okol ar or dar shckhey okeol ol qokeeory chey qoaiin okoiin sokeody ol qoeeo qocthy cheey oey l

pcheol otcheo oteol chokchko key cpheody opor choldam odaiin otory dam qokey qockhy okeody chy cheey cthey shotoly chekeey ytaiin odar cholokey sal oteeey choteol ckhey chckhey air shol sol chy qoteoly che ypol ol choteo saiin l ar shey odaiin dol chd otchopair keeshey ykeokchor ol cheor sheey shy chosokeol sheey daiin sheody daldain ytol cheey qokor or qokol dam am s okeey qockhy ky ol keey qokeody qokeos qokeol shed ockhey qokeody sheoly ol oky sheo chol sheo dy eos okey ytory

pol ckhy cthey shey cheol okaim okeey qotor ar chokor sokeol odaiin oty qoeold keey sheo

pchokoram cheekal teey qool daiin keeo s araiin qoeo cheekeor or ydam odary oloteey okoiin chees shol oey cphody sheor chol shor ky ockhol chol daiin kol yfaiin aiin ykcheor qockhol okor okeor okol yteey dain sheey aiin keo ar scheody qokaiin keold qokeeody ych octheol qokeeody daiin odolar ol chol qockhey yteody sheoldy cheol dor dalaiin dain qokeechy l ol chol or ssheeopain okeos ol chodokeor choteol dain okeody qokol aiin qoctheydol qotor sheol r qokeol ol okeeody ol keol ykeodor dy cheey oty okchokeeol dol qokeol qokeey ary qokor otorar cheol chokoiin raiin cheey qockheopal dor

fody sheey qotom cheo sheolol

fcheoldaiin chokol ckhey chey or cheor daiin cheol chy ydykeckhy sheody om lchy otal daraiin ain qokor dal os sar yfaiin or air sheorain qokeol qokeekeor shaiin to keod sheo daiin araiin ycheey okeeteor qoey chor okeokeol qokom qoeeolaiin chey dalaiin chopchol chain ykey keo shey sheol dykeo saiin chokcheor chokeey ctho s daiin dam oaiin cheod cthol sarody chokeeol sar or ykoiin sal sheey okchol sholdo chkeol oteey chey qokody tor qokaiin qokedy al daiin saiin ctheol okeeey qockhor kaiin daiin ol chol keo daiin olchorain tcheol dair okeydy choam sheol qockhor s odoldol rchees sarain keody som qokeodol oteckheody opchokeey sheey oky otaiiin dor okeol dol aiin cheol cthol or chokeeey chol qol cheey shey sotody orair chee oky shokey oeeey cheeey sain okey sheo odeoldy olkchol chey qokeey daram chor cheody daiin qoteeor daiin cheoly chok daiin qoor dol qokor chol sheoldy som

fol chdam choy qockheoldy olddy chol dy chol qoteol saiin shol scheol qoeor saldam darcheol qoom am aiin otdy chdy ykeol am chor ol ofaiin okeekeol daiin ody saiin ry qo okeey olal olpcheeol daiin chokey yteody ol saldy ol okol shotol

far ol okeol cheoraiin oeees cheey qockhol dam qokeol otoraiin ror chotaiin laiin sheoly sheol qokor choldos opchoteey qoey qokeey olkeoly sheodar dam chey ldy okchodoiin okeeoteor cthy r key sal lcheol qokeey qokeey

pcheody cheey sheodair aiin okey qokaiin dol sheoldy okeody okeeos sokam dar dal daiin keor okeor dor sheor otshckhy daiin oraiin dsheol aiin chokcheoram chol qockhy dy sheol dokaiin qokeeody cphey olkeol dair chodokory qoteor cheody chol octhody olkol ry keey odar sheokaror aiin otair qoky okaiin chor shekcheol qoky daiin chol cthey qotam chy cfheody daiin ydal oteody oseos eey chokeody ol qockhy

pol schey dal ockhey daiin al chodokeol ldam dy okoiir chey cheey chor s ockhy cheor qokchokeey sheol oteor okeody okal kor osam sheoldyd dar ckhedy ol sheaiin okey ain qokey qoey cheody ody teo chey sheody s s dar daiin qokchokeol chey ckhy l al chor qokam cheokshol ory qokal octhey schoeody or keor oto chey yky chorol cphey qoteody okeol qoke okeeochey otaiin cpheol dam ldcheol qodaldokeol qokeey r aiin cheol qockhy shor daiin cheey otey qokeey sokor chol shkam chokeeodaiin dopchey cheol sheody saiin oy cthey shokcheeor yky seey chokeody sheeor ykeey cheey okeol dokeolchdoraiin

paiin s cheody okaiin sheey olcheoly okeol qokeol ydd d

par cheeody choldoiir chol qodal sheoraiin shey dar okchokor daiin daiin shey ckhy ory sheody ar ckhy shockhy cphol oiin dodarchees chckhy qokody chok chol dalam qokeos ckhey ch kaiin cheody doaiin qokor key oteol keo saiin cheody shor qokor otol qoksheo cheol choey chokor ytos ycheol sheorol cheokeeey daly ol aldokedy cheekol chokeor dotol sheody qokol qoey daiin koiiin cheekorol keody qokeor olchckheey dy dodoldas sholor okeeey olchey daiin okeory sotol qokal sheolaiin chokeol teey saiin cheey chey sar daraiin deey ofor sheey qokeos ykor qokeckhol qokar qooiin oldal chdy ain oteor ol cheo chor k keey aiir sheeo daiin otoiiin ykor chckhy yfair taiin or chckhol shckhey qokor chokeod chody qokol yteor chorain olol cthedy osaiin sheody okory cheekeol socheam olain qokeorain oteor daloly soiin ydotcheey shetor sheol otol keeol chey cheos dain otor qoeeor kor qokain keoraiin cheo qokeeos qoam saiin qokeolaiin qokeol chokeo okaiin odam ockhy s chotol aiin dain chy qokeor soke chey odal am chotoly daiin opshytey dody cthotsheol qokeol ykeeor qokey choly shaiin cpheor qokor qokeeey qokor shokcheordy chockhy qokeeory chey ol qokeory dy ykeey qokeol okol s daly ctholy qoor qokeory os cthey kchol okeey sheor cheol s qokol daiin sheeechekeol okcheor odain daiin deeey daiin sheey aiin dol ol ykeey qokey ory qoteo oiir okeey or ykor ol or okeol dy dal cheedy

sheckhy qotain r qokeo ycheeey qokaiin qokchey qokedy shedy qokeey olsheeaiin lain lfal qopchdy l sain okain lsheain ylam arar chaiin qokey qotedy ol chcthy sheey shedy oty sheedy okey alshar doteey okain otaiin lchey okain dy cheeain shedy ol qolkeey qoo al chotchotor chl qokey qokain salshedy shekeedy yshedy chdy lkar lshey oteey shey olkey okees okeeedy salshey qokaiin qokaly sheeshey qotaiiin qol chcthy qokar qokaiin

faiiin shedy lcheedy chedy otaiin lkalor shcthy cheeekal qokain qokedy sopcheedy shey olshey chey otey ain kain qokeekain lchedy chekeedy olkey al shedy cheor l shedy shey qokecthy chedain loiin chdy qotedy daiin shy olchedy sshedy okeckhy chckhain shedy shckhy kain shedy oty qokeear shey okeeedy sheeedy shey oty shedy qolshedaiin qol qotey lor qokaiin dal okeedam qokeedy lky oteedy cheeey qotaiin ol qokal otain lkedy sholotekair shedy olkeey qokear qokody chey chy shkeey al sheey y ykeedaiin qokedy qol okeey keey lchedy shar qolkeody chey cheody qokal qoteey chey or olotshain sotar okain qo r shdy qolkalair sheedy qokal tain shedy araiin shedy r shey arain qokedy oky s qokeeedy r chckhy chotshotain shey as qoky oedy opchey shoteor okeedy oltey cheedy chedy dam

pody dal sor shdy okedy sheeol oteey qokaim chedy daleedy qokeedy ychey lshedy otedydy

pam shdy chey ldadarar l olshey shl odaiin

fcheedy kaiin chdy sheckhy shy o chckhy alkedy qotedy qokain otar ol shedy okain sain qokain kain okain qokain shedy qokeckhy ain qokshedy or qokain soteepchey lchedy opchckhy sheain shey shedy ykeeain shes qokeedy olshey dal lain qokedy cholkey qokeedy shoaiin ain okain shey lky al shcthy lfchey sain oty qokeepchy r char okar chedy qokeey l sheeedy sheor shechedy qokain otal yky okeedy okeol qokeey ldam otar saiin oty cheeedy shdy shokeedy ychedar shedar qokeedy qokeekain dain shedy shey qokain soydy ar keokey okeedy l dain cheey daiin shey shey ar chedy olfal otain shey

pchcthy qotain okar okey qokam kar dy chey shekedy qokaiin shekaiin cheey qokeeky okeedy shedy chedy lokain shey ty sal okaiin

pchedy l chdy qokedy lkeedy otal opchey opchar okal ltar ototar otain lshokecthy otey qororal lshtey sheshy sain ar chey qotoin opchey leeey okeedy qokeey tees chedy lkalshey otalchy okas

por aroiin okeey teo chey opches chdy sar olor shotedy qochey qol ain char shekain lshed qolkeedy oldy chdy shedy qokeey shedy chey oky qokey chedy shedy ain okeey otain sheekary otcheedy qokedy sam olal chey

pchealol qokeey tedy ain dshey qor chaiin qokchey okaiin shdy qokain oty dal qokes alshey shykeo cheedy okeey qokeedy qokeedy qokain qokeol s qolain otar qokees qokedy shedy qokeo lkedy qokey rain chdy lkain olor okain qokeey okain shedy rain chey cheol chey ar okeedy alor choteedaiin qokeckhy ty r olkees lchckhy sheeain shedy chodar ol chedy oin aral shedy dalkeey shcthain tar otain shedy teey okain ytaiin chey qotain qotain lshey ol shey qokekey shekeo sheedy lkeey chdain chedar ykey alar teedy arain okekain chcthy cheain chey shckhy al chol dshey

py qokal eey olkeey ched opchedy okeey qokeedy okeedy sal lchedy shecthy oltoraly chey sheeedain qoteey aiin cheal chy okeedy qokeo dy ol qokaiin otain sheeo shdy or okal chckhy olkar tey lkeedy opolshy shedy alain chey lky shey sar shorain chedal qoky okeey choiin qokain chedy r dalar lchdy dalaiin dar otal olkain ar chedy okar r chckhy qotoror qo cphy chedy okain chal qofchepchey chcthy dal chcthey shain qokam chtedy otey olar okain shey okedy lol ody qokeeey araiiin ykeotey choain qoteedy olom olcheor oteey shotey qokeey ral okeeey

par yshedy opaiin chal otedy shey otaiin shedal chckhy shey shedy sheol chdy qokar lchol chedy cheedy oteedy otor olchoteepcheedy qolkeedy alaiin otedy cheeydy chckhy qolshedy qokchedy otar okey otain dokal okal oin qokeedy chdy otedy

pol qokain arain shedy shedy okey qochey okeeched cheedy dain chy okar shey qokey olchey chokain dakeedy olkeedy sheaiin qokar qok okeey olkain olsheain dar qokeo cheeporom qoke tal lchy sheeey chain ol sheaiin okey lkeedy olol chal qokeey qokal shain shaiin lkeedy lkal dain okar cheeey qoty r okeeain otey cheedy ytaror qokain olkeeol sheaiin shckhy oteedy qolchey oteey oain chey dalchy soky ar chy raraly qokain sain oteedy arar

paloiin l qolkeedy araiin qotey lotain chedy daral sain chey chey daraiin olkeey otedy shdy oky chy teeain lchey okar shedy chey l arain chey otey dal chey qokain otchedy chedy sain okain opcheedy dar ar cheey otchedy oteedy qolkeedy shckhy oteedy che shedy shedaiin qokeedy shaiin lkeey okedy rar odaiin olkchey

pcheedy sol okeey shedy chteckhedy ar qokain chkeey qoky okedy alkain qokeedy teeey olalal chey shedaiin lcho cheedy l lchdy ain r chy

pain qokchedy otam okeor qokeedy qokeedy lkeey qo chedy olchckhy olchol sar ain shotey aiin oteeal sheeteey ssheey chey okeedy tealy oty sheedy chey

pchedaiin qokees sheckhy okeekedy ral chey shckhy shedy cheeey oteedy shokain kedy chedy qokain olkalor qotedain dalolchey ain chty cheeey qoteokey chedy otedy alkedy shey oiin okeckhy ry qokeedy shotain okar ol chckhaly chokain oshey chey shey chdy alkeedy ycheain qokeedy l oty qokal darain satedy rain cheolololy shcthy qool l dalsheedy qokain olkeedor shey oltey ain olcheedy saiin okeos cheody r qokeeey qotal shedy qokcheedy shdy saiin oty qokeedy qokaiin yshear oteol qokeo shdy qotey darain qokain ssheedy otey ol teey shedy sheey dal lcheain lchepshedy otam qoky okcheor laiin sheedy sar chey qokey qokeedy tain qokeear qokar qotain sho chdy qokarol qokal otedy qokeey qokeeedy qokey okeo chcthy ororol lkain chy chey shey otain lkeeol ychey al okeey sheeey lchearain checkhey sheey ar chckhy aral dal

por tain qokeo otey ar qokeedar olchetcheotcham qo chckhy ain chedy qokeedy l chey shes qor chey chedy qokaiin darorchy okain om okaiin okam qokarain ol salkeedy sheeey tal tain r shey qokeedy odshckhy qokain olshedy shedy dol otain shedy oshedal qokeoteey o qokeey sheey qoty sholsheey qoteedy olain olchedy cheol qoteaiin dal dal okey dalkeor olchedy oky okain lkedy oteedy qokain qokshekedy sarain shy sory chechy soteedy sar otaly dam lshol qokeokaiin qoky cheshedain okeedy chey rchey sheody keekedal sey olchal qokeey chedy teedy loly shey shedy dar qotey oteedy tam okaiin otain qotar dain qol chdy alkaiin opchckhy shey lp taiin shey chedy qok ol oin qokain shdy or dal shey tal dar s ain chey shey s chedy dalkain aim qokeedy okarain lchteear qokam qopches otor ol qokain okeedy qotekedy tedy qokeedy alshckhy ykeey qoky qokeedy

paiin keain laldy sheey oteeol chedy shal ain dain kain qokain daiin tar shey shedal oteeey shey cheey chey dar lkeey chtal dain oteey qoky qokal qokees chey lshar qokam teo ol d shey otain dain shekeedy okeey olkor al daraiin shepchey oteedy shckhy qokeedy sheey okeedy lchey olkain shckhy lkam lshey aral qoksheey l okar otar qokain qochedy kain shedy otam ar dey solkey lkaiin sair techedain chdy sain chalain oky ol chedy shedy chotaldy oleokedy qotal cheey qokchkeedy qokeeedar l chdy lke oteey shdar chey ar okain araiin dar cheeedy qokaiin ol chedy oty qolair char dain dain olkalchey okeey ldain r qokain okey qokain saral qotedy qokain sheedy shckhy dy keodain lkain sarcheeain shey chechey shokedy sheaiin qokal checkhy ror ofsholchy ykal ory shey qokechy olchey l ar olchey chey kain chckhy raiin

py qoky lol

pchey lfy qokey dain oshedy shey chedy kal sar rain ar ral chey

podain qokal shey ain okal otain shedy otsheedy dain chokain shy shedy aiin shckhy qokam lor qokey qoty qotshey lshedy ar aral chedy lal qokeey qokeey chcthy chy otedy sotal okaly shedy sheedy ot shedy qokeey chcthy sheeey chedy key qokshedy ain shtedy okain shckhy dal chey otalain qokar qokey qo dam shol alshdy qoty

pchedy sain okeedain qochdy shdy ok okeody qokeedy darain chey qoteedy keepchedy lal dain dar qokeey chkaiin shedy yl cheey lchaiin sedy lkarain okal okeey oky chedy otecthy qolkeedam sheo lshekeey okar chekedy chedy sheor oteol lkal ar chedy opcheain shechy chey otaiin sar sopain ain qokeckhy shedy odain lkeedy qokeedy qokaiin shfchedy shedy cheey chdy chey alal okeor chckhy otain qokeol qokeey qokey chokaiin chedy ychdy lkey chey otal qokekain qokain okar otshckhy

pchedy qokeey lpor lkeedy okain qoteey ycheain shedy sal lchor qokeedy rain r shedy cheam dar qolky shey shdy qokain tshckhy shechey qokar qoty cheeey aroly oty olkar sopchain qokeedy r chey arolain qok chy yshey aiin ralshey chey qokedy alsheeedy

psheedy oteedy cheey lkeo qokeedy cheo alky sheteey okeedy dal otam otain karain qokeo chdar dalkam olchdy qokeedy sheaiin alkekain yshedy otey qotees qokeedy

pchey dy qokal ked shedy qokchckhy dain sain shckhy lain qokeeaiin qokeedy chckhy choteedy cthy ar ain qokey qolkeeedy okar ldar r otedy olor cheey shes qoky keedy qotey sholar chey shey chedy otal qokain arain oteey qotain otain qokeey dalkeo shedy qokedain ain s qokain olol shdy saroiin dshechy ain dor okain chepaiin qolkeedy sheey qokeey oteain tar qoraiin lfchey oteey araiin

p lolkar olcheain qokain lkeey qokeor

pchey cheedaiin sar lchey qol okey shey archcthy or qolchedy oteol okain cheey qokeey ain olkes dy

pcheedy chey shedaiin chedy qokey shey qo shy ol y shedy sal dy kain qokal shekey sain chckhy otol shecthy qokeepchedy otchopor qotedain lchear chokeedy qokain ykeedal shcthy shecthy dar chpcheedar qokeechd qolkain cheedy

pol sal al oty shckhey ches techey qokeol chckhy sheol shedy ltor qokeedy okeealol lkeey okaiin qokain sar qokoly qokam shor sheain lpchechy cheedy chey sheoly alkeeey sain sheedy r cheey qokeey sheeedy lkaiin s sheey chy okal okain qokeol tar raiin ckhy qokain ry r choteeey lol araiin chey shckhy shedy shcthy qokeeain qokchaiin shykain okeey oteey opchckhy qokain qokeedy qokeol okarar sheeain qokeedy

pchaiin

pchorain qokeedain qokedy shedy lchedy osain qopar otaiin ain

pcheal chey daiin ain cheedy

fchokedy qoteedy chey otsheteedy okchain olchy yteedy opol shey odaly

fchckhy qol shedy qokain oldain al key otal cheeey ykar arar okar qokees kain ol qoain sal dy dal chey r shedy shdy qokain shoteedy alkas olke qor chedy chedy shey oly shedy qokey ch oteepain ain choky okorain darol sochedy qol oteor chey shey lsheedy okain chey chy shaiin ain chl shkeol okeedy olain chedy olkain chedain shcthy qotaiin qoteedy otain dalkain oky shckhy qokeey olshey okal dain shedy otain qokedy keedy ty okchecthy qokedam y okchey lchedy otain sheedy qotar lchedy salkecthy saiin l r okey ar chcthy qokeey choty qotar qoty shar lkaldy chey shechey ched chey qor kal lolor ar shes qoteeam keeeteor chckhy shey sey r dal qo chey checkhy qotchdy cheey chedy qolchecthy shctham olsheeey qokedy dal opchedy alchey shey shey qoain alkecthy dsheain qotey shedy chey shedy cholchedaiin qokeedy daiin okam archdal sheol sheedy lain araly lchedy shckhy qokeeteolor dal dal choteey chckhy lain

pom dalchy salkain os cheedy cheey oin chkeedy qoldal

pchcthy ain chaiin oteey lkar saiin oteeey qockhy sor qokarain shey chckhy okchear loiin chey cheain shey sain lkeedy chey ololol alain qokeol oteey qokalar okecthy loy ar chdam okain chey otalchy okeedy darain ykeedaiin qokain okshckhy arar kain lchdy qokeey chees chey tain sheoly qoey otedy qokar olchey lcheey chdam dal sholkeear shedy sheydy lkaiin qokeey okar chcthy qokedy shal lom ol lain l otey shed sal cheey dain aiin qokain

pcholy ral oteealain ol olchotedy qokeeaiin qokaiin olsheey shedy lor olsheey sheey sheain chain lkor ykeeal okeckhy olsheey chedy otaiin qokey ral otal oshckhy qoey shckho qolol teokeedy al shor lkar ropchopar qokar l qokal r okey qokain daiin otar shedy shey odar dar dal shedaiin sheedy qokar okam chey qokeey arain chey chey alkar tain chy l al qotal dy chdy shear qokeey chain soteedy chey qokar qolsheey otal dor qoteey ylchar shey okolaiin qokeeey chedy shekain okain l lchey qo

pcheedy qotain l keol qokain lokeedy lotey choteedy otaloy ykeey qokey alchkeain yteeol shedy sheey otain

pcheain lchtain qokain qoteedy dy dy tekeey saraiin otain teol chedy okain lsheeey chear arain shedy oteor qokeedam aiin ykeey shdy qokain kcheeey okeey shey qokeeain dar qoky lchedy qokaiin okain qotey r aiin qoeol shedal shor qokeedy qokaror shes keey chear orain qokaiin qokar shey checkhedy shedy ar l shoteedy chey shes otain ol ol cphdy lpchey sheaiin qokar okeedy dsheedy qokeeshedy dain oteain saror chain olcheey am olotedol sheey qotedy oty chain qokeey chey okeody or lky

pchaiin loteo chedy ol al lkaiin okain l qokeekaiin chedy qokam otain okeoly qopaiin choky ykeey chey dain shedy aiin sheedy cheedy chain oin qokal cheey okey chedy chy qokam

p shdy

por okchedy chdy am qol okeey lchdy sar taiin dshey okal odalaiin chkary qokeedy qoky lkeeain okaiin yshedy shckhy chedy shey chdy chedy chckhy sheedy qol chedy shey ror ol keedy qokeey qokeedy chey chaiin okeedy chain shcthy shey oketetchey chedy ar okaiin shdy qokedy qokain olkam olchy olkain qoteey qokar chey alor l olkar qokeey qokal lkain chaldy qotain qotor y alchckhy qokeedy chedy okar sokey qoksheaiin qolchl olchealain qolsheedy cheey qokary l chedy qotal qokain karar altedy

pchdy qokeedy qokaiin shal dy shey okchdy shedy am qokeey lchepal olshey qolkeedy choteedy keos cheain araiin olkar shecthy dain solcheeedy okeey okam sheed ltar lkeey qokaiin

pody lopar lkedy sheedy shey shey chckhy qokaiin qokedy otes ol qokeey qotar tain opchdolaiin shedy qoky chedy cholchcthy shckhey dar chedy qoteey olchedy qokain alkeedain qokain chckhy qok chey otchdy okeedy okam qokeey oty lkey ol shedy rain shol otedy chedy shedy chol qokain otchy ain okeey qokain okekal qolkeaiin key otal chy otaly ain oteedaiin dshey chedy qorain chckhy ol sal qoy shcthy shedy daiin qotaiin

pches lkal shoteey shedy dey kaly qokeedy dain dsheey chey aram dy shey qokain qoky qolchey shkain dain soly opches qo otedy y chey

pchdy shain rain qokeey aral qokeeketedy chedy ykain otedy chain okain

pchain qokain olkaly char okal dain ychedain okey shey sheokeeedy qokal chedy shekedy olain sain otal okain qolty lshedy ol tal dar alshy qokain qotsheey okair okar lal sheain sheey shy sheshey okeody cheedy qokaiin qokeeedy qokey arar

pol shy ropcholshey rar okeeteedy lkain am olaiin cheol sain sholchey otain sokeey qokam chey shokaiin s qokeey okain sheey cheedy qoketey dy otey chedy otal chedy chedy shckho cheedy qokecthy chedy okey ar ky olkeey sain oshechy qokain osheky ycheedy l am shey qokeedain sheeey alchy qokchom kedy ok qokaiin shedy qotal dy olchokaiiin okeokarain saly okaiin qoky sheear shdar oteedy or okeey sy oteody qokeey shekain opcheey qokey lkey oteey ol qokeey qopal shdy shyshedy okchckhy checkhy olkaror qokeol key tain r qorol qoteedy otaiin qokeody qokaiin ychy tey sheedy okedy shckhey qokain dar tain arar olcharaiin

pshckhy okeey chedy keey shey otaiin qolkeain l ol qoteedy shckhy olchey aral darain cheeedy shey dalfshechedy araiin chedy otal chckhey qopchdy qokeedy keeey ckhey am qoty chedy qokeedy okain cheedy qoteckhy qoal qoky chedy okshain shed loiin sy chekes shedy

porain qokeedy

pal lain dchar okal shey qokeey shy opchey shedy oky chedy qo seey

por daiin shedy lkey otain otey ain qokey

pshey

fcheaiin olcheary daiin cheedy sas oteey qokain tedy dain rain r olar lkees ol ol chain shey qotey shckhy qotey lchedy lkain chey olkedy techedy ain sor choain shdy tor ain ar

fchey otedy qokain shedy chckhy qokain olkeedarain qokeody darain qokeeo okeedy chedy qokeoly chokeey chedain rcheody ain okepcholcheam ykaly ain qolcheey lchey rchy eeokchedy okaiin okey qokeo qolcheorol chdy okaiin qokain talchedy araiiin

pol otain ched chdy shedy qokeedy opchdain shetchedy kain qolkeeain shedy chckhy lky otedy shedy lol chedy shckhy chey al sokaiin chey opo l olksheedy raiin dar aiin chain

pchckhy chey dor or d ol shcthaiin qokeedy dy sain lkeeedair

pchotarar chy qokeedy qokeedy okain olopchey qokey lkeedy okeey qokedaiin r lkain chcpholor chey shey chcthy otey tchedy otal chey shetain lshepchokedy sheckhy otam ol darain shey chey okeory ar ty cheey shdaiin dalchdy alkar otal

pain oteey shckhy qokeepy r qoal qokain dy chedy okeey dalchedy okeedy tam alkeedy qokeedy sheey dchey qokeo chekar qokedy cheain chckhy dain darsheol cheain shedy dar aram

pchey otaiin chy chekeoshedain shey chedy qotalaiin qotaly chtedy chey chey lkeey shey shoky chedy lsheckhy som qokeey qokal olain okey shfchdy qokeedaiin lar dain alal qolcheedy op qotarain qokeey ar qokaiin ar qopchey chedy chey ar dalkeey qokal ol qokeeedy chckhy qokeey qokeey dar qokeey shey otain otain okam dy shey y chopcheaiin qokeey okain

pchckhy teain sheedain qo tor qokam tair lal okey chedy orain

shedy qokar chey daiin ychom shey qokeey cheedy

por qotain opchy lkal okeedy dor shedy chedas dar sheey qokeedy dain qokal qokaiin teokeeoraiin oteeshekeedy qokaiin shckheain keeaiin otshey qoteeedy sheoteedy cheor otedy qokar shedy

pchdain qotaiin qokaiir okshedy or otey qof eeedar qokey otol otol sheeey lkedoral qokaiin ol qotaiin qotchcthain cheo sholchey qokdy sholchey okeo okshedy chedy al aiin odar lkam chey otair olshey qokaiin qokchdar otor qokar okchedy qotaiin chotaiin qokeeedy dar cphol qokar qokcheeo olsheedy odaiin oraiin otalchy yky tam qokaiin chol oty dcheam qoteokaiin lokar cheeaiin chey sheedaiin otar oteo shey oto

pchokaiin daiir oteey qokas daraiin otey shed cho ol yshey teedy qokey sheedy sokchotaiiin chedar cheedy okaiin lkchair chdy qokaiin ol ytair oty qokeeey lsheo saiin shd chedy chedy tsheekeedar qoteey ofsheeedy keedain qokeedy dar y daror tsheody lkchpchopol oar olaiin

foiiin olkaiin ar ty cheo chekchcphdaiin chedy ar raiin ytaiin qokeeokaiin lcheeey qokal olkeed lchey otaiin qotol qoky qotaiin oteam chey qokeees cheedy otaiin ko oror qokaiin qokchotaiin chedy teedy sheo akaiin sheeeshedy okoky ain olkal okaiin qokeekeodar

pcheey dy otchotal aiin sheedy olkaiiin qokshdy qotcheey chy chokeey sarar aiin qotaldy otor qokchdy dar cheedy tchotaiin dy ty kain chedy oltain kshoteekar chey lcholkeey chol dair kchtain okaiiin ytaim qotas taiin qokal alchodar ycheo okchey olchdy r cheedy ar sokaiin qototar cheey otchockhody kar lkor dalkchy dalkes qokeedy l qopchokaiin ychey otef or kair saiin okaiin opcheody aral oar chedy sal keedy tedaiin oty ar qokeol okedain sor d shey ykam opchdy qotaraiin shkey ody otaiin qopor cholkeey qokchodain

podar okedam qokal ocfheody otchy opchy shedy qotchotar qolar ytcheaiin aiiin ol okedy

pcheedy ydarar kain chokaiin qokair tchedy okal cheedy lcheo qoteeey

py lchedy kair qokaiin chedy qotedy chedair okchey dy okain lcheedaiin archedy oraiin otshedy ytaiin otaraiin cheaiin tos opchody qotol odar chy qotaly qokar qotaiin qodain ol lkey oedy rol otaly alor taiin alked chedy qotaiin qokchokedy dain chtsheol chaiin chedy olkchaiin od lol ain or sheedair aiin chor qokedy odam or shear okcheody olkchey deeedain ody qol opshaiin qokedy qokchol ok otedy qokeoly qokaraiin chdy qokaiin okol

pchocheody ytaiiin cthy ral ytedy cheedy r taiin cheos chedy l ykaiin qokaiin sodarodain chedy sal chey yshey roy okey kar daraiiin chedy dam dar qoteol qokaiin olotaiin cheedain aiin ror aram raiin qokaiin okar lchedy okody

pchr qotchdy okain qotain alkchor r aiin cheol shey qofair ro y shdy r dam cheedy al chom l qotees lain

pchedy daiin otchotor qotchedaiin qotchy ychckhy okeeedaiin chokor kos ol dshy otar s keedy oky olkar sy cholal ytalchdy okchody shotar osoraiin okey l cheo chey aiin otaiin dair lsheodaiin daiin shesheaiin opcheedy qoeeedy oteedy chtchor chokaiin shedy otair sheeey chey otaldy ykas

fy alkeeody chdy araiin oteey qopchey raiin okeos

pchy chodal

pchotol otary sheedy al qoteol chal ody lkeckhy daiin qokain lkam lchokaly ockhy chedy tcheeo tair dal dain kair chody oteeey chedy l otchcphey qokam qoey l chdy otaiin chey qokeechd cheody daiin dalchedar al olkaiin l qokedy sheey cheedy qokar chedaral lkcholkaiin cheeol ol qody yteedy dal chor al qotcheo aiin cho lkain cho laiin al qoeedy okol

pcheotchol chechey daiiin araiin or qololor taiin qokal chedy okal al otalaiin cheeedaiin qoaiin otar sholotoly oraiin dy qokeedar shty ry kaiin shey ldar cheeedy otcheo osaiin qopaiin dykchy l teeody al ar shdy al lkal ain r chopchechdy qopchokcholair osair cheeedy qoain qokol ytchotees lkcheol qokeeokaiin ytaiin r okair qotedy ytaiin chedam qoeo okaiin ain ched qokair kal qokaiin chy l qockhy ylkain qokair kchokcheody qokaiin cheos qotain qocheoky dadar okchd qopal

pcheol oldaiin qokaiin oteey

fchy taiin shaiir lol oltchedy lkar okaiin okair cholkaiir otedy keeey cheo dar otchey lkchockhed l qoedy

pchey chotsholkal ychair l qoteees qoaiin chol octhy qokchkal odal keos shedy qotches otal qotal qotedaiin otar ykeol key ockhy aiin otchy tol otcheos lkaiin chechy toiin ol qokol

fshotchotal cheeor qokaiin dy chopchedy qotal okeedy otaiin qotaiin shal qotar chdy ain oteey l qotair oteeey lkaiin qoksheeokeor ylain okaiin dytcheedy l choteeor qokcheedaiin dy otedy ary tam yches qokeodam qokaiin oky

pcheochy ol octhy daiin qokey ody ody sheey lkain ykchdy oeeey okaiin ytedy shar yl dar olar keol okey qokaiin dy ochokaiin cheed ain ytal ar okar chol tor keo ykchedy chedy qoty okcheolor l oteedaiin lkalchedy aror qotaiin qopcheedair rar ar sal olkchedoiir chedy kaiin laiin adar chedy qokchedy alkol am ytaiin l ar chedy qokory

pchey otchoky qokal lkeol okshoaiin qokar shedain okain otair qokar ydar chodair aral olkshotain saiiin shotaiin chokeedar cheey aiin chdy chechey air cheey oty qokekair dar cheedy chol opchey chey or otaiin ol qokeo s okcheeedy cheody ychol chedy dal ykeodar toraiin dchedy qokaiiin qokeedy dshey araiin shechy shey kar qokaiin ty odain okeedain olpor shal lkedar shokain ol ldalair qoty qopchedy qodytaiiin keo oloparor qotody odam olkeodar chedain l okar qokar qoky otair okeedy cheedy ar otaiin chokeedy opchotam chy otchey sair qoteeechy ol yted lkor qol lchdy odchpchcthy s al chedy cheor keey qokaiin qotol qokekchedy keedy chdy alkeedain okeo qocphey saiin ar kar shey ytcheeos dalcheey alchdy aiin ofchotary lfchdor qokchey ykain

pcheedy

por qoteey okchey dar oteedy qokchotaiin qokaiin okar chedy qokaiin yteed okal ain qokeor oteeey okeeol sheody dal keol dair shokeey oky otey chealy sheokeedar

pchy qokeol talchetey lkain cheedy or qokeedor otshey

pchair cfheey qor chey okaiin okaiin chokaiir odaly raiin qokeed aiin ar qotches ykal olkeody al shy opchd qodeoly cheey saiin yteey olchorchey sair alkol dalkcheodaiin chdy qodaiin qokam qoky qotar otaiin kal ol ychedy chdy dy alchy oty dain qoor chechedy ycholoteody daiir aiin ol okchedy qokeedaiin dshey cheody otaiin oteedy ockho cheey shedy olshe od otey aldair chol odaiin of oteo qoain ar ody ody cheey sheol sheeedy ychckhy oldosair kchdy laiin qokeeey qotair qoeedy ky l chy chokchodal otal otchey keeody ockhain qokaiin chotam sheor cholfsheodain sheeedy choaiin daiin choteedy lkar ar qoteeo alar shotches ar otain cheey okaiin alkeody ysheody ol ykaiin cheol okedar opcheodaim ody cheedy chey raiin oteedy qoedaraiin qod oedy okeody r y chedy otar okaiin qokaiin air dain ol kedy qotair qokaiin

fchkaiin or qokeos qotaiin cheolchdaiin qokor sheedy ody lchodalcheo qoeekey oraiin okeody dalpchey okom air s oltar alsheedy otal cheedy keody okedal chey aiin y saiin qokaiin octhydy otody odar otchokeeedy rar chckhey okair dy okeedaiin keoly sheekain qokaiin

pchdy cheedy sheey otchedar qokar qotcheol lkeo qotol ykeo chedy yteedy qopchotair lkar kal os otal l olocpholchedy odalkeeody

par ycheo daiin chokar ry ltey kcheeaiin d l tedy otam cheol lcholtcheedy oty qoteecheshd tched am aiin oty opchedy qokal sheo qokom qotain s dalor l qoeeodaly olky daraiin

faiin okaiin alkair kaiin otchey qotair os otal deeol qokam okam qokeody ycheey keody shckhdy qotaim ar qoty qokor kalolchedar rar otcheedy qokeeey ody s otey odair cheaiiin otair chaiin oteeodar qoteo ol ched otair otal chedar teey oain oteoky otal lpchotal yty dalkam

fchokeey keckheol qokody

pchaiin cthedy aram l qokey ody otchor

pchodam okaiin sheeal kair dair shor qoty okaiin qokeocheaiin lar al qotaiin od ykeeey qokal chodsheedaiin ocphy lkchedy air daraiin raiin al qoeedy araiin l ar otaiin otar olkar kar chaiin okeeaiin qokeedy qokaiin

pair chcfheody okain qofchy okal otar chdy otchckhar qokeedy dar ychd chey shekaiir okain shey

pched odcheedy ofchopsheod opcheody okedy opdal qokeey chotor otair ar ar alkaiin keeey okor dar chedy salchpcheo shopshoteekal qoky okecthodar to ytain qokam sheol qotal ody otchedy odar tchedy shedy shoteedy alchdy ol daiin ar qokal al chedal odal chy roiin aiin otcheey teees taiin chdy ros qodar ol shedy l opchy araraiin daiin ar chdy chey ar okeedy chy ar teeain cheody okaiin olkaiin sheed olar choky ytdy qokar qokaiin okeed shed qolokeeedy key chokeeody otches qotaiin kshor keokeed lkaiin rody shdaiiin s odal arody dary yteody okaiin qoteedy leeedy alched d l d qokaiin opchdy s sheo oteeo qokeekshey okeedy chodaiin chckhey ykcheedy chedal qokal ykaiin alkeedain oteed qokeeain qoedas lkeeedy cheeo ar aldam ar dy r qokam kaiin tolchd qotchey chey oeeedy kshey opcheey qoteckhy ar otedy chedy qotar arsheeedy okchary chdy odaiin dar cfhy cheos aiin l qotair daiin qotedy qotchotair olockhair chy sheeey okey daiin qokeees otam cholor kam daiin qokar l chy cheol qokchdy qokain ykeody qokeol ocphedy chy olkar otal qoky qopchotaiin otchdy r qokeeedy chdy or lkam ry cheos cheol lshdy cholkam odar chokal chey al toteedy qolain chotedy ytcheedy ykal ykain ocphdy l shotaiin chdy keol sheedy kedar odar

pchoteeos chey al sheody okar sheodar odal cphdy oteodaiin sheedy lkar lar l qokeedy tain lshor okor daiin otaloraiin teedy lkaiin qoteedain chy qokeeedy kchy dy opar qokeeor kedy odcheoralchey chody chedy ol okaiin sody lkedy cheekches raiin laiin ylcheody shedy qoty chotal shdam ody al taiin cheedy okaiin yar odalkeolor ol oky or cthdy otshedaiin okeedy chdy solaraiin qokoly tchdal qokar dain chotaiin okaiin qoty dy qokeodam qokas otcheedaiiin sheepom or sholchain ytar qokol kcheey octhechy l osaiin kar qokeey daraiin qotchl

por tetal otetain olfchdy qokcholchokar dar olkeey qokeedy taiin aiin qokal aiin or chdy qokol otdy keol lked otey cheeo qopol qoteey shain sham chedy oky qokaiin qotchedy rar

pchar soeodain qokeol ykaiin otchdy ylar kair otchotaiin kcheey qokedaiin qotal al r lkain am qokeokchor chey qokeo ysheos lcheochy rar qokchotchdy qody qotched qool otey shdy shol tchy dsheoraiin qokar al os chedy cheody alkody dain l shopches cho aiin olkeey sokeey shotor

pcheedy ckhy chedy sholchey otchees cheotcheol olkeor qopchy qoain okar qokeedy

pol cheody ky d aiin olkain aro chy oain l aiin l

pas kaiiin l daiin qotaiin or shdar olshecpheody ar

poiin odalshol keedaiin olkchedy

pchodain chckhedy qokair ar oteeey daiiin qokchkcheedy qokey okair shair kar dalaiin tchoteo ar cheaim olkeor sor qokain r saldaiir ytoly opdy opol sheo okar ol lkeedy qolchedar qotaiin qoctheedor checthedy ol qotaiin qokaiin dar al l qokal otaiin odcheoldy olar ar ykain olkeody os ched r oeo otchaiin chdam shedy chopcheey okaiiin aiin ykaiiin chl qokeo

pchdam opaiin otey chedy aiin

pchedy

pcheedaiin or ald cheody ochcthdy or lor qoteedy sheey l sar qokaiin aldar ykar otar ain kaiin qokol chey qokam sain shokaiin opchaiin qokoraiin lkchechydy araiin cheeedy chedy qotaiin cpho l qokeo shedy qoal kshody ar shol qokeeedy dy qoteeokedy ol ycheey qokam

pchl oty dy toral dalal r otaiin qotchom y yty qoky eeody araiin ar chor keol cheor okchy yteo sheechy chey cheedy kaiin chy chain shol lshecfhdar cheeey shey chedy otchdam ar lkchokchey aiin soraly sheedy chody qodykeey dshedy am ossholkain shotam lokaiin otaiin otcheees opy oal am ty ytalchey sheody okchey teeody otoldy dam olkeey al dar qokair ololkchedy oiin qokal dypor okor ched cheol qotar aim ysheody cheaiin qotaiiin qokcheor alkedy cheodam sheos alor qokeody chedy qopchaiin ar dain shedaiin

pshaiin odalkcheedy r alkchdaiin dam otal shees cphed okaiin dar qokeey chal ary opcholchcthor olkarchy tedaiin oteor shedy lchdain cheey qoeo tair otain qokeo leey qokchoty chedy dalair l olkchdy qoeody ol dakeos ylkaiin chaiin aiin chedy qoeedy l chedy ar lkeey qotair oteedy arar shokeod otair shdam cheo shedy chdy l lkair sheedy qokody or ol tchtal dair al adaiir qotain cholkaiin ocfhdy ches daiin lkar chol qokeeey lkair lkaiin otal ytain akor shey cheol shos qokaiin olkey or odalchedal altaiin qofcheal chokar cheedy olkeeodal ol or koloy or lchotshdar oeees lkcheedom chol osol ol lshokair yteeey ytain ofched okal yteeodolchdy keody tcheo chksheody qokal okches alkaiin oty chaiin cheedar chedy daiin ar saiiin ychedy qokedy olkcheody kedy aiin chdy chedy qokedy qokar lkaiin ytchedaiin qoty chodary odsheo ar l shedor

pal cheokaiin sheey sheeol orchedy ain ed araiin kar

pchy al dy okor chey chotchal sheeaiin lchedy okaiin otorol dosaiin sheey otair cheey od opol otair lkeeo daiin tain lopchey cheey ody cheeor keolaiin otaiin otain otair qoteeedy ain chey qopchdy olar l

py cheey chokeor qokaiin okaiir ol chokchedy choteey ar lkaiin otchedair cheain okchedy qokcheo qokeeey ar lkchaiin r qokaiin dy cheo lory qocthdaiin chey lpchocthy odchdy qokar oteo ckhey cholkal kain dy qoteeedy dain rody qotaiiin qokedair chekaiiin qoaiin shey dalaiin kol qotedar alar qokain chcfhdaiin otedar keedy alkal okalol otor aiin qokal

pchokeedaiin dy qotedy qokedy ol ltaly qoky chpd arain qoeo cheos cheo keor rar aiin l l lkeeey l dain daral lcheol qokas air alchotaiin

peedy oeol otchefched chal qopchedy sotaiin chdy okeol ar odalchol ody otain ytaiin qokain shotchedy lkal qotaiin

pcheey or otchechedy qokeeedaiin chlalchy sos tal shdaiin qokeody qokcheedy tar qody chokeey chey choeeedy otor qotaiin okeey shdy qokeeedy ltaiin

po lkor ar ykcheeody araiin qotedy l qokar otaiin aiin chor chedy okar qokeeey sheey d qokeos chedain qokeey ypotary chedy qotchaiin qotal qokeeoral tey qotaiin qotchal shdaiin ykshcthedy osaim aldain dy ty dy chedy chedy okchcthey chedy ol l ysheey otchey otaly lkeedy dsheor ar salteeol otaiin ar qopaiin cheody qotal l otcheody yteeedy dain ykair qokal chedam qoky okair oted qokcheody dy qokeeedy odam daiin ychor sotor tal cheol kchey qokekar chedy daiin al kchteeal cheeair tcheody ddy chedaly ol l chdy shotchol qoar qokaiin chol chody cheedy alam ram r qotchokal dy qokshd qodaraiin qolo qokal qopcheedor otaiin dal kaiin kaiin choteedy ykaiin d qokeechedy opain qokshey alkaiin ycheol cheeaiir

paiin ytcheol okair ol aram lotchedy oteedy kal kaiin qokor qokain aiin d shotol chokar qotair ychl qokchoteor ytaiin okaiin

fsheol okedam taiin ytor tain cthdy raiir ykar shedal lkeody air qodal qokchotshedy okedal qokor ain al qokaiin qokeeoly qokchey chees tedar or qokcholal ykaiin ychl alol

pchy ytalal or lkcheey oteeodair shedar qotshty tcheody odain alkar otaiin shoeor dy okeodaiin oteeo opchdy otcheedy odair okeedy shoteey cheodaiin oiiin chol otal chkain arain qopor qolol otaiin okcheedy olam qokodaldary salkar teedy salkal okal chedy okaiin qokam lkees sheo otchedaiin qoar okaiin ychey cheey dain shy chy aiin qoeedy ykar odalkey qokary ysheedain cheedy ykaiin qokor chedal qokeey al dol qokaiin al salaiin qoteedy kar

pchoaiin olain okeeody chey opchedy teeody chor sheeain qokeeokaiiin aloksheedy otchaiin lchey am shdy odaiin otal or ycheed odaiin qolkeey sheo shokaiin choiin chy chedy chy chey qokchor alcheokeo dy ykam qokcheo okor dar tor sh osoiin okshokeedy chey okar qokalchd dal otchol ochy taiin daiin dar dalty r otsheedy ol d otam ot qodchotaiin qokeed qokchedy osar aiin qopchedy dchy

pchoteey qoky lksheedaiiin qokor odary oteody tcheo chody cheody shor qoey cheey sholkar qotshotain tain opcholchedam odaldaiin r qopar chedy qokeeo otey qokair cheedain qoteol qokaiin octhey odal aiin chodal chedy alpaiin chcphey shey cheedaly chey otar dar qokam chokam

pair ytchedy okain oly qoshotair otchedal qoctheol am

pcheo aiin odal or alkar tair qokaldy lkeody cthedy qopaiin che opy qotsh cheedy dytaiin chedy dy chedar ckhy ychl ytain qokeeody okcheey lkedy tor qoty oksheol ateeo lpcholkor chey otar qotaral osaltal qotain qodain

pchekal qokaiin cheey qokchol dalkor otey chedy qokedy qokeeotol raiin chotaiin

pdydy oteody qokeedy lkey oteedar oky shodal chor qodaiin ar qokain

pchechey dalair alkeeody daiin ksheodair okedy olkeey s aiin otair choteotaiin cholkaiin al salpcholchedy rcheey otalch araiin shotchy otol ytody dair qoty r sheedy otol qokar qopsheedy chteeedy kar ycheedy sho dal alcheody chey cheedaiin ches otchey qokody okar oltain chdy olar okeo qotchkchedy oly yteodaiin lkaiin alkaiin

pchckhy lkol ytchedaly qokar l ar r kaiin olkaiin chaiin ky ain keeody oteody dar oteody aroly kaiin olkaiiin olkchedy shy dain dytar r ralchy lal dal lked

pcheey cheol oaiir ararar akaiin ckhy odaiin qoeedy shtaiin okeedy shedy toldy qokeeky ar ypchckheedy qotaiin kaiin olcheod cheeedy dy olkair chdaiin

paiiin ody olkaiin qoteeef chaiin okalaiin odaiin chdarchey chedy cheor lchey qotaiin oeedy otchotcheed lkchody ldalf cthedy dal ydarokecfhy sheaiin alkain qokcheol qokees

pchotaiin aiin shdal chcfhdy chpcheeekaiin ykal taiin lkair otshey al okaiin olkaiin dair saiin qotaiin kchey lchdy cheeey r qotchokair ol taiin tcholkedy dy r lotcheetcheey olchodcheey qokain ockhedy sheey odalkal r okaiin odaiin ykeedar qoteeed aiin l chdy shotcheedaiin qotchey dain qotor lkaiin okeo okchol aiin otchedam opcheodar shopchor

pchaim chdy otedy olaiin cheedy qokchodchy ychdy chor oraiin osotor oeekeeody aiin qokcheedy dary oteed odakain rcheoly qotedy okchey qokaiin olor al qotal oteo cheol shdal oeeo cheey chckhy chedy sheeedy otedy dar oly qotchotaiin lom lal qopchy cheol sheeol qopsheoly dopchy salchey sholdy dar aly odsheo lky qopchedy cheos qotaiin shokam to qokar qokam ychoteody aiin solkey ain chcthy qokaiiin qokaiin lfcheody okaiin ykaiin

pain oltor tair checkhedy shdy olkcheeolchey shdy chaiin otair shes shckhedaiin lfalchey aiin alkaiiin ykeokaiin sar osotaiin daiin qokcheol tchy chedy lkaiiin qokol dam qokeeal okedy keody qokcheeey lal otchdy sheey olcheedy

pchedaiin chpchdy aiin otair aiin ain teedal sain shor chdy kedy kaiin dalchcthey qokor otair chey d ykar qodalchoteedy shedy qotchokaiin chaiin qoteedy odaiin daiin sheol shey qotchey qokeeedy cheedy sheodair ol chdy chy sheo alchdar ot sheodar oty olodal tal otal l qotor qopcheeedy cphes tcholkor laiin laiir okcheol sheody ol qokar dsheo olkeeaiin r ody otam cheedy ol qokedain cheody olkedarchey cheedy ty okeodar lkeodaiin qotchedy otaiin okaiin qokeear ysheeey

pcheol qokaiin ykeety qoky tchedy cholkey ochcphedy ykaiin

pcheedol okain qotaiin qokal otam lchedy kcheechy chodaiin olchcthdy oty qokal olcheedy kar cheeshek sheedaly dair al cthdy saltar okeeey yam okar otchdain sh oeedy olkeeey ar qotchoshokcheechedar chokaiin

pchal ty chedy ykaly daraiin qotor dy otam ykam alkal qokaiin qokaiin ar chos or or ain qokched sheey alchy keey shckhed cheeeshy dalchedy chckhy qokarair qokedaraiir alchpsham qoeey okeeey am lcheol okair qodar dain shedy otain oty deeody qokar l olkair ol cphor chkeeedy qokar

pcheeaiin ar ylkaiin lol chey opchdaiin shdy qoeedy qopy okaiir keey yteey taiin cham otal qokaiin okaiiin qotshotchoty

fchedy okeodaiin od shdy cheody qokaiin dain okeey qotain okeeoraiin ain ol qodaiin arary qokedaiir lksheor oly chedy teo chey qoees dalksheeo okarory cphedy alol qotoly qokaral tcheedy olchdy ychechy dy ar cheos r cholkarchy qokeey sheey aiin laiin lchcthy okair odakain otey ykair qokol kar oldy okaiin or cheshy chey or chokoly y ykeeekeckhey checkhydy qokain dy qokshain qoiin okor olkeo ytaiin eaiin tsheedy chekeolaiin sar alkeolol qoshey okey otar chokal dam cheey dshotair

psheedy chotchcthy saraiin odalsheoly qokal chedar qokeey okal ar olkar qokeo dy opcheeodal chky rain cheey okaiin qotal dar okeol oteeo lky chetshor chol cheeo qokair daiin sheeey qokal tal r qokchpchey cthey dor okeo lkal ol aiin yky ychedain chedy qoteol chey dar shdy qokol opar qolkaiin odar okar ain osalaiin kaiin lkaiin rar osol olkaiin otaiin al chdy qotal olkar qokedy olkeedy or chy teo qokeeey al shotchokaiin okchotal ol cthor qodalair chcthey shees qodaiin cheedaiiin

pchedaiin qopchokaiin otos chdy cheey cheedy qokaiin or ol lchdy dain otor teeaiin chey otdaiin kaiin taiin or l shdam opcheos cholkcheo qotar ky okeody qokaiin qoksho oty ar dar alkcheo otedy ypol chotain kam qokar ychey qokeey dyched leos okaiin qokaiin ycheetor qokaiiin qokeo ar qokeedy cholkey okair dal otaiin daram kal dal ched sheol okeo qokaiin oky dar aiin dy opchedy lkeeody shey ry opcheodaiin oraiin or shey

pcholchedaiin otcheos dar okeedy otam qokefor qokeodar y qokar ldar tedaiin shol okal qod qokeedy chy shotair

pcheey tey qotchotaiin oaiin cheedy lkeody shedy ar otchechey qokaiin chcthy qokeol ykal qodain okaiin chodaroly okchodaiin ykedy al sheedy chedy ched okaiin aly oteeody oleody otechy araiin oteedy daiin shedy sholshdy ral qokeeechy oksheey laiin yteody lkal oteedar al chokeeey y qoko chey okalchdar olkshaiin ar d qokshey chckhey daraly air alcheokaral okcheey oteedaiin sar

for alches chy ol qotar qoko qoky aldaiin sheey qoteody okaiin qokeo

pchody r oltaiin alkar aiin qokey okaiin qokal okeeol chokeey ykair shearal olkaiin dsheey

pchey qopchopchedy oam ar opchpchdy olor ar qotedor qofchaiin chees chodam odoto okeo okeey ar sheeedy cheekeey okey kain osar chotaly chaiin cheey opchey okeeey oky qokchey ykchdy air lkcheo ykedy okaiin daiin yshar oldaiin key daiin sharar or qokaiir odaiiin oteo cheear keey qokeey chedaiin shaiin cheey sheey otaiin okeey olkcheedy qokaiin chdaiin ar

por qopaiin qotchedy sheo akair dy cheedy qotchor okchdy dchy olkaiin daraiin otal sheedy chedy okalam olchy otaiin lkaiin dal olkcheol qokair koiiin

paiin shkcheedy kcheol al chaiin shed al qodal qoky okal chosar yain she yteo chey daiin taiin am alor ol ychy sheedaiin qokaiin r sheokeedy al qoeedy sheo qokaiin okaiin qokeorain chdy olchaiin okchytar lshedy qokaiin

pcheeody r aiin aror otaiiin al cheey qotain dal chedy chedy

pchey olar al odaiin shopcheo taiin

paiin chedy daiin okeedy lkeedy l lkeey chokaiin daiiin qopchoteedy os chkaiin olkar oar olar aiin

pody chedy daiin qolaiir ykchdy ar

por olkaiin dal l eeody cheor otchedy qofchol chotain sheey qokcheedair ykar okar al chedy air sar qoty qopy qokees qokaiin ychochaiin shokal qoal ykal ar olkeeedaiin sheaiin dair okar ain cheey chdy ychey lkair oteey aiin al qotchcthy qoair oiir opshokeeody oteey otol okchpshal ycheody or rcheol olol ytchey sain al r oteol qopchokor l l keeteeed qokain qotal tedy char dchear ror lkchedy otey dair odaiin rar ytaiin chey od lkaiin sheo dain oky tar chaiir am dair teeody kchdar qokcheody raiin tcheedy ytchedy otchey chy sal otcheaiin ol laiin qokar qokedy shey qopchey opor okshol qotey chodaiin araiiin okeedy qokaiin tair dsheedy keeey qolchedy l odaiin aiin al okal olcheey alody saiiin chey olkeey qoteo orchedy okal chedy ar okam qokal chkoraiin qokaiin dal kaiin olty kor kchokar okcheodar qokekar qol qoty odaraiin qotsheedy chedy qokchokal sheey tam chey otaiin ykal lotar qotchdy qokaiin chdy qodarar okeodar cfhy qotey chokaiin shey al alkeeey qotor opcheal r dain chaiin okeey olchey shdy okas qoeeedy am ytaiin doked yar al dal qokaiin kchedy qotal otar ychar qolcheedal qokeeedy ytcheedar osal qodotain ol ykeo ychy ror okaiin raly t chckhechdaiin cheody ar cheody odain ain qokaly araiin y oky chdy qoky qokain choteey cholaiin qokeey qol qokeody lkary ykal alkeekain qocphedy tar olcheey cheedy cheeaiin opchey taiin kchaiiin cphedy

pcheey ocheair shedy shody odam qokchey l qotal yty s sheedy daiin ol qoteey qoky qokoiiin teey otcheo otedy qokaiin al cheeol ytal chedain qoeeo sheedar cheedy oedy qocheo ain am qoteed ldos ychdaiin qokedaly lkaldy qokeol qokeey ytar chees ry aiin otody qor laiin dar olchtaiin okal l chekeeo otalchy dar chaiin ol dchy l sheo

paiin chor ytchokaiin ar ol dy

por qoteody shedaiin chdy odair ychotaiin tor cheey okar ar shey shokshom dchey tain chol dalkaiin qotam oty okaiin cheedy qopcheodaiin chedy alkchedy or olchedy qokar oty ky char qoror alaiin dam ary sotam otaly ty qokeeo otory olol qokal chain s lkshekeo qokchy cheaiin al qodaiin sheeo qoky qokar qokchotaiin oky opchaiin oky sheody ar okaiin cheody

pchey s shotaiin taim odal keol sheedaiin shedaiin arair raiin okchedy cphy qokchd qood qoke air olkaiin qoeey qokar aiin odar olchoteey cheo ar dcheeeaiin qoty dsheol kor tsheedydaraiin ody chcthedy ral som sheo chedy qotal chor chdar otaiin shdy okeo otam qocthey dar olkal shopchokey shey okor shedy qokchey aral oteeedy chedy aiin ysair air qotaiin s oted qokal otar cheedy aiiin ol dal

poraiin tor cheody ytody olkaiin chdy opchteokor chaiin

pcholkey ykedy chedy y ar qoto chedy otal lkar cheo olkar lkaiin qocthedy dal odair qotaiin oteedy lchteeey raiin shedy kain daiin oty qokal chey

for otar qolcheedy qokeeedy alcheor chedy chdaiin qokcheody otaiin ol

py olpaiin cthy cheaiin

py dal qoeey kodaiin qotar lcheedy odal ody cheo odaiin qoedy otair olkcheetsheedy otain shopchey chedair qotarar qokeo kedy salkeo oteedy ychey okey chal s alchy qotal chdy sheey chey sheeedy ykcheol shedy dy l chdaiin chey cholkor dy rain kal qokeey qotal dalkal chopaiin qokchey dal chedy shedy odaro qockhol dsholody qotedy otain olshey oty qokol olpcheeodar saiin ar odar qotar chol chain dy alkol shotetar sheol ody

fcheey daiin qocphar okeeol qokeeo qokar otochdy cheedy ododar darory lsholaiiin chey sheo qokeedaiin

pom al qokeey aiin qokeeedor ches okaiiin cthy oly odam qokeeo cheotchdy leeodar

fshey

pcheed ol otchkar s aral teedy dal chckhar oteodaiin otaiin y losar alchedaiin das dal otar okar otaiin ykaiin ary dar qotchedy lopar qotaim otaiin chaiin okey cheey taiin chedy chky shckhedaiir dol qokar lair l qotar octhy lor y ckhair l opchey qokal sheedy ytal okeey tal qokedy chedy lkeeey alchey kar qokaiin chokaiin okees ody r dain kas ary qokal cheearar shekeody ykair shes yty lkal qoaiin olol qoteo qokeckhy dy chey oteeoly okar l qoteeey okaly okar sho ocfhy oty odal oeedy oral okaiin otchey shotey odaiin shodar tchy oteed keekaiin chedy cheody ar qoaiir lchedal otalched chdair lom or taiin shey shotal dair qokchdy keedy lkaiin qotshedy tcholchol sheedy lkcheody oteeey raiir ychotedy otaiir ykeor teol ockhy cheeos qockhy sheor qotaiin olkain okeeeydy sheody lchepcheey chody olteedy qokal or otaiin olchekal sheey ytoiin qokaiin ysaiin ar opcheol qodshar cheedaiin cheey qokeody chdy ytarair odar arar qokey qokaiin otal qor cheedaiin okain qokcheeody qoteedy qokey shol ar oto lkshedy cheedy okchey ar cheol chdy al taiin chedy yl opy tar okeeedy otal otair qokam ksho chokcheoraly sheeedy otal okaiin qokeol qokeey okor chos or tar dam r saiin qotair qoteedy ychokaiiin r olchotar ody kchy chol sheol qokaiin chedy

far lkaiin olain otar ory tain l okeor ain qodshokeody otolol arol qokeeey chkar lkeody cheey odalody qokain ytaiin

pain qodair chy shotal raiin qoky otaiin daiin okcheolor dy aloraiin sheey aiin s teor octhd qopain alkeol qotaiin saiin chotaiin qoteey qoty otchorair chy sheody otedy cheeey otar

pchosaiin tchotedy yshypchy ar r shdy ycheedair ol ykchotchedaiin oky odaiin ol yteedy qoky okar ol olor s ysheey teepcheedy olkchckhy shockhaiin kar rar otain char chochy ycheey olshy chy qokeedy yky cheoly qokedal okam oteeain qokaiin otor qokaiin ychedy chol taiin chaiin okal dal qoteey lkaiir olked chokeor qoky t qokey l okey okor chey odal y okchey qokchotor or ody qotol cheo s cholkeo qokcheeey qotam okain or sor kaiin chdy qokeeechey kcholokar alkeeol key chey ykal shokal qotaly okchedal sholkeedy

pchey qokaiin qokchopcho otchedy qotedy l shedy qokaiin otaiin ar chodaiin ksheey qokcheedy qokaiir otar keo qokas kal qoey dar otaiin lkaiin or otol cheey chedy shedy dy shor ol qokal chor cheedair ytedy qokeeedar sol shedy chdy chdy olkeeody ar cpheedal op ksheey olaiin ar otaiin teo oed cheody qofcheod ykepshy chol chot cheechy aiin qokee chdy otaiin keody cheedaiin yshedy dal cheedy shar qotair choeedy dchy lcheey chedy chedy chedy ain ychkor al otair qokair shedy sokeey qokchedy qoteeody qokair chy okchotair aiin qokchkaiin araim ychkeedy olcholshed ar qokol ykar cheed qokeey r al cheedy ol

fchey teed okar qokair chdy dar sshdy qotor chodain dal qokair otaiin oteshdal ykcheos raiin l rshey air al oaiin qotaiin otaiin qoteedy cholkey qokoiin lkam l ol

pshey qokaiin shoam dain oteeaiir chy cheo otechy qokedydy qotaiin qotaiin oky alpy al shaiin shoky oky r qotair olkal ofchotchey oty ary s dain ytalor qoteeody qodain deedy shokaiin ody yshdy lshosheody key al aror otal chedy ysheedy qotar chtodar qodaiin qotedy cheeedain sheey dal aly qokaiin ksheedy ol qotain qoal chdair keeody otaiin lcheo oty okedy l ytchedy s cheol otes chey ofchdy qopcheo sotchokchy qokar chedaiin lkey ar qokeo alkedy qokeeedy yteoldy qoty chor chopchedy shotaiin otaiin chy odain

paiin otal daiin alkar qokey ty ar qodar chdy qoko qokeol qokeol okaiin okar chaiin ol otchotain dal olkchodalaiin octhed shotol oar oteedor aiin

pchdy dair chokar osaiin aiin daram olchotchol okain ched otaraiin kchedy qokor qokchotched qokcheor tain aiin qokeedy kaiin yl qofcholkaiin okeeey cheo olshdy ldaiin key kaiir aiin shedy dalkchtas otar lcheoralor chekaiin cheod qotal or alkchedy qokchey oly keol qokeeey dal archokaiin chedar shaiin sheol chol eain al chey dalpcholaiin qoain ychey qokaiin lkeeos qotaiin qokeedal chotaiin teo qotor qokaiin qokair otaiin kdy edy qop l shdy lkeody ar qokair dalkeol ain ykar qotal qotal qokcheod qoaiiin dar cheor kal sheey otor rar l shotey ykshey

paiin saiin alkchedy aiin chy lpshedaiin otain chedy

pcheedy olalaiin otchokaly alkar qockhes okaiin l ar olokeedy

fcholchey ram soltar oteeshy qotain qokaiin chdy dy dam olkeo qotal yty qokeedy olkeor okcham dy kchey otdy sheety chy qokoiir qoedy dar qokeedam qokaiin shy choeol tedy lkaiin qokar dar l chdy ykal opchotar otaiin dam lcheam qotair shy qoty sholaiin chokar dalcheedarol qokeody ol cheed qokeeodaiin lkaiin chdy sheorar qokar dchkaiin sheey shodaly sholcheody ykaiin shedaiin ol alcheey dar kain okas ykain tody otor dy qodalkchol daiin roram olkchor chedy cheedal alpoly qotaiin lam

pchees aiin choly chey or ar

pcheey r odal kain chdaiin air lkaiin oram shoraiir ol

pcholkshedaiin ykain araiin qotaraiin cholchol arar lkey osor dshy dycheeshedal qodar chey qokair odair ychotaiin sham chpcheey olkeody qokeeey alol leody ytar

pal opsheody chopar oaiin lkaiin tchdy qokes ytair okchyd taiin r dchedy qokcheeedy odalkeol qoedy cheodaiin olkeey ykaiin lcheef olkain chy qoeey okeedy okair

pchey loeor okal cheor lfcheedy okaiin chy yteedarar otor qokedal air qocphy olchedaiin osy qokair otam shdy olol okorol qokoy qokain qotaiin chokeodaiin oldain otain cheody al cheeey cheey chey olkcheedy keckharal olor sokeedy ytar qokeedar qokeedaiin lkedal chl chcthaiir y oteo ydar qoeedy chkeeol os okaiin otair shy cheokam otal

pchotalchy chotam qoky ykeey choteo key qokal dodchey okair arair dain yshckhechey ody lfcheedy chpaiin cheaiin oteod laiin cheedy ches lkor olkaiin lky l olcheedy lor ain al rcheeos chl chedy cheo dal olaiin alkaiin okeey otor lsheody ol choteol chedy opor okedaiin okeedy cheeedar okar cheey chedy

pcheedy

pchar chy qotaiin ol otar opsheey qokain shtaiin lkeey qotar odaral lain shey qotar chechy qokar aiin qopaiin qokchory

pam cheo cholkchy qody qotaim otar olky qoteeaiin sho otey dcheo chedal okaiin dam qokeey dy qoteees otaiin odcheedy odam dam qotshey cheey qokain sheedy shodal qocphy dy

pchoksheo yair shotchoteeedy qokaiiin olchetchdal dar ar shoeees arol l chey tar chey olkcheokain ches aiin qot lkair ol alkeeaiin qokchey ytchy cheodain ram qokedy ytar daiin sheechdy dy shdy odal qokechy daiin chedy otaiin ar

pchechedy kal ol ypchdy cheedy al cheodar chaly ykchedy qockhaiim ody otcheeol al r qoto shedy qokchey olkchey okain

pchotar daror okeey qoedy qokeey ykaiin otshytos sal ol cheedaiin ody al chokchedy qokaiir kam kchokcholkar ychodain olkedy qokeor shedy chodaraiin cheody ysheey darair ar okar chedy choky qokchdy odalfor okal chedy chdy dar odalkey ochair kair rair ol chdar chey oteey olam daldy qokcheol okey

psheol chdy okal okeod ychey qokar qotor oteey qodaiin chotchedy chedair ytcheol kar otair arain chotaiin oteochedaiin tchotol ary araiin l keopor qoteody ar shokedy opsheedain qodal

py daiin okaiir alaiin okeeey qoain al sheedy qotair sheeey aiin

poror ror qokaraiin otam dy cheody otain yteey chcthod cheedy ycheed chey odchcthdy qokain odaiin sheedy dain rsheeeal chcthy qokaiin sheedar chol qokeedaldy al shokeo qokeol qodalaiin osaiin qokeedain dy ar oain qokey od cheeol sheol r

pcheody keed dam qokedy okeedar lkeeedy l cheod cheey rain eeedy okam dain or om oteedy otey chos lshedam tair altaiin shaiin qokees chcthy r

fcheey chtedair l sotaiin o odair lshey al cheedy okos os air qokaiin chedaraly chey ycheo chpam qotal l alockhalolor qokeeo akeeaiin qotam qotol opcheey daly otshotar ain otor ytair opchokal lain ted qokeey ykain sotain chaiin okaiin dy okeckhedy chedy qockhedy lar qodcheedam chdy ykain olpcholchal ldal sheo olar cheey darol ytar sheokalor ytchotcheedy ain qokain dcheedy okaiin chdom chy olaiiin air oedy al chedarchdor ycholokar qokair altoraiin qokaiin otor kaiin qoksho olalor qokedy y olokey olchey ar shedy shekeey alal qotdy shol opchopchey qokeod okorar

pchy cheey shol ol alkaly sheedair chedy ody tedy qoteey qokeeo qokshedy qokeolor otedy oaly okcheoty cheedy dalkey sair qotchdy ain chedy okey qokechd choto dy qokaiin arar qoal qotam olcheolorair keedalydy dy dar dsheedy alkaiin ykeeaiin qotal opor shedy qokaiin cheedy ol qoraiin qokaiin odaiiin chotam ol odyporain qokam ar chdy ykey qokchotaiin dar okchedy yteekaiin ar qokes oky qokaiin aiin al lkchy daiin qokchedar ain olcheol qocpharal taraiin qotcheorain cheokain ykeedy ky olkeeey qoain otey olom oteody kolol

pches

f chodaraiin dain

pcheeos al chey r okeo qoteol cheedy qopcheey cheey qoky chotchedy qolar okchotaiin r otaiir qokain solaiin l chy qoky qotam qoteeedy olkain qoky yteey sheey aiir shes opchokcheedy tor shos or okcheedy chedy okeey d oty ykchotar cholkar ody qotedy qopal saraiin kaiin ched r aiin shedy chckhy sheo l lkaiin chdaiin olky l chokeody otaiin ockhedy shedy keeedain ol keo olched cheey otchr s chcthal odalfar alkaiin ychey otoiin qokeedy ol sheedy qoey otaiin tedy aiin ychedy olchey chedy chot lkeokar ytorain qokal oedy aiin shoiin qopor lcheo shodytchochedy aram ychor okeopchotaiin olsheeedy ar olair odar sheedy olkeo qokaiin sheey okal chedy daiin alchy qotcheod ofchedy otey qoky sal

pchedy chedy odchor daiin okeed or l okaiin okeo

pchokcheody lkedaiin qotar dy doteody al oteedair k odalky edy sheeor dsheody chl oiin otcheodal chokal ody cthed cheedy okaiin aiiin sheedy r opal chor chdy qokeey aly taiin qody chdy aldaraly qotar aiin chckhokal ol sheeedy alor qokair olaiin chedy qotsheod raiin dal or kshedy teo qokaiin ody qokar cheeey qoky daiin shokeodaim oal shedy sheey oteey chokal daiin sho odal l qokey yar qoteo qokeody lsheedy otal qokey sam qoteey kain cheed dy shedy otar dchdy opcheos qokal chy qofchey oedy qoky

pchkchoto olshodar dy olaiin cthedain qokaiin l sheeo sheedy qokal lchdy lkaim deedy otchedy char shar qokaiin opchdalchy

pcholchaiin lkal chkain alkchodaly cheey okeekaiin r qotam taiin lcheod ary alor cheeey shedy alokcheedy okeeedy aiiin qopy kchokcheey otaiin aiin chedy r qokeeos qokshey qoeeody ltchechy shedy r otaldy aroly yto kain qotaiin lchokain qoteeochedy dam cheey soty otos ar qokaiin choar okaiin yches qokain otchopor r chey d schokal olchedy lkchedy okol qoky sheedy okchedal alkal ytas salkaiin qotar qoky am otor okchdy oteedary ar chcfhody qokar

pcheedain l qokchdy arain sheey chokain qokchey qotoraiin shotair okcheol opolal sokeey al olkar dy alkar tain cheody dy aldy deedy lky oty chedy ral olkaiin cheor ar taiin qopchedy olchokaiin l oar sheey ochdy raral chotchey araiin qokchey chain ykchedy chedy qotor qoteo otdar qokoraiin qotam chdy qotain oteedy taiin oteos char okam alopchl qokshey daraiin chdy aiin ypchochdy cheody ldchey otol chey dar choteedy r osalotar shedy lkchotain qokecthedy daiin olkal daiin qotoiin shodal sheeody chedy odar r

par od ychedy ain okal cheedy chedy

py otain shes okcheey kain oaraiin okeey lol qotam s tain chokar sheed qotod cheedy okaiin okaiiin keetain doteedy chedy qoky tain qokaiin oteodaiin qokedy

pchedy alchedy ockhdy qokeos sal kaiin chksheedar ypol otaiin chokaiiin shotedy ar qochl daiin dy lchedy ol qockhekal al oteor okeeodaiin choteeaiin ykeeo ody dshor os ofchey qokar qopoir s yshdy aiin chedal alkeckhy ty otchdal qokar daiin chkam cholkeol aiin tchey okeeey ory dy saral qotedy shees okar okedy chod qokaiin roiin oschdair sholchodcheol qoeeed cheedy kaiiin ldaiin chl qokeeedy oar otaiin ytain olpaiin shdy alchckhdy dokchedy kar qokeo ykeeedy

pair dy cheo aiin ey qoky osar al odar qotcheody ytor

paiin r ckhy sheey olky qopcheaiin

fchokeor daiin lcheo qotar olkal

pdy cholkar ol lkedy aiin dar qokol oal or air odaiin s opchotedy lokaiin ol cheey chdy sheey

pchefaiin odaiin qokeody r qochy r cheey yky

pcheeed ol

psheekchedy qokeor y olkey s yty daraiin ckhy qokalor okeos qoteedy

pchy che qody chopchedaiin al sal qokaiin sheokaiin qotardy oair qotchoteor al ar arsheol opchedy opchedy air ckhy olkeopcheey cheey dal

pchar r shey r ytedy tar qoteeaiin olkeor keeolaiin ar aiin

pcheedy qotes otchotchotain l

pchal chd olpchedaiin olotcheedy lkedaiin qotair alkam qokaiin aiin chtair otaiin qokeeshedaiir okeokol ylkeeey teol aly olkeos oshotchdy qokeol ytain oteeedaiin qokchoty chy shedy ytaiin aly qokeody chkey okaiin or chedaiin or air cholkeeol sheoldy chedaiin dal otar chr qokam qoaiin opcholshy otaiin kcheeol lkar qokor araiin ol daiin okar chdy qokalor qokeeedy shoto olfchey otor chd alpchokeey qop cphy okeopchy qokchotain ar qopcheos kair roiin shedy kaiin sheedy daiin dy ar olkeedy kair l chdaiiin okeekar arair d qokey sakaiin oky qotaiin shees chechy dy shkol chdy qokeeody alkalos chy qokoralor cheeain ochedy tain otcheo alorair qokeol qofol otar r oty y qopcheeochy or cheor shokeeey qotey olorair olko tal al lair or choiin

pchotar cheo cheedy sheedy keedy lkeo ol okeol ytaloly qoky

pchepar oteo salkchy l otor shar otaiin olshofaiin dalkar yteekshy qokaiin air lkchedar qokal dy alkaiin odair dair shoteeo odaiin ar ckhy lal cphechy raiin r ain sheekain cheechy ar cheeedy opchopcheeey lkor oteody otedar dair ykchckhy qotchckhy ycheor otaiin kaiin al ydar qoted okeedy dchedy dyteody alkeey qotar qotsheckhy ysheey chokor otain okar oltal chody qokair otshckhy qokeos dair lkar qodol ol qocphey qoteos dal lkaiin s oty or cheekeey chedy qotam alain qoeol okeokedy laiin or keeol qokaiin chkchedy cheedair odar octhy al oteeed otar qokeey

par sheey darody air opcheeedy qokeey qokeeod dy lcheey oaiin tal ytar ol daiin otedy okchar sal olaiin oty oty chdy cheody sheos dy cthy r ypor lkaraiin tar olodain shes otor arair lcheair sor okeor chdy shey ol shoraiin alkor akeeedy dshdy sheo oky odaiin shedaiin okcholkeedy shey chedy ldy qokchedor aror lkaiin teopaiin ytal od dy dy ol cheo aly qokaiin aror tol chokeedy qoteedy s ar lkar alaiiin qotchoy or sheeey oteeody ol dal olkeey qokaiin chey s alkshedy qo qolchodar olaiin oty rain qoty qokeodaiin talchy cheyd qokedy dshofo aror dalcheos dal alchey kchol sheedain lar okeeal shey odarair l shey sarar chckhy otey cheeody chey s dchey rody qokal chdaiin dam y or qokcheekaiin dshokaiin cheeedy qokeey aiin oty ysheody shedy shedy chckhy ol dy otaiin

pchedy alokeeedy shor cheo ocfhy chefchdy lcholchokchodaiin otcholokor ar aiin chedy aral qotor olky aiin dchor ofcheetey qopaiiin yshdar rcheedy cheoteedor kar ykam okedy od

pchedy chey ycheedy olokaiin qotsheodar choar olkar lcheekair chey qokar deeedy chey cheedy dar ykeodain daiin s kal kaiin kam cheeor cholkal chaiin air ral ain qopcheos qoteedy tedaiin sosoteedy opor dchar ar chey otcheotaiin yteedy olkekeol olkair okaiin qotches ytain dam aiin otaiin dy chedy d qoain aly okey al lkar edy oty okaiin or otol qokarar cheedy otol opchedy ytaiin cheo qokeey olkain otar dokaiin okaiin air cheey chedy qofor chckhey qoltain ar cheey qokeody daiin l dar qokchey opchotaiin dal kaiin opdair chy olar chey oly qokeey lal al tchotaiin qokeeey ychcfhdy chedar qokair dar opshkeeedy shoeeody qokaiin qokeey r osaiin os qotchody dam okealaiin ltar otaiin chotaiin lfchey okaiin cheeedy otaiin chey otaiin chotaiin ar chaiin chotcheedy qoeey cham dy taiin chdaiiin saroin dy qoeol oleodaiin

py qokaiin otal qokeeedy oteeol olpoiin ytcheeody oees r lkeey chd dal l chey qotaiin qokal aiin cholkeor kain cholkeeedy shefchey oeedy y qodar ar lkeeedy qokey kchoteeol qoky qokar shol qokaiin tchedaiin ltedy alar l odal sheor ytaiin cthy s oteey dal dy kal okair sholy qokaiin okain shedair r yteody otaiin shotcheeedy l l qokain l opcheeedain qokeor otar okaiin qody ot shekaiir qotal qokchedy qotair qokcheody qokeoly shedy okeedy qokchdaly l qokchl r alkor dodaiin keodar qokair lkaiin otor chedy otey okeody okaiin ky kaiir qotar ar kaiin qokeody shotar karchekcheey altey chey opchy keedy qotaiin sheedy qokchdy okar al taiin shoteedy sheedy d ololchair alkeo y oky odalchdy olkaiin ol al oaiin keodal sheol chotaiin qopair qodar chotaiin olkey raiin qokeckhdal qokal chokeeody ykchodalolor ram odal raiiin keor qokal alkaiin keedy sheedaiin okar qoteey ar okal okaiin shokcheol cheody chopchodaiin y ar tal daiin shokar oltam ykeedy

pol chey qotaror ol ain okair qoky ches qotody aiin ar okeo otain opchdal qoteo qokar key l chedaraiin ytor ody ror oty okeolar sheos chedy ain sheolaloraiin chy qokol dalchedy daram okaiin okeedy sar ychedy lokchey dy lcheedy qotolol okal cheody qoair okeedaiin oteedy chedy chey yteedy qotam alcheody okaiin qotaiin otedy qokees ykeedy dy ctheody ockhy otain ey qokeeeaiin tedy okeody qodchopchol olaiin sheopchaiir qotchedaiin s qokchedy qofchol otar l okain arar okey chol sheedy qokol teedy chotcholkas ol odcheedy okaiin daiin olkeo aiin qotaly daiin lkair cphodar lkshedy tal tchedy olol okeeody l l cholaiin odar otol ofaiin qopaiin qotaraiin cheey qodsheol taiin okam dalcheeody lkeeedy sal ar ol sokaiin

pchdy sol orar l cheeey shey ldoaiin qokor cphey al keopcheos kaiin shedy kos

paiin okeed rar chey chedy oteeedaiin okedy chedy aiir saiin dal otor ykcheedy qokaiin qokeody okchotsheol sor chokain ol oteedar olshotaiin otom chcthy cheokain ar ytchear sheo ody qol otar ry alsholches daiin otcheeedy taiin okeedal aiin kaiin archeol cheekchedy qokeey qotal okar arar daiin qokchotar chedaiin rar ykaiiin

pchdaly okeey daiin

fcheol okol odalpcholcheees olshdy al ar qokchy sheedy keody qokchedy qodarair shar ykam saiin daiin shdair chdy ar yteos ar l ytaraiin odaiin okeol dary oteol keeechedy qokar olchey chetcheeaiiin cheoly y odalteol ar ky al chedain ody otcheody ykal al chey qoteeo ary l qokchd lkeeol cheedy

psheody kchcthedy olokeeo cheo lkal

pcheochedy

pchey otal aiin ypchdy okain lchaiin opaiin daror ar cheos tchododchopchodas chekeeedy otor shd ar dchedy qotair otar opchdy qotar qoteodain ychopchotaror

fchockhetshotain okeeey ockhedaiin chedaiin qoke sheedy ot okaim sotaiin kshdy rol dy al sheokam qokshor cheody qokeochedy lol teedy ytal al kaiin lokolos qotaiin lchoteeoroiiin otain qokeeody shor cheey ar qokeokain sol alkair dy ockhy ky ody taraiin chey chcphaiin aral daiin qotaiir olchy cheedy ytchdy okeedaiin olchotaiin qodar ar ykeeo ycheeody okeody cheol al saiin kaiin qotal qoeear kal sheodar qodain tody olkaiin ytaiin l sheo opom chdy dar oteodaiin oteey qotor yty odarod odaiir

pair cheedy ro ol chopar chor shokair sheeshdoldy otaiin cheedy sheey aiin cheedy kcheody ain al aiin chedy qokaiin chol arar lor chey kaiin dar dar choteedy okar ar qokchey cheor qodalar dar cheey otaiin lol lkedy ey chedy sheey olchotam qofchofsheo ol ytchdor shey ykal okeedy qokeody ytody or qokeedy qopaiin okar sheodaiiin sheo qokain ykeedy shey aral chdy yteeey okeeol chor qokarain dotaiin dy ykchaiin dalkedy oteody qokeedy chotshy qotchey kaiin sheody qolcheol otaiin opchedal dain ol chckhy shotcheol oar qokaiin qoeey olchey sar daiin dy ol yltaiin y qokchey okeedar qokeedy shokor qokchotchol qotaiin qokedy okar opcheol araraiiin oteodaiin shaiin alkar ytcheey ain sheey cthy dain ol qoteo qoky al daiin qokam otedy osopar loiiin opshechy saiin l dyshytal qokchr tedaiiin qotoraiin olcholaiin shedy rody otair okeedary aram shekchedy shorar or qokedy qoky arshokaiin ain odydy kor lchey keeey arol lkor ksheey chod odytam al ockhdy otalaiin sal otal odam qodarar cphechedaiin okcheeol qokal al ar yteor ytor ykeeed lkair okam ytar chaiin qoteokain ocfhy kshor shey lkchy os osokaiin yteeain daly otchey shcthear dy ar aiin daiin

pchom or okeody otaiir olodair dchey sheo qotar qokol l ykeedy chedy lkeey r qokaiin qotchy ytaiin okaiin qoteedy alor daly opdy chr chedy otal qotar okchokes

paiin arar kar odaiin ytchar

pchaiin qokeeedy qokaiin cphed daiin lkain chtchdam otey shedy

paiin daiin shodokeedar chetsheoshy qokarol ykar olkeed qokeepor aiin sheo qotal tair taim qoketshor chokaiin ol sheedy aiin rair qoto ytchechekaiin odar qotal cholal sheol lchckheey

pchotair ykar ltchdy sheedy qokeeeshy ddy qotal odaiin tchkaiin teody lketaiin olkedar lolpchey chokair opchey qokeey ykcheedy sotey keechedy koldy qokeos qokam okair dalkeeodaiin chey qokar yteedy odarain sheteo odaiin r oteedy okol oteo qokar qokaiin qokaly qokchedy oky kaiin tain ar alkal cheeotchedar oteody cholkaiin s dches okar sol alchaiin shes chedal kaiin ar otar cheey shdaiin okcheey qotchey s qokaiin sheedy qofchees qokaiin oteeey oschotal daroralar otchedalchy qotol shedy qotaiin opol dy ain chdy qotair lkees chedy shedain sheodair shed qokeedy chy shaiin qotchedy otaiin ofchotsheeo otair otedy dchedy qoeey dalar qotair ain cheodaiin rcheody okaiin otaiin y qokeeedy chol keeair okcheokar ykar chotal lpcheo qokeey cheody okeor cheody qokcheedy taiin r kam dain al shody odar sheedy qokchedy alkaiin qokedy alkchey keopor qokcheaiin sheedy shdy chdy qokaiin otey alkchey qopaiin darain ysheeedaiin ykor

pchdy qokchdar d

psheedy ycheckhy yked qokedy olksheeor kaiin qokam chedaiin oeod chkcheor otal lkar qopcholkaiir chal qokas qoeedy ykam ar daiin cheoraiin l okeeear olkal shy olp chckheedy oteo ody okaiin r alkeos qokchey qokeedy otaiin shdy shody chaiin olpody cheedair qokcheody sheol olshokar air okchotey teeepdy otor qoar ychedy okair chotaiin

pain qotaly sar ary alkaiin saiin shoteo chos alary oteeshedy dain teorar otol okey qokal ykeey opcheeedy cheedar laiin odain alar qokar shedam olor shotey dar daiin qokair ytain r choteeey or od cheedy otchaiin qokedaiin otchedam alchy tam qodaral aldal chy chy l lchaiin otshor sheedy dy qokeey olkeechedy olsheos oteedy chey char qopain keeo qotalchy otaror qokeey qokaiin sain odam ltal otaiin otched chd otar dy oaiin otchey otaiin sarar shotaiin chedy chedain aras qocthy ky alkeeey okor qotor aiin ar otar chy qokol qotchdar chdoraiin ar olkeol chedaiin ar teedy chdy saiin olkar or r kar y ykal sheeol qokol chdoly os qokaiin qotchoain ral qokaiiin opcheo taiin aiin qokaiin chckhy ytaiin araiin ar cheody qokey qokar chdaiin octhy shey qokaiin qody qokcheeedy cheeedy ain yteekchdy sheedy kaiin okol aiin okam chy opo cheedy okar okaiin ol qokeor toral okeedy okaiin oldaiin qokeody charal qotchedaiin

pcheodaiin qokchol okeody daiin ar shokey chey chedair ykaiin qopcheos qokaiin opchey aiin dain octholain lkeoly chokal lotees sheey qoteeodal osaiin chedy al otair lkchey sheedarain daroiir chdy tekaiin oteokaiin tal choteos olkal olkeeokor olo chey of shoteeodain okeeey dy kar daraiin okair dy qokaly

pchokcheey chotain ychody daiin chedam or oar qokeeedy cheody daldcholchkal kaiin chey ady ysheed ched otedaiin ol chedaiin oteo shal lkeeol oteeey lkar dalkchokchotalos keey otain otain qokeedaiin oros tain cfhy okair octhedy dal qokal r dar

p chey dar qokey ykaiin otey

pshedy otcholkeey lchopcheol r chckhy d ol chdy tam qokalor qopchd ain dair otal aiin dytchdain okair daraiin

pchedy kaiin chey shey aldy ytair qokeo shokcheopchoar taiin qody qotom ched kedy qokal olkeey ral tal qotchedy qotchey qokey yty chedy chedy okeeody cheod olpchtedy ochey ky

paiin okaiin okcheopar

porair aiin lteo aroror cheedy lkey olkaiin sheedy qotcheeekedar chor cheedy rain chtaiin ytaiin qoteor qotal shokeeedy chey cheey chokeedaiin taiir oteey qokaiin oteodair ysheos rain kaiin araiin dy kaiin oey oeedy odal s chedy aiin raly sheedaiin qokey or dor lkam qokeo ltaiin oty daiin oeey ysheodaiin otcheey qoaiin taiin olkal ar l odair daiin qodal cheor odaiin shey chaiin chedy chedy choy otaiin qodaiin chody shes sal qotekaiin d shofcheo daly shdy qokeekcheedaiin yksholkeo alkshedy shey ain shedy chedam otaiin qokar qoky keechy dy air oteol ol qokeeedy oeedy cheol cheedaly qokeotaldy cheey cholpcheey salal ol qoaiin qokaram shey odsheedain kedar qoaiin opar tcheo am keo chy alain qoeeedy tedy cheeal chedy odain otam cheey aldy ytar chey chey cheo odaiin dar r shes okshol oteod octhal okam olotain ody kar dy shopcheedal keeedal al

py qoteeol apcheedy qokeedy otchedy shoty qokeedor qolkaiin otchaiin aiin ar

pal ar qotolor olpchy qokam chtaiin qotaiin yky cheopchd sheedol alaiin qokeedy chol sheedal olkain l chedy lkar cheedy al aiin aldain odaly otarchey qokam

pdy lar oteedy ykchdy tchaldy qoeedy otaiin shdam otchedain dar ypoin qokor sho altair yty otaiin opcheedy chekoraiin daiin oiin qokair cheochy qotor chol okaiin cholor otchedy daiin otshedy qoko daiin archtain lchkeedy chotaiir arain chechey araly aiin shdy qokalchdy qokor ral sol qokeckhdair qokam olchdair otal ycheolchedy ychkchoes sakcheedy okeeotain al chdy oey shedy sheedy al tchctharal qokain l r lkeeol sheody sheor qokain

pchdaiin aldain chor chedy lkedaim l qoky shedy ar shedaiin oteol ain oteey oair qokaiin cheo chechedy okcholkaiin qokeeedol sheeedaiin kaiin chedaiin otain l ar

por aiin keoksheedy ykal qokeedor lain opcheeed okal sodaraiin qotshedy

py olkey okedy odaiin chor al araiin cheo r qopy qokeeedaiir shoroly ches l okoiin qocthy qofol ockhy qokeey okeey daiin araiin opchckhy ychechy lkaldy daiin qodam qoted l ar or dy yshor s ykeeol qokor dain ykeedy dalcheedy qoeeey otor oteky araiin ychefcheedy sholchodar sheey osolteodar cheey chotedair sheo otal sheo qokcholcheey or otaiin cheo shckheey kaiin otaiin qotair otod shey dar qodar odalaiin cheody chey qokar or kor okaiin kair qotar otaiin dar al daleo ychedy chedy choltain al chd oteedy chepaiin chedar otar otey ykain cheey al sheechy oar dy cheedy qotol ody cham sheey sheal qochedy choly olkaiin dy opain raiin akaiin l cholky ol ykeoly tair ytorchy dykeey okchdy qokain odaldy oldy qokaiin okeeo ochopor shees kam ykaiin r sholain okey otaiin aly l or oaiin qodaiin okaiin al okeedy sakeedy oy oair chy l qopchdy otaiin qofchey lkaiin odar al kchdy olkair odaiin lkar chol shodalchol teos olofar okeody oteo qotair dar qokedy olchey qokeedy ol taiin oteedy ol laiin ol lkchdaiin okchain ypchokaiin qokal ltchckhy qoodain ol chtaiin chedy alkchey otal qokeeedaiin chdy ar cheey otedy qocthy om aiin al aldy ychokeedain ykeeo qoty teol ykeeedy aiin sam chedy qokeekaiir dy qokey oteo ychedy lkal olpchokaiin al ychey odshedy arair ey sar olchoeey oleey daly o dalo okeedy lkaldy ycheey qokar al l otcheo ch chey ychkchey opcheey olchy chey chdy am dam cheey ty chedy

pchol lty dy okeeey yteearar qoedy ychd ar qokeeedy qodcholor qody qokey qokcheey lchdy otaiin

pchedaiin okchey olkedy

pchedy olkain otchey qokam olkair okal or ol qocheedal cheol lkedy chey otol cheedar cheody qotoly dey tal daraiin otchckhy olaiin ytom ar ol shoto cholkar ol ykchokal dy ar lar qofchedy chey qokam qokeedy dy dy am tshy kair alaiin rchedy ykor qokain lkcheos okched oly teey

pcheeos okain aror tar olkaiin qodar qoteeody qoteekcheod qokey lkchey teo chekchy chdy qoteody daiin alkaiin okor otar qopar qopal cheedy saiin otchokeey ycheeol chedy olkar cheeedy otom chedy oteey sal shekaiin chy

pshaiin ol osalkeol otaiin od qokeedar ofchaiin cholkchedy ol otchedaiin qokaiin chedy aiiin chkoiin dar tal oteochy l qoaiin r okeeodaly yched qotor al qokain oky qoam ol chedy dos aram ary chotey ar cheey or ol oshedaiin dar qotsholchey chaiin or oteedaiin sheedy keeol chotchoteeey r okey key qokeey al teeechdy l chor qokeey olar

pchdy

fchey ykshey sheody odar oeo opdaiin okeedy olody opshotaiin daiiin sheedaiin ar otaiin shodal

pcheody qokeor keol aras sheeal oldar ain qopchorar qokor qokain chy ydaraiin qopchedy qokeody otaiin alcheeody aral shokeedy keeor shckhy qokam qotedy olcheedy alky keo cheedy daiin cholkeody olkcheeair l okeody chpal ar tar shey daiin otshotaiin al tey qo okcheo qokam shedaiin cheaiin ol chd tchodeeo shes aiin al chokchos qokar r qokchorain shol otaiin qopaiin kar oedy ofar l ksheey olkaiin shor ol

pain osalkam al opchd qokolar qodaiin ykeokshedy olsheeey kchcthedaiin qokal l ykalor shokeedy saiin okchar alchdal alkeol olchdy ldsheey okey qoty chopchkchoty qokchodair oteo ytey qotor chey lkor sheo t ar okaiin ckhaiin otaiin qodaral oar otaiin qokar daiin chotair otar or tor olky cheeey oty olchedy shedy qotaiin choksheedy y tcheshedy rcheeary ytar laiin choteol tar or opchedy tcholkeeody shedy qokain qokchckhy dy chey chotar qodaraiiin olokeol qoteol otey qokeedy opain r dain laiin chkeeo okaiir chedar chy otam qokeos dsheoldy qokchedy qokaiin olkcheokal otaiin oleo or olkedain solkor lkar shedy dain

pchoaiin qoteedy otal shoteeedy al aiin kchy

alsheor oteey qokeeey oaly oain dain l sam qote qokain okeol chedy charaiin ar qokaiin ain al okeeedar okeey keodain chcthedy or sokeedy or dal sam ykeor okeody al oteedy dal l shkey chody deeain s l qokain

pcheedaiin okedain oteeteol qotaiin qokey qokaiin otaiin chedy or keey shey kedy ar alky otchdy chekeey oty alkeedaiin qokeedy qokeor daiin qokedy ckhedy qoteedal cheey qoar qoke sain shedy qotey otaiin ol oteey okeeey sar

por shey okey daiin lcheol keey opain lchckhedy ar sheos chy dar otedy qokeey l cheeaiin lom dal okeedy qolchedy sal chckham r aiin l qokeedy qokeedy okaiin al al otal qotchotain sheear ar sheey chey alokey okeo lchckhor qokaiin qokeey alokeedair sotar

pchedy chedy okeey l sheol qokar shedy chy qoked otchedy l qokeedy okey chedy otain chedy qokeain sal ysheey alkeedal okeey sheedy alkeey okeedy s oteeaiiin tedy am qokeey or qotshkeckhy cheos cheain ol

pcheeedy ain lkedy cheain otaiin soiin okeodaiin alk keeedy qokeey alom cheedy qotedy qotam daiin otam qotain chckhey tam qokar qol sar ol lal keedy tey olkeochedy sheedy qokeey okeedy oeedy dy shey araiin ykeedy tedy oloteedaiin okeefchoir odain keedy dar chotaiin cheey sheeedy qokeaiin ochedy teodar olam chtaiiin loar okeey sheedy chdaiin qokeedy chckhy sy qokal qokeedy qokeol okeekeey ycholkeeey chey r otedy qokedaiin olkeeol okchedy chey dar kar sheey lkeedal tar qotaim lcheeey oteedy okeckhy

pchedy lchdy qokeedy cheeey shey aiiin otey ain s olcheekeol oedy dalkeedy alkeey okeeedy aiiin ar qokeedar ocheedal arar cheo qockhy cheedy oteeal cheeedal chdain chear chokeor sarol okain otedal ar cheody qokey aiin qotey

por lain okeedy l chokaldy chedam qokedy lchol okedar okeey char okeey qolkaiin qokeed kal qokaiin oteedy chedy okepchey lkedaiin checthdy chedain qokeey qokchckhy araiin chedy opor cholkeedy okaiin deor qokal okeedam olol ychey shedy olchain alchcthy edy dchedy sheekey okeedy lchey chedy ain qokaiin chey otoiin okeey qokody l oteedy sheol okey qokeedy alkeedy chedy qokeol qokeey chey laiin sal chedy olchokain shedy chey cheedaiin olkeedy oty lkeedy saiin ytaldaiin olkeedy qokeey chdaiin okam al okey alkeedain qokeeaiin s otain lkaiin lkeey okey lky qopor shedar aly lkedy chdy r cheedy shotal l qokeedy oain alshokair l ol ol eeedy qok oteo daloir keey okeey okchecphy daraiin oteedy okaiin okeey cheedy qoteol qokeedy l alkeedy qokeey alkar shedy okey saiin dal olor qokeedy keey chedy ches ty cholkey otaiin aiin alkedal lchckhy otar qoteor okeedal sororaiin sol daiin qokeeol cheey teedar dar saiin qokaiin oteedy r ykeey oteedy qotey aiin dain alkeedy keo cheedy okedy shedy arain qo qokeokeekeedy okeedy qokey dalk otedar ol qokeedain sheedy lkedy tal okeedain chey ar qokear okar al qodol lchdy air tedy qotaiin okcheckhedy qokey lke qokas qoarain qokedy chedaiin shedy dalkchor chedaral qockhedam sheol qokedy ar otaiin okeeshy okeo oted shechdy cheeey oaiin chor alair chey aiin otcheedy karar dalteey qokeey oeey okaiin keey chedy am keckhey qokeey dalkain ar sheedam oteey qokeody shy qokecthy lar keedam shckhy qotar teedy chey qoe salkeedy qokeey dal alolar salar qokeeey qokeey otar lcheey qokeey lkeedy al olkedy qokchedy chckhy lkaiin dar qokeedy alkey ykedy sheey al al saiin sheeedal qokeedy rar ychedy arair dor otchey qokedal qoeeey okedy chedy qotain qokam okeo alkar dain checkhy qokeedy qokchoty okeeaiin olkal qokeey qokeckhy qokeckhetedy dalkeey chedy ykeedy keeal otar okeain olkedy olchey okchedaiin ol shey qotshecthar ol raiin alodcheeedy opol adal qol aram kain key l l sheckhy aiin qokedy lshkeedy l l qokain al ssheeedy okeey chedy qokedy qokeol qokeedy okeedy sheedy chey saiin qokeedaiin dy okeedain chorar dar shaim chaiin ol lor chckhy odaiin ol lkeeain qokeedy alchl qoteey opchey alkeedy shey

pcheedy okaiin lkedam okeey alkeedaiin qopchey rain ykeedy qokeedy olkeedy lkchey sokar ol chedy qokeedy okeochy sar sheedy ol sair teedy kedy lkam qokchedy qokam qokar chcthedaiin lkeeey or olkeey saiin am qokeam l al qopcheeal okal rain dar chain sheo loiin cheedy lkeey sheeaiin okaiin qokeeedy otary qotaiin lchl al araiin okeeey chokeey qokeol qokeckhy ain ofchokey daiin chey cholchekedy okeokey okcheey qotey qokeey am otair dshkar qokeey dcheedy qokeey sain chedy shy chotar dcheky qoteey sheey keeedy yteody lkedy chaiin qoty opam oky chedy qokeedy qokeedy qotaiin qokaiin qokaror lchey okeo cholkeckhy okeedy sain dar l dalcheeey saiin odchedy teey alor qokey qote alkeey cheo ral okeedal qokal lkair olkchedair oeckhy okeey tekeol qokeey ar qoketedy tedy sheckhy qokeolain qokeody qokeedy qokeo qoaiin alkey qokain cholcheedaiin sam okeedy oiiin am opchey chaiin keol aiin okedy dal qopchedaiin okeotedy qokeedy chckhedy sor alchar okeckhy chcthy ar chey okeedaiin qokeedaiin qokey teol qokeedy dar olkedy salkeedy chalchy oam lain lkaiin l

pcheol olkeedy chl qokeedy qokedy chedy dy al lchoky dal otedar daiin ched l cheeo cheekeey qofy sokedy chl qokeey qopom sheedy ykeeey otey chedy qo qokar qokeedy okain choky al tain qotain alchecthy daiin arar sal qokeey okaiiin laiin lkey qokal ysheey daiin sal alchoteokain qokeedy ain qoeey qokeedy okeol chckhedaiin ol chey sheed oteolchy dy dcheeey okeedy yshy s daiin cheain lkain qokepaiin lchey sshokain dam okeedy okam ol qokedy qokeedy chckhy qokeeey lcheeo otedy cheey lkeedy okedy chedy qokeol qokeckhedy shkeey qokeey sheor ytedair aror okey chedy okeey al lam ytaiin aloly otain aiin daiin okeeedy chey okeotey cheey dam cheteedy qokeedy keeedal chotaiin ochcthalain am araiin keedy qotain kechd okeeain shedy oleeey alaiin oteedy qokas chkar qokam cheo qokeol cheeedy

fy cheedy otey qokeeey oam okeeedy sam l okeekeedy s ldalshckhy y qokeey okeolor qokaiin keedy qoteody r chy okaiin chdy dal chedy ykeey alkeedy r qokeedy aram sheckhedy daiin al cheey am dam qokeedy chekeedaiin chey okaiin lkaiin ok qokal dain qokeey okchedy chkeechdar lkeedy okeedy dain kam dal chey eeedy kaiin olchckhy lair qokeody aiin lcheeodaiin shoteedy chekeey olkeetaiin qo lkeey otey qokeeedy qoteedy aroy al araiin oteedaiin okar ched olchey okeedy qokaiin sheey sheo qokain lkeey qor qokar qokey qokeedy qoty okeedy sheol l qokeo qokeedain ytey sheol kedal shedy qokeey cheedy lchckhaiin okaiin qokeey opchal sheedy qokey olkeedy qoeeey araiin cheedy qoky okeey l aiin olky teedy qodal qokeol chedain lkedy qokeed oteo qokal qokeed okair chckhey shokeechdy qokair chotaiin tam sar chedy kedy okeeey chedy qotey al ain shey okchey shey kal lkeeechy ykeeeal l chedy okeedy keekeedy sheedy daiin okeey alor okeedy keol ycheedy odain otey okeol qokaiin okeo oar daraiin alkedy qokedy opom keeedaiin okekaiin l okeor alcheey

poiin chey okair or dar altaiin tody lkain oty chcthal olkeey qoky am qokeo chckhar qokeedy qoteedy qokeedain lokal or okeedy chey oteokey qokey lshkeedy qokedal kam oteedy chedy ychorain oal qokeey cheeedy shckhy qokalshy qopchey olkeey qokeed oteechedy chedy chedy sheotaiin l chedy aiin tedy sar aiin dsheckhy dar okeedy opaiin lkedy alkedy okeey alor cheedy okeedy okeo chedy otain lchoteey qoteo okain ar chly qokar chedy l areeey chey sheey or shey l olotey qoteeaiin or qokeedy ar qoksheey chotair sheor chey lkey cheedy lkeed keedy qoteedy l oted qokeey lar oteedy qokar

pam lain dam shey chedy qotaim qokeey shey okeair sain otam ar lkey cheedy qokeedy qokeo otalchdy okeedy qokeeol okeey okeed otedy dy sheotey cheedy chdy chotshdy dar arolchdy keodain char qokain dar okeedy qokeechedy lkar lkaiin qoteedy okeedy olcheedy otear ykeeedy ar okey okeeor chain qofcheain qotam otaiiin chey chedy ar qokeedy alchedy dam cheokeedy qokeey okeeaiin alkeedy ssheey tey arorol qok

pchey tedy qokain cheed lkeedy sheey oraiin okeey okedy daraiin cheey okeey ok chr okeedy ysheey al otain ar qoteey qokeedain chey al qokeedy alaiin lcheaiin kedy keor otey chedy orain okchees qosheedy olkaiin okeedy alkeed qokeol chey okeo qoraim aiin alchedy chdoiin chy otar otain al olain daraiin qokeedy okeeaiin chcthy dar aiin cheeo l okeedy lkeey ar qoteedy kedy chokeedy l l raiin okedy l aiin qokeol qokeedy opalchy al am keey qokain ofchedy qoal okeol ol qokeol qokeey okey qokcheky ky oteedy otcheedy ar qoeey r qokeolchdal dal okeey okeedy alchedy

pchaiin chopchedy dain otcheckhy lkeey saiin qokeeam sar shey rchdain qopchedy oteeed okedy oteed chedy qokeoly lkeckhy qokeol okeedy

pchar qokeey qor sodcheey qokeol dchckhy taiin teedy saiin olkedy qokeeain alam qoted qokaim ain qokaiin okor aiin okeed olchokeair qokedy oteotar shom okey chy al sholchey lkedy aiin olchckhey qokey okedar aiin qokam otedy chedy qokey qokeedy qokeey shey qofcholchedy qokeedy keedaiin teeey r ychedy chey qokedy okeol sheeedy qokedy cheeo qokey qotey lkeey dam qoteedy okal key kam ar lchoteey qokaly oty l l qokeeshdy okedy otedy otey olchain tey shedy or oteey otey okey okeody tal qokeedy alchotedal aiiin lkeedy qokeedy okeedy chckhedy okeodaiin l y qokeeaiin checkhy okedy qokeey daiin daiin dalcheedam okey sain qokeechey qokeedaiin lchedy cheedar ain qokar qokey ain cheey aral lkeedy chedain chdy otey l lkor cham alkeedair olkeey s lchedy lkal oteeshdy shey qokeey dy chokeedam kaiiin chey od r okedaiin loteol

pcheedy ysheor osalcheeey lkeedy qokeedy alkeeol shkeey okeeedy otal opor sain okeedam aiin shedalor qokeody otshekedaiin chckhy chotedy oteedy al okaiin odshedy alkeedy qokeeain okeey shteey ar chdaiin qokeey lkeey shedy l qokeedy ol qokeedy lkeey sar okeedy chckheaiin oal al alkorain qokey okal shedy qotedy okey otedy

pcheed kedy oteody alkal l alchoteedar qokeey lkeedy qodal ain dal am qokeey chey qoraiin dain laiin otaiin qopchey lkeo qoky daiin olkeo qokal qokain qokeedy chechey cheeair chedy sheedy ar ykey dsheol oky lch or oteeaiin chokeey deedy qokeody chedy okedy ocheedy alchoral

pchoked qokeeal oteey okeed qotaiin qokeokey chedy okeoteol chedy alkeey chedy chalaiiin sheeo qokeedaiin sy chdy opchdy r lchey oteedaiin ar shedy lkaiin qokedy ody qokedy shedaiin shey qokey qoteedaiin alkeeol chdy chey qokeedy qokeedy qokeey lkeody sheedaiin yky chdy chechedy kal l dain qoteedy lkeeedy ataiin teeal am cheedy dain laiin chey qoky keody shteor am olol okedy opchey chedy qokeedy cheaiin araiin qokeedy olor chedy key dal alkeedy al qokeol qokeeaiin okaiin okain qokeol olchdy okeedy ssheeekeedy qotedy otaiin qokey chkeedy otey al oiiin areckhedy chdy checkhy olkedy qoteody shoam lchedy cthy okeam chd otaiin oteol oam aty qotcholkey qokeedy otchedy ykeedy qokal qokeey okedy ysheey odchedaiin okedy qockhy qokam dar al lchey shotal sar y shedy chaiin dar qok okey qokeey yal qokeos al shey shedy dalfchey leey qokeedy okeedy shckhey lcheedy oteo keedal qotain qoteey qokey okeedy opody ched qoteey oteedy qokeey qokear okekeedy l okedam lkeedy oteey l chekeedar araiin qokeey oteey ain ychal qoteam aiin ror ch sheechy okedaiin keody shed otedy qokedy cheeain okeeedy lcheedy ain aloteedar

pory qokeedy chedy okeckhy al qokeedy sheeaiin qokain alchedy odom dain lkeechy chdy sain qo qoteedy sholkal

pain oteedalar sheedaim ykaiin ain qokeo l chedy ockhedy qokeckhy qokeedy okedy qo ol ody cheedy ar qokeol qokeedain qokaiin oain

fchckhy aiiin om lkedy qokeeaiin lchey ykeedy ar lchdy qotaiin sheey cheey keey qokam chey okam qokeol chr chy das araiin ofcheo okeedy qokeekol qokeeaiin chair oain qokeedy qoteedy olkey qokeey chey qokeedy olchey sam chkchdy l qokam l

pcheeey qokain qokam olchedy darain qokcheey qokeaiin qokaiin lchey oteey qokeeol r qokecthy okeol chekain okees okeey alkedar okey chey qokey l lchokear oldsharaiin qokeey chekeedy okeekain shedy qokeol saltchedy lchey lain aiin sheedy qokedy shkaiin otain ar dchedy qofchckhey sheedy tey aiin qokeol chl qotedy qokchal teey lkeckhedy ykeos lchckheain otedy lcheaiin olkeo okaiin qokedy okcheo okey key okeol okeear

fchedaiin kedy daiin choraim sheedy or qoteedy oloky qokeody shedy odain qotey ar ain qokeckhy qokeedy keey ctheey qoeeain al d qokeolshy lkedy al dain qoty shokeedy qokeedy om

fam sam cheaiin sheey cheeey cheedain lteedy oloteey shokeokeedy chedy qokeedy sheedy oteedy chedy qokey lcheeokeedy olshey alkaiin qokey daiin chokeey olchkedy araiin deedy cheedy l l alchy qokchey chody arain alkeedy oky qoky qokal qoteor qokeeshy qokchokeeokal aral okaiin oteedy qopchey ykedy qokedy daiin r olchedy ain qokeedaiin chey ched odal qokedy tam qokeor qokeey shoraralal ytaiin olkeey qoteody ofor otedain aiin okeey qokeckhedy chetchey oteedy otedy cholkeotedy l alchedy orain opchosol dar otcheshy al lkeedy ar l lkeedy r otedain qokain qokain ar qoteos saiin sochedy lchokeeeam ar ar saiin qoeedy qokeey lchdy dal qokchey qokedar lsheeedy qokaiin akedy ar am dal oke okain dalshedy ok qokeedy otaiin lchotedal olchecthy keedaiin odaim dam qokeedy qokam l sal araiin keedy keain chodalkeey qotar ykaiin oeeey ody sheedy ok alaraiin alkeey oky qokeey aiin okeor y okeedy qokeedy sheody keeey odchey ltaiin yteol olchedy qotaiin okeey ykeol qotar okey lchedy sor osaiin qoty olcheal shkeey al teo as qokeor chy eeedy kar okeey l dain chol teedair okeeey qoke qokeekal lchedy shedy lkedy chaiin ody chokeaiin lcheedy ain teol cheedy qokeey teedy yteky qokaiin okar aroly chey oteedy otedy otarom okeol olkaiin qotaiin sheedam etecthy qokeo ychecthdain okal qoky otetaiin otal okain okedy dal chedy sal

pary ytchey otaiiin sam chedar dsheo alshecthy chedy alchedy chey dal qoky sheol alkar shy oteol qokaiin olchedaiin cheey okeal lpchokeey qokeodar okeed qokeeal dshey qokeey ain qokor oraiin alokaiin ain olkeeey otar qokar l ochey sheey qokedy okeey oteeey qocheey qo otear arain aiin olkeeteey okain checkhy qokeedaldy ain cheedy r cheol cheal okeedy ol ol l cheey sheedy alol okeedy qoteey okeedy cheam

pchedy ychey chcthedy aiin shey okaiin ol oteedy dokeokeedy okeed oraiin oteody dal ochedy shoteey sheey lcheaiin oteeaiin raiin soky odal lchedy okeedy olchecthy shey lkain okeey lkeedy chr kaiin keeedy otedy qokar shain okeey shedy chey opchechy l qotain yshey qokey chedy l okeol dal dair cheeedy okedy cheedy s okeol chain ol olkedal daiin otaiin sheeedaly okeedy alke qokey qokeey qokeor oteor okeedaiin sor qokain kchl sam ol dam qokeedy aram ary qoteey tedain chedy otedy okeedar chedy ockhy s okeedy oteey shedy qokedy aleeey

pchey cheed ody sy qokar daiin qo qoteo qokeedy qokar

pchaiin qokaiin l daiin sheedy ol l chedy leeey okeody key qotchdy chey okeey okeekeey chckhy daroiin oteedy odaiin okol qokedy r qokeeal alchokechy qokeeedy okedy alchey or qokaiin alcheekedaiin aiin al dal al okedal araiin oteedas qokeedy ram shedy chedy shair shky odain qokeol qoty sal alcheol cheedy daraiin keedain chdy okeol tchedy qokeeey odam ykal shotaiin l olchdy oteedaiin shees qokeedaiin oteedy l odaiiin ain l otshedy cheey kedy chaiin sheeedy oted lchedain shdy olkeedy cthy chey eeey okeody ok lkeey shechy cheey yshain okeedy r ol dam cheey aror qokeedar daraiiin qokeoram qolkeey l dar chotedy keekey qokeedy qolshodain alchodalchd qotedy qopor

por ry qokedy otam qoky olain qopcheeodal l okalal qokeedy qokecthaiin

par akaiin tchey okaiin loraiin lkeedy sheedy l qoteedy okeo opcheeol qokeey qokecthedy ycheey qokaiin shoteedy alchcthdy olor qokey lkchey alar shkeey qokeedy qotam keedy qokchdy oeeedy aiin qokey laiin okaiin cheedain okeey otedy qokeol okeedy cheol olkeeedy ockhy qokeeol yshey okedy adain olchedy rom olor olkeedam qokedy qokeedy lked dchoty dar chokey tchdy chdy qotedy al chokeey or keey qo qokeedy kedy cheey arain saiin qokedy chokal shedy ar cheain ytedy ldy ol qoiin al lcheedy chedy chckhy ain okeeokedy daim oteor ar qokeey chey l ar okekaiin okeey qoted qopchedy olal air okeey qokeedy kar oky ychedy qokeedy qoeor okeey chdy dal lcheedaiin chopcheckhodaiin ain dy okeey kal chey al qotedy l ldalsheey oteol or okeey dalor qokeedy ol qol chokeey oteedy qoky oteedy dy chey qokchey cheeedain olkeo shedy ar shedy chedy saiiin lkeeam qotey sam cheekar chey ar qotedy sheedy s qokedy ody sor or chol oteedal sheckhy alteedy okeey opcheckhedy kaiin qokectheo qokeey ol cheey qokees dal qokchedy oteey oteeched am okeedy alpchedy qokey qochdar keo qokeedy oeeey qokeeeal qokeey ysheey keckhedy qokeey olpain chokekeedy otey dain otar saly qokeey

pchair lkeechy r otedy cheol qokam qotam dam lfchedy alolkey yshokeedy alshkedy okedy okeedy qodaiin qokeckhedy qokeoteey al alkey otaiin chtechedy ol kar oteeam chedy qokeey lcheeokedy alkey qokeedaraiin qokeol okeeey qokeedy daiin okchotain qokal sheol qoke qokeey dshey qokeo chedal tal qokeedy okeol alkeey chor qokeedy qokeeedy

pchedaiin qokeol shedy oky otain chodalkeedy lkeedal chdy oldaiin yteeshy shey cholotedy daiin lkaiin sheody s chedaiin lchor qokeey otchcphekeedy olkeey qoeedy qokain okeo cheedy qokaiin oteey otedy char okaiin ar sheey qokeedy otar arain okeor okedy qoeo cheeke dchdal qolchdy qoky qokeey chckhy opchey daiin l aroly qokeey qokedy lcheeedy raiin keos dy qotedy qokar lokeckhedaiin okeeey cholchedy lolain qokor dshedy shedy keckhy oteekeeedy ol qokal okeedy qokam daiin alkedy alkeeol kecthey qokedy cheey dain cheeedy qotchokokal qokeedy chedy sar qoiin raiin okal chopchokey olcheo chedy chedy qokeckhed lkeeedy

pcheeokeed qokeekedy qoteey olches sar chckhedar al dychcfhy shdy alkeeedy shedy okeol otedy okedy qokedy otey dain okeos chedy dy al teor teedy okeo lpchedy lkeedy s qotedy ar chetain oteeeain daiin chedy cheody okain qoteey lol okeeaiin okeol dar

Up

© Copyright Donald Fisk 2017, except for images